POD: – Ikke et pålegg om ytterligere sentralisering

Seksjonssjef Sven Olav Gunnerud i Politidirektoratet (POD) mener Follo politidistrikt har handlingsrom til å organisere seg hensiktsmessig.

Publisert Sist oppdatert

Gunnerud, som er seksjonssjef for seksjon for styring og implementering hos POD, sier Follo politidistrikt gjennom sin tidligere omorganisering blant annet har sentralisert førstelinjen for utlendingsforvaltningen til to steder, altså Ski og Askim.

– Brevet datert 22. desember 2014 fra POD er ikke et pålegg om ytterligere sentralisering. Brevet må likevel sees i sammenheng mellom tidligere prosess for sentralisering av utlendingsforvaltningens førstelinje og regjeringens effektiviserings- og avbyråkratiseringsreform i forbindelse med årets budsjett, sier seksjonssjefen.

En av forutsetningene for omorganiseringen av Follo i 2011 var at de to gjenværende politistasjonene i Ski og Askim skulle ha «full faglig portefølje», altså alle politiets ansvarsområder. Dette ble også skissert overfor lokalpolitikerne.

– Sett i lys av dette, er det da riktig å sentralisere utlendingsforvaltningen i Follo PD?

– Sentralisering av utlendingsforvaltningen er en selvstendig prosess. POD har vært av den oppfatning at den sentralisering av utlendingsforvaltningen som ble gjort i forbindelse med OU-prosessen i Follo, bør være innenfor det akseptable. POD mener brevet av 22. desember 2014 gir politidistriktet et handlingsrom til å organiserte seg mest mulig hensiktsmessig, men organiseringen må også se hen til politidistriktets forventede del av det totale innsparingsbeløpet innenfor effektivitets- og avbyråkratiseringsreformen, svarer Gunnerud.

Follo politidistrikt fikk beskjeden om kuttet på 792.000 kroner fra 2015-budsjettet åtte dager før årsskiftet.

– Hvorfor ble brevet sendt ut så sent? Har POD forståelse for at timingen på dette kuttet kompliserer budsjettplanleggingen for Follo?

– Dette har vært et tema i planprosessen for 2015. Alle politidistrikt ble gjennom plan- og rammeforutsetninger for 2015, sendt politidistriktene 4. juli 2014, bedt om å utarbeide en plan for slik effektivisering, og temaet ble diskutert med alle politidistriktene i høstens drøftingsmøter. Evalueringen av drøftingsmøtene viste et behov for å sende ut en mer detaljert oversikt over det innsparingspotensialet som lå i den allerede initierte prosessen.

– Olafsen sier at kuttet de har fått, vil tvinge fram en bemanningsreduksjon ett eller annet sted i politidistriktet, med de konsekvenser det kommer til å få for tilbudet. Synes POD det er greit at disse budsjettkuttene fører til redusert bemanning?

– På bakgrunn av drøftinger med alle politidistrikt og særorgan, mener POD at det totalt estimerte effektiviseringskravet på cirka 122 millioner kroner, i forbindelse med regjeringens effektivitets- og avbyråkratiseringsreform, i stor grad vil kunne la seg gjennomføre uten oppsigelser i etaten. Justis- og beredskapsdepartementet har gitt føringer for at den beregnede effektiviseringsgevinsten i denne sentraliseringen er på ti millioner kroner totalt i politiet, sier seksjonssjefen.

– Hvordan har POD gått fram for å fordele kuttet på de 17 berørte politidistriktene? Og hvordan har forventet kutt for hvert av politidistriktene blitt regnet ut?

– Sentralisering av utlendingsforvaltningen har pågått over noen år. Fordeling av forventet innsparingsbeløp vil bli underlagt en ny vurdering før disponeringsskrivet for 2015 sendes ut, svarer Gunnerud.

– Bakgrunnen for omorganisering er en rapport fra konsulentfirmaet McKinsey. Er det riktig at en slik landsomfattende sentralisering av politiets oppgaver blir gjort på grunnlag av en konsulentrapport?

– Departementet har pålagt politiet innsparinger innen utlendingsfeltet og at denne innsparingen foretas gjennom organisatoriske endringer og sentralisering. Mange politidistrikter har foretatt slike endringer og flere er i gang med endringer. Den endelige fordelingen av innsparingen vil bli fastsatt ved utsendelse av disponeringsskrivet.