– Den nye avtalen er ikke «drømmeavtalen» for noen av partene. Men det er et minste felles multiplum, sier PF-leder Arne Johannessen om politiets nye ATB-avtale.
– Den nye avtalen er ikke «drømmeavtalen» for noen av partene. Men det er et minste felles multiplum, sier PF-leder Arne Johannessen om politiets nye ATB-avtale.

Opptil 31.000 kroner i ny ATB-avtale

Alle som omfattes av politiets nye ATB-avtale får en kompensasjon på 28.000 kroner årlig. Noen får også ytterligere 3000 kroner.

Publisert Sist oppdatert

Det er klart etter at politiets nye ATB-avtale ble ferdigforhandlet natt til onsdag. Da hadde forhandlingene pågått hele høsten.

– Den nye avtalen er ikke «drømmeavtalen» for noen av partene. Men det er et minste felles multiplum, sier Politiets Fellesforbunds (PF) leder Arne Johannessen til PF.no.

I kroner og øre er resultatet altså at alle som omfattes av avtalen får en kompensasjon på 28.000 kroner årlig for belastende unntak fra arbeidsmiljøloven.

Politistillinger under lønnsplan 08.305 får dessuten et ytterligere årlig tillegg på 3000 kroner. Totalsummen for disse blir dermed 31.000 kroner årlig.

Avtalen gjelder fra 1. april 2013 til 31. desember 2015.

Definisjonsendring

Det blir også en endring i definisjonen av hva som regnes som overtidsarbeid.

Som overtidsarbeid regnes nå transportoppdrag fra/til tjenestested i direkt forlengelse av pålagt tjenestehandling når transporten strekker seg utover arbeidsplanens oppførte daglig arbeidstid. Tidligere var dette definert som reisetid.

Avtalen har ingen bestemmelse om oppmøtetid.

Den nye ATB-avtalen gjelder for alle politistillinger under lønnsplan 08.305 som ikke omfattes av lederavtalen. Lederavtalen er i skrivende stund ikke ferdigforhandlet.

Det er stillingskoden som er avgjørende, ikke funksjonen.

Nye sivile stillinger som får kompensasjon for belastende unntak fra arbeidsmiljøloven, er sivile operatører ved operasjonssentralen og politirevisorer.

Øvrige ansatte som i perioder har behov for unntak fra hviletidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, omfattes av avtalen i disse periodene. Kompensasjon for belastende unntak gis da for minimum en uke.

Ansatte ved Politihøgskolen, Politidirektoratet, PDMT, Grensekommisariatet og NID omfattes ikke av avtalen.

Begrensninger i lange arbeidsperioder

Nytt i avtalen er også at lange arbeidsperioder på over åtte timer skal begrenses mest mulig på natten, og kun kan benyttes dersom intensiteten i arbeidet er tilpasset og muligheten for annet passende vern er til stede.

Dette utløser også kompenserende hvile.

Også sivile stillingskoder som omfattes av avtalen, kan nå ha inntil 16 timers arbeidsperioder i forbindelse med overtidsarbeid.

Tidligere var dette begrenset til 13 timer.

Det påligger nå arbeidsgiver å foreta en risikovurdering av arbeidstaker ved arbeidsperioder på ti timer eller mer.

Når det gjelder reservetjeneste, skal fortsatt utrykning og tilkalling under beredskapsvakt utenfor arbeidssted, godtgjøres med to timers minstetid.

For annet pålagt arbeid under beredskapsvakt, utbetales det overtid for faktisk medgått tid, minimum 30 minutter mellom klokken 07.00 og 23.00, og minimum én time mellom 23.00 og 07.00.

Forutsigbarhet viktig

Partene er også enige om at det er viktig med forutsigbarhet på struktur og friperioder, og at det i utvidet grad bøt planlegges med forutsigbarhet hvilke helger den enkelte tjenestemann skal arbeide.

Arbeidsplanen kan ha en varighet og gyldighet av inntil 12 uker. Ved lokal enighet kan gyldighetstiden avtales inntil 26 uker - tidligere var dette 52 uker.

Ved fravær grunnet sykdom på minst fire uker, som nødvendiggjør endring av arbeidsplan, kan den sies opp med minst 14 dagers varsel.

Tidligere gjaldt dette ved sykdom av minst 6 ukers varighet.