Overtid på sikkerheten løs

Enkelte arbeidstakere i Rogaland nærmer seg 500 overtidstimer

Publisert Sist oppdatertI en fersk spørreundersøkelse i Rogaland svarer 30 prosentav de spurte at de har jobbet over 200 timer overtid det siste året. Samtidigkommer det frem at nærmere 70 prosent frykter at overtidsbelastningen går ut overbåde familieliv og arbeidssikkerhet.

Nå krever blant annet Politiets Fellesforbund Rogaland oghovedverneombudet i Rogaland at det gjøres noe med den alvorlige situasjonen.

- Klart dette er uheldig. Vi er for få folk og klarer derforikke å redusere overtidsbruken bare med å heve lønnsnivået, sier Stein Ege, hovedverneombud iRogaland.

Han får støtte av lokallagsleder Arild Sandstøl.- Vi ser atmange av de ansatte velger å jobbe overtid fordi de sier at de trenger pengene,og at de ikke har råd til å la være, sier Sandstøl.

Graverende tall

Tallene er hentet fra en fersk spørreundersøkelse hvor måleter å kartlegge overtidsbruken i distriktet. Totalt kommer Rogaland til å brukemellom 13 og 14 millioner kroner på overtid i 2007 og nærmere 40.000 kronerbare på sms-varsling for å dekke opp det store bemanningsbehovet.

Politiforum får bekreftet fra flere hold at det sendes utsms-varsling til de ansatte hvor de blir bedt om å jobbe overtid. Nærmere 80prosent av respondentene i undersøkelsen står på en liste som får slikehenvendelser månedlig, mens seks av ti får sms-henvendelser daglig..

Ifølge den samme spørreundersøkelsen svarer 60 prosent at deer enig/delvis enig i påstanden om de opplever slitne kolleger som en følge avovertidsarbeid.

- 60 prosent av de spurte mener at overtid er et stortarbeidsmiljøproblem. Når vi får slike tilbakemeldinger, er vi nødt til å gripefatt i problemstillingen, sier Stein Ege.

Mer overtid med atb

- Vi ser at vi har for lite folk, men det er jeg også sikkerpå gjelder de aller fleste distriktene i landet. Samtidig skjønner vi påsvarene fra dem som har deltatt i undersøkelsen at de mener at de tjener fordårlig. Overtidsbruken går ut over familielivet og arbeidsutførelsen, sierArild Sandstøl.

Sandstøl ønsker å være tydelig på at overtid er noe de allerfleste velger frivillig og nærmest ingen blir tvunget til å jobbe mer enn destrengt tatt behøver.

De nye arbeidstidsbestemmelsene, har ifølge Stein Ege, ført til merovertid.

­­- Filosofien har hele tiden vært at ATB blant annet skullesynliggjøre behovet for flere folk, men vi har ikke fått flere folk ennå. Dethar derfor ført til mer overtid, sier Ege.

Arbeidsmiljøloven sier blant annet: Overtidsarbeidet må ikkeoverstige 200 timer innenfor en periode på 52 uker. Arbeidsgiver ogarbeidstakernes tillitsvalgte i virksomheter som er bundet av tariffavtale kanfor et tidsrom på inntil ...skriftlig avtale... Overtidsarbeidet må ikke overstige300 timer innenfor en periode på 52 uker.

- Overtidsarbeid kan bare pålegges arbeidstakere som i detenkelte tilfelle har sagt seg villig til det. Det er enkelte arbeidstakere iRogaland politidistrikt som nærmer seg 500 timer. Vi kan ikke se bort ifra, atden store mengden med sms-er om overtidsarbeid er med på å presse ansatte til åføle at de må si ja innimellom. La meg presisere at det ikke skal være noe iselve teksten i den enkelte sms som legger press på de ansatte om å ta overtid.Det eret selvpålagt press, men følelsen av presset er ikke ubetydelig fordet, sier Ege.

I et nylig holdt AMU-møte i Rogaland, bleovertidsproblematikken diskutert. Der kom det blant annet frem at det er over10 prosent fravær knyttet til arbeidspress og nær 60 prosent oppleversikkerhetsrisiko på grunn av slitne kolleger. Noen velger til og med å tafri/sykemelde seg i presstider (helger og nattevakter).

Politimester Olav Sønderland påpekte at det kunne være grunntil å se nærmere på gruppen med over 200 overtidstimer, for å vurdere helse ogsikkerhet.