Lover å følge opp ammofeilen

PDMT godtar ikke feil på leveranser.

Publisert Sist oppdatert

PDMT godtar ikke feil på leveranser. Nå vil fagansvarligTerje Egge ha forsikring fra leverandøren om at ammunisjonsproblemet er etengangstilfelle.

Fagansvarlig i PDMT, Terje Egge, bekrefter atdet har forekommet feil på ammunisjonen som politiet har benyttet slikPolitiforum skrev om i forrige nummer.

- Norge har som kjent strenge kvalitetskrav tilammunisjon som benyttes i politiet. Jeg presiserer viktigheten av dette ogunderstreker at PDMT uansett ikke godtar feil på leveranser. Basert påinformasjon i forrige nummer av Politiforum, ønsker jeg å presisere følgendefakta:

- Som nevnt i artikkelen har enkeltepolitidistrikt registrert feil på deler av ammunisjonslottene som ble levert imai i år. Tester viser at feilen kan spores til en leveranse med dårligtennhetter og derfor berører en svært begrenset del av den nevnte leveransen.Det er levert totalt sju millioner skudd. Av disse er halvparten av skuddeneavfyrt. PDMT har mottatt henvendelser fra de politidistriktene som har meldt omklikk under skyting. Antall registrerte klikk er under 0,005 prosent, men PDMTunderstreker at det ikke under noen omstendighet aksepteres feil på ammunisjon,sier Terje Egge.

Risiko

Terje Egge bekrefter at de registrerte avvikeneikke innebærer noen risiko for den enkelte polititjenestemann/kvinne. Avsikkerhetshensyn har imidlertid PDMT som kjent omdefinert den aktuelleammunisjonen som øvelsesammunisjon og informert distriktene om å holde denaktuelle ammunisjonen adskilt fra tjenesteammunisjon.
- Politiets nye tjenestepistol Heckler &Koch P30L, er testet i Europas mest anerkjente test- og sertifisering senter.Tester er utført med formål å fremprovosere verst mulig scenario, for eksempelat det sitter et prosjektil i løpet. Testene viser at om prosjektilet sitter ikammer eller overgangskonus, så er det ikke mulig å lade nytt skudd. Hvisprosjektilet derimot sitter lenger fremme i løpet, er det mulig og lade ogavfyre nytt skudd. Våpenet er da i sammenlåst posisjon, så trykket går fremoverog lager en skuddbule i løpet. Skytteren vil kun oppleve dette som enforsterket rekyl og situasjonen er uten risiko for skytteren. Det er viktig idenne forbindelsen å minne om at en 9 mm patron kun inneholder 0,30 gram med krutt, sierTerje Egge.
Egge peker på at det i Politiforums artikkelstår det at man skal legge våpenet ned på bakken ved klikk.
- Dette er ikke riktig. I henhold tilSikkerhetsbestemmelser for politiet skal våpenet ved klikk holdes ianleggsstilling, og at mekanismen ikke åpnes før det har gått fem sekunder.Sikkerhetsbestemmelsene pålegger også skytteren å påse at det ikke befinner segfremmedlegemer i kammer eller løp før våpenet lades om. PDMT forutsetteratsikkerhetsbestemmelsene følges.

Tiltak

PDMT har fokus på ammunisjons­problemene ogbekrefter at leveranselottene med feil vil bli erstattet med nytjenesteammunisjon. PDMT har tett oppfølging av leverandøren for å rette feilenog forsikre seg om at dette er et engangstilfelle. PDMT har også tatt initiativtil dialog om temaet med de øvrige nordiske politimyndighetene.