Politihuset i Lillestrøm.
Politihuset i Lillestrøm.

Lime-saken førte til pengekrise: – Det svarer seg ikke å ta på seg viktige saker

Politiet på Romerike avslørte menneskehandel og økonomisk kriminalitet. Men det kostet dem 12,5 millioner kroner i fjor: – Vi og andre blir for kritiske til å ta på oss etterforskningen av slike saker, skriver politimesteren i et brev.

Publisert Sist oppdatert

I et brev sendt til Politidirektoratet 23. mai i år tar politimester i Øst politidistrikt, Steven Hasseldal, opp økonomisituasjonen i distriktet etter Lime-saken i fjor. Saken, der politiet på Romerike avslørte blant annet omfattende menneskehandel og grov økonomisk kriminalitet, førte til at distriktet brukte 12,5 millioner ekstra i 2015.

Totalt ender politiet på Romerike dermed opp med å måtte redusere budsjettet med 22 millioner kroner i år, og det er så mye at politimesteren går langt i å si at det ikke er verdt for politidistriktene å ta seg av så alvorlige saker som Lime-saken:

«For at vi i politiet skal kunne få til dette fremover må det sørges for at de økonomiske rammene er ivaretatt og at man sentralt også bidrar til dette. Vår erfaring så langt er at det ikke svarer seg å ta slike viktige saker. Det fører igjen til at vi og andre blir for kritiske til å ta på oss etterforskningen av slike saker: Vi velger heller å ta tak i overflaten av det som skjuler seg av kriminelle virksomhet innen arbeidsmarkedskriminalitet», skriver Hasseldal i brevet, som Politiforum har fått innsyn i.

Forventet mer støtte fra sentralt hold

Lime-saken omfatter 13 tiltalte, 26 forsvarere, tre bistandsadvokater og tre statsadvokater. Fra politiet på Romerike har 13 medarbeidere jobbet på heltid med å ta seg av saken slik statsadvokaten ønsker det, det siste året. Fra aksjon til hovedforhandlingene har 50 ansatte jobbet med saken, som har vart fra høsten 2013 og som trolig vil vare ut 2016.

Hasseldal skriver i brevet at Lime-saken fikk stor støtte fra direktoratetes ledelse under aksjonen og da de var i møte om ressursbehov senere. Politiledelsen skal ha tatt til orde for at Lime-saken representerte framtidens arbeidsmetode for de store og alvorlige sakene.

I brevet fremkommer det også at det ble avholdt et politisjefmøte – organet der politiledelsen, politimesterne og særorgansjefene møtes – der alle skal ha bli bedt om å bidra støtte til saken.

Fasiten i dag er at flere bidro i begynnelsen, men at bidragene nå er «opphørt fullstendig», med unntak av støtten fra Økokrim.

Steven Hasseldal henviser Politiforum til Bjørn Vandvik, som er fungerende leder på Romerike og som var politimester i Romerike politidistrikt før årsskiftet. Han sier distriktet nå forholder seg til at Lime-saken dekkes innenfor eget budsjett og at saken blir godt ivaretatt. Vandvik mener distriktet har kommet seg videre og har ikke lyst til å si så mye om hva distriktet hadde forventet eller ikke.

Men Politiforum vet at politiet på Romerike forventet å få dekket mer av det saken kostet gjennom politiets Samordningsorgan, et organ i politiet som bidrar med finansiering av distriktenes innsats mot alvorlig kriminalitet. Det slo altså ikke til som de hadde håpet. Distriktet måtte dermed ta brorparten av kostnadene for den ekstraordinære saken selv.

– Jeg har nok gjort meg mine erfaringer og er blitt mye mer opptatt av å tenke hva etterforsking av store saker vil kreve fra vi starter med den skjulte fasen, til rettskraftig dom foreligger. Jeg vil sørge for å være rimelig sikker på at ressursbruken er ivaretatt innenfor den ramme jeg har til disposisjon. Vi har lært av dette, for man kan diskutere hvor mye det er realistisk å forvente å få i støtte. Skal jeg i gang med en slik sak på ny, vil jeg nok i større grad sørge for finansiering av saken først, kommenterer Vandvik.

Økonomisk støtte er viktig

Økokrim er blant de som fortsatt støtter distriktet etter saken med lokaler, etterforskere, etterforskningsledere og påtalekompetanse, samt lønn og overtid for disse. Økokrim deler bekymringen fra politimesteren i Øst.

– Den økonomiske støtten har vært helt sentral for at politidistriktet kunne løse en sak i denne størrelsesorden. Uten økonomisk støtte til slike prosjekter, er det en stor fare for at ingen tar på seg ansvaret for etterforskningen, og utfallet ville da bli at de store sakene blir liggende, sier avdelingsdirektør i Økokrim, Aage Aase, til Politiforum.

Tillitsvalgt i Politiets Fellesforbund i Øst politidistrikt, Jan Arne Kongsmo, bekrefter at Lime-saken tynger politidistriktets økonomi i stor grad. Han er skuffet over det han oppfatter som brutte løfter.

− Når saken ble offentlig kjent, ville både justisminister og politidirektør sole seg i glansen av godt politiarbeid. LO var også på banen og sa dette var viktig politiarbeid. Politidirektøren lovet langt på vei en ekstrabevilling av penger til politidistriktet for å unngå at den ene saken skulle knele politidistriktets budsjett. Vi levde alle i troen på at pengene skulle komme i 2015, og politimesteren budsjetterte i forhold til dette, sier Kongsmo.

Men høsten i fjor forsto de at pengene ikke kom.

– Da var det for sent å korrigere forbruket, og vi fikk dermed et underskudd som vi nå må håndtere på et allerede krympet 2016 budsjett, sier Kongsmo.

– Har fått et betydelige antall millioner

Politiforum har stilt POD spørsmål om de i utgangspunktet hadde planer om å dekke mer av regninga for Lime-saken og om man kan vurdere andre måter å støtte distriktene på enn gjennom Samordningsorganet. POD er også spurt om de deler bekymringen om at saker kan bli liggende hvis de koster for mye.

I en e-post, gjennom PODs kommunikasjonsavdeling, skriver assisterende politidirektør Vidar Refvik følgende:

«Tidligere Romerike politidistrikt har gjennomført etterforskingen av Lime-saken på en effektiv og god måte. Politidistriktet har også samarbeidet med flere andre politidistrikt og kontrolletater underveis i etterforskingen, og har hatt bistand fra blant annet Kripos og Økokrim.

Politidistriktet har ved flere anledninger søkt om økonomisk støtte fra Samordningsorganet, et fellesorgan som skal finansiere tiltak mot organisert kriminalitet, og er blitt tildelt et betydelig antall millioner for å dekke kostnader i forbindelse med etterforskingen. Samtidig har politidistriktet brukt mye ressurser fra eget politidistrikt.

Det har vært dialog mellom Politidirektoratet og politimesteren i Øst politidistrikt om merforbruket i 2015. I samsvar med normal prosedyre har politidistriktet fått tilbakemelding om at merforbruket for 2015 må håndteres innenfor tildelt ramme i 2016.»