Nektet politiet å låse døra, låste egen dør

Forskjellsbehandling mener flere i politiet.

Publisert Sist oppdatert


Hverdagen. Kommer flere og flere lensmannskontorer til å stenge dørene (illustrasjonsfoto: Politiet).

Flere i politiet mener Arbeidstilsynet ikke er like opptattav politifolks vern og sikkerhet som de er overfor sine egne ansatte.

I fjor valgte hovedverneombud Per Fronth å låse døra på allelensmanns­kontorene i Vestfold for sikre de sivilt ansatte når de politiansattemåtte ut av kontoret. Saken vakte stor oppmerksomhet i mediene etter atPolitiforum slo opp saken. Etter kort tid besluttet Arbeidstilsynet i Skien atlensmannskontoret måtte åpnes igjen. Senior inspektør i Arbeidstilsynet TorilAbrahamsen forklarer at årsaken til dette var at stengningen ble utført avhovedverneombudet og ikke av en leder i politidistriktet.

Ingen umiddelbar fare
Politiforum har fått bekreftet opp­lysningene fraArbeidstilsynet om at de velger å stenge sine dører. Dette til tross for at deligger i moderne lokaler ved innkjøringen til Tønsberg sentrum, og at dettidvis er opptil 15 personer samtidig som arbeider i lokalene.

­­– Denne tilsynsmyndigheten er den samme som har bestemt atkvinnelige sivilt ansatte skal kunne betjene til dels avsidesliggendelensmannskontor alene, uten at de da skal få lov til å låse døren.

Begrunnelsen for at Arbeidstilsynet skulle ha låste dører,var at de ikke ønsket å utsette de ansatte for en eventuell risiko relatert tilkunder som kunne være sinte på Arbeidstilsynet. Grunnen til atlensmannskontorene ikke kan stenges når de er betjent av en person, er at detikke foreligger noen «umiddelbar fare» for at noe skal skje. Jeg forstår ikkehelt logikken i denne saken, sier Per Fronth.

Politimesteren i Vestfold, Benedicte Bjørnland, har tattproblemstillingen s­eriøst og satt i gang flere tiltak for å sikre de ansatteved lensmannskontorene. Blant annet ved å installere alarm samt mulighet til åobservere besøkende via en form for slusing utenfor lensmannskontorene.

Ifølge politiet i Vestfold jobbes det kontin­uerlig ogsystematisk for å avdekke arbeidsområder ansatte kan bli syke eller skadet av.

Grov forskjellsbehandling
Hovedverneombud for politi- og lensmanns­etaten Bjørn Egeli,presiserer at han ikke har god nok kunnskap om hvorfor tilsynet har stengtinngangsdøra til kontoret i Tønsberg, men antar at dette er gjennomført for ågi de ansatte trygghetsfølelse og bedre sikkerhet.

– Sammenligner man saken ved lensmanns­kontoret i sammedistrikt som det er vist til ovenfor oppfatter jeg dette som grovforskjellsbehandling fra tilsynets side. Det er åpenbart forskjell på folk iforhold til i hvilke etat de arbeider i. Det kan synes som at ogsåtilsyns­myndighetene er av den oppfatning at ansatte i politi- oglensmannsetaten skal tåle mer, og kan utsettes for mer belastning enn andre ogi dette tilfellet egne arbeidstakere. Dette er holdninger som det arbeidesmålbevisst med å avlive, sier Egeli som mener saken også viser at ansatte ipolitiet i enkelte tilfeller ikke gis samme vern i henhold til lovverket somandre arbeidstakere.

Praktiske årsaker
Senior inspektør i Arbeidstilsynet Toril Abrahamsensier atgrunnen til at de har valgt å stenge sine kontorer er av rene praktiske årsakerog har ikke noe med sikkerhet å gjøre.

– Tidligere hadde vi en egen kontor­ansatt som tok i motgjester. Nå har vi ikke den tjenesten lenger og har heller ingen resepsjon.Derfor har vi valgt denne løsningen, sier Abrahamsen.

Abrahamsen påpeker at det er de sivilt ansette vedlensmannskontorene som må levere en kartlegging og risikoanalyse for hvordan deoppfatter risikosituasjonen.

­– Svaret vi har fått har ikke vært tilfredsstillende nok ogderfor har vi presisert at de må levere ny dokumentasjon. Men hvis det er slikat politiet mener risikoen for de sivilt ansatte er stor nok til at dørene kanstenges, vil ikke vi legge oss opp i det, sier Abrahamsen, som understreker atArbeidstilsynet ikke oppfatter saken slik hovedverneombud Bjørn Egeli gjør.