Når barn vitner

Målet er å øke tilliten til atpolitiet har god kompetanse til å avhøre barn.

Publisert Sist oppdatert

Skolefag. Kari Gamst og Åse Langballe har doktorgrad i Barn som vitner (foto: Stig Kolstad).

Resultatet av mangeårig forskning om temaet avhør av barnfører nå til PHS-kurset «Når barn vitner».


Kurset vil gi 10 studiepoeng og utdanne særskilteetterforskere som vil følge en manual ved avhør av barn. Til studiet harforskerne Kari Gamst og Åse Langballe fått produsert en undervisningspakke. Denbestår av en dvd med en dramatisert film om et «overgrep» mot «Oda». Pakkenbestår dessuten av en manual for avhør av barn og en rekke kommentarspor omtemaet.

Forskning

- Alt dreier seg om kommunikasjon med barn, sier Kari Gamstved Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging,og Åse Langballe i Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Under sin forskning fant de mye forbedringspotensial veddommeravhør. Nå foreligger undervisningspakken som skal gjøre politietsavhørere i stand til å bruke KREATIV i dommeravhør, men i tillegg forbedre sinkommunikasjon med vitnene. Den nye avhørsmetodikken innebærer mindre bruk avleketøy, bedre tilrettelagte omgivelser for avhør og tydeligere premisser tilbarnet.

- Med mange tilgjengelige leker trodde barna at de varkommet til avhørsrommene for å leke, avdekket forskerne.

Pålitelighet

Gamst og Langballe har forsket på alle omstendigheter rundtavhør av barn, også barns pålitelighet som vitner. Forskerne fant barn somkompetente vitner. Også for barn er det avdekket at fortellinger som er gitt utfra åpne spørsmål og med færrest mulig spørsmål fra avhører, inneholdt færrestfeil.

Etterforskerne vil nå lære å lytte mer til barnetsfortelling, ikke avbryte, følge barnets perspektiv og ikke avspore underforklaringen.

- Politiet hadde en agenda før de startet avhør av barn. Deønsket en bekreftelse på en hypotese. Man lykkes ikke med slik metodikk, slårforskerne fast. Med ny avhørsmetodikk også overfor barn, kan det gjennomføresflere avhør, mot normalt bare ett i dag.

Påvirkning

- Barn kommer ikke med spontane, uriktige forklaringer utenå være påvirket av voksne, sier forskerne. Når barnet kommer med selvmotsigendeeller usannsynlige opplysninger, kan etterforsker spørre om dette skjedde påordentlig, på liksom eller om voksne har påvirket barnet til å si det. Barn heltned til 3 år kan fortelle ganske detaljert om komplekse ting de har opplevd.

Studiet på PHS starter i høst og fortsetter i februar nesteår. Innen da må studentene ha gjennomført ett reelt dommeravhør som en del avsin utdanning.