Politimester overkjørte Spesialenheten

Jens Arne Bærland ble beskyldt for å påvirke politiet i enstraffesak og som følge av det anmeldt for grov uforstand i tjenesten.

Publisert Sist oppdatert

Tungt. Jens Arne Bærland tok beskyldningene fra politimester Geir Sønstebø tungt (foto: Thomas Berg)

Deretterble han blankt frikjent av Spesialenheten. Politimester Geir Sønstebø iTelemark valgte likevel å overkjøre Spesialenheten og irettesatte Bærlandpersonlig.


Politimester i Telemark, Geir Sønstebø, har med hjemmel ipåtaleinstruksen

§ 34-5, oversendt til Spesialenheten varsel om mistanke omstraffbar handling begått av Jens Arne Bærland. Ifølge påtalevedtaket fraSpesialenheten gjelder saken et forhold hvor Bærland i forbindelse med enstraffesak, som dreide seg om en hastighetsoverskridelse, henvendte seg tilpåtalejurister som var involvert i saken og forsøkte å få disse til å revurderehastighetsmålingens riktighet.

- Politimester Geir Sønstebø anmelder sine ansatte uten åsnakke med de først. Dette er sikkert i henhold til instruks, det var ukjentfor meg og føles som er dårlig praksis. Selv etter at jeg ble frikjent avSpesialenheten, valgte han ikke å tro på meg. Det mener jeg er klanderverdig ogjeg ønsker at man på det området endrer praksis. Beskyldningene var tunge ogjeg ble sykemeldt i seks uker, sier Jens Arne Bærland.

HØY HASTIGHET

22. juni i fjor foretok to tjenestemenn fra Utrykningspolitieten fartsmåling på E-18 ved Heistad/Steinbrekka. De ble oppmerksomme på tomotorsykler som holdt meget høy hastighet (den ene av guttene er sønn av enpolititjenestemann som jobber i Skien, red. anm), og det ble foretatt enfartsmåling. Saken endte i Tingretten, hvor de to guttene ble dømt forfartsoverskridelse, men med langt lavere hastighet enn det som fremgikk avtiltalen. I ettertid har Jens Arne Bærland ment at målingen ikke ble utførtkorrekt, man har i fartssaken skrevet anmeldelse på en type måling og gjort noeannet og dermed brutt instruksverket og jeg mente at dette ikke kunne blistående.

Derfor henvendte Jens Arne Bærland seg til foresatte som varenig i hans vurderinger. Foresatte skulle varsle visepolitimester og som igjenburde snakke med påtalejuristen som var involvert i saken. Dette i et forsøk påå få disse til å revurdere hastighetsmålingens riktighet. I ettertid har denaktuelle juristen, sammen med politimesteren anmeldt Bærland tilSpesialenheten.

- Påtalemyndigheten valgte å anke dommen inn forlagmannsretten og jeg ble kontaktet av forsvarer etter tingretts­dommen og bedtom å vurdere grunnlaget for fartsmålingen. Jeg fikk sakens dokumenter og tokaltså til slutt kontakt med politiadvokaten, som skulle aktorere saken ilagmannsretten, sier Bærland.

KOMPETANSERIK

Bærland har forklart i avhøret med Spesialenheten at han erspesielt interessert i trafikk, og har arbeidet innenfor dette området ipolitiet i mange år. Han er blant annet instruktør ved Politihøgskolen.

Ifølge påtalevedtaket fra Spesialenheten kommer det blantannet frem følgende: Det må legges til grunn at Bærland har tatt kontakt medpåtalenivået i saken på rent faglig grunnlag. Han har selv gitt uttrykk for athan tok opp saken fordi han fryktet at politiet ville «dumme seg ut». (...)

Spesialenheten vil bemerke at det må være åpnekommunikasjonslinjer innad i politiet, slik at de som har faglig tyngde påetområde formidler sine oppfatninger til dem som har interesse og behov for dissevurderingene. (...)

En kan ikke se at Bærlands telefonhenvendelser til de topåtalejuristene går lengre enn hva som bør være en naturlig involvering fra enfagmann som mener å finne svakheter i politiets arbeid.

Ifølge Bærland varte den aktuelle telefonsamtalen medpåtalejuristen mellom tre og fire minutter og han var aldri aggressiv i løpetav samtalen.

Han har alltid gledet seg til å gå på jobb. Etter denneepisoden er situasjonen snudd på hodet.

- Jeg er skuffet over måten politimesteren har behandletsaken på. Sønstebø mener jeg ikke har gått tjenestevei. Men det er akkurat detjeg har gjort. Jeg kan ikke noe for at politimesterens «undersåtter» ikkesnakker med han, sier Bærland og legger til.

- Hensikten med at jeg kommenterer dette nå, er at jeg menerat en politimester ikke bør behandle sine ansatte på denne måten og PF ogledelse bør samtale om annen praksis for ettertiden.

-Følte seg presset

PolitimesterGeir Sønstebø sier at han ikke hadde noe annet valg enn å sende saken videretil Spesialenheten etter å ha snakket med den ansvarlige juristen i saken.

-Hun følte seg så presset av Bærland og forsto det slik på at han prøvde åpåvirke henne til å trekke hele saken, sier Sønstebø.

Politimesterenopplyste at det var han som anket saken. Han legger også til grunn at Bærlandikke hadde en rolle i den aktuelle saken.

-Jeg har forstått det slik på den aktuelle juristen, at Bærland har opptrådtdirekte aggressivt for å forsøke å få påtalemyndigheten til å trekke saken fralagmannsretten. I tillegg mener jeg han absolutt burde ha tatt direkte kontaktmed meg, som hadde anket saken istedenfor å gå via andre personer.

-Men du snakket aldri med Bærland før du valgte å anmelde han tilSpesialenheten?

-Nei, det gjorde jeg ikke. Grunnen til det er at, når jeg valgte å sende sakentil Spesialenheten, så reguleres all kontakt med vitner, mistenkte m.m. avriksadvokatens rundskriv. Eventuell kontakt skal skje fra Spesialenheten,svarer Sønstebø.

-Bærland følte at du irettesatte han personlig etter at saken varferdigbehandlet av Spesialenheten. Hva sier du til det?

-Etter at avgjørelsen fra Spesialenheten forelå hadde jeg en samtale med hansammen med hans nærmeste foresatte. Der ga jeg uttrykk for at jeg hadde sattpris på om han hadde tatt opp problemstillingene om den konkrete trafikksakendirekte med meg, samtidig som jeg uttalte at jeg for min del er ferdig medsaken nå, sier politimester i Telemark, Geir Sønstebø.