Kun fire politidistrikter med beredskap døgnet rundt

I fjor ga Politidirektoratet distriktene beskjed om å ha beredskap for skarpe oppdrag døgnet rundt. Kun fire av 27 politidistrikter har fulgt opp.

Publisert Sist oppdatert

Da Stortinget la fram den såkalte Terrormeldingen i fjor vår var beskjeden klar: Det er mulig å ha utrykningsenheter (UEH-enheter) med politifolk som er spesielt trent til å håndtere skarpe oppdrag tilgjengelig i alle politidistrikter døgnet rundt.

Disse UEH-enhetene bestående av politifolk som kan håndtere skarpe oppdrag (IP3-godkjente politifolk) skulle realiseres ved å trene opp flere politifolk, slik at de ble IP3-godkjent.

I 2013-budsjettet øremerket regjeringen 54,3 millioner til mer politiberedskap. I midten av mai i fjor sendte Politidirektoratet ut et brev til politidistriktene der de skrev at «Ressursen (IP3) skal organiseres som en døgnkontinuerlig ressurs for akutt innsats slik at den gir størst mulig effekt for politidistriktet».

Politiforum har undersøkt situasjonen i politidistriktene over ett år senere. Tross økte ressurser og en klar instruks fra Politidirektoratet, har svært få av politidistriktene har etablert en slik døgnkontinuerlig UEH-beredskap:

Kun fire av 27 politidistrikter har tilgjengelig UEH-enheter døgnet rundt.

Ingen annen beredskap

Det er kun Hordaland, Follo, Rogaland og Sør-Trøndelag politidistrikt som i dag har UEH-mannskaper tilgjengelig 24/7. De andre distriktene som ikke har døgnbemannede UEH-enheter har heller ingen annen form for UEH-beredskap tilgjengelig.

Tidligere i år strandet forsøket fra Politiets Fellesforbund (PF) for å få til en beredskapsavtale for UEH-mannskapene. Fagforeningen ønsket å få til en ordning hvor UEH-mannskaper står på en tilkallingsliste i tilfelle det oppstår situasjoner som krever flere mannskaper.

Hverken politidistriktenes staber eller UEH-mannskaper står i dag på noen tilkallingsliste, og de er dermed helt uten plikt til å være tilgjengelige.

– PF mener bestemt at vi må øke den totale beredskapsevnen gjennom å innføre en beredskapsvaktordning UEH-mannskaper. De besitter en viktig kompetanse som publikum og andre egne mannskaper må ha tilgang til, uavhengig av når på døgnet hendelsen inntreffer, og uavhengig hvor i landet den neste tragiske hendelsen måtte komme. Å ha IP3-kompetansen tilgjengelig til enhver tid, kan begrense skader og redde liv, sier PF-leder Sigve Bolstad.

Han sier PF ikke forstår, med bakgrunn i rapportene etter 22.juli 2011, at Politidirektoratet (POD) ikke ønsker å styrke beredskapsevnen og responstiden i alle landets politidistrikter.

– Jeg har ingen innvendinger mot at PODs egen beredskapssjef får over 9000 kroner for å ha telefonvakt og beredskap i en uke. Men jeg synes det er umusikalsk når POD ikke innvilger de som står for den operative beredskapen en tilsvarende ordning, sier Bolstad.

Fortsatt mål om beredskap hele døgnet

Beredskapsjef Kaare Songstad i POD skriver i en e-post til Politiforum at «Politidirektoratet har bedt politidistriktene benytte UEH som en døgnkontinuerlig ressurs, og dette forventes å være på plass så snart distriktene har tilstrekkelig med UEH-personell».

Fungerende avdelingsdirektør Steffen Ousdal i PODs Beredskapsavdeling bekrefter at målet fortsatt er å ha UEH-enheter tilgjengelig døgnet rundt.

– Politidirektoratet ønsker å styrke grunnberedskapen i distriktene. Derfor ønsker direktoratet at samtlige politidistrikter skal ha en UEH-patrulje tilgjengelig 24/7. Dette er i tråd med føringene i stortingsmeldingen om terrorberedskap. Men når vi nå øker antall IP3-mannskaper, har vi noen begrensninger i hvor raskt vi kan få dette til, sier han.

I dag finnes det cirka 900 mannskaper med UEH-utdanning. Planen er 1200 i løpet av 2015.

– Det er planlagt utdanning gjennom hele 2014 og første halvdel 2015, sier Ousdal.

Han sier POD vil følge opp dette overfor de politidistriktene som ikke har en døgnkontinuerlig ordning for IP3.

– Vi knyttet ingen tidsfrist i vår instruks fra i fjor, ut ifra at vi er kjent med at det ikke er tilstrekkelig med UEH-mannskaper for å gjennomføre tiltaket i samtlige distrikter, sier han.

Ousdal presiserer at det er det enkelte politidistrikt som har ansvar for å sikre at det er tilstrekkelig antall politiutdannete på jobb til enhver tid. Han vil ikke kommentere spørsmålet om politiet har nok ressurser til å opprette den beredskapen som politikerne i realiteten ber om når de pålegger en mer omfattende bruk av IP3-mannskaper.

– Vi forholder oss til de rammene vi har fått, sier Ousdal.

Vil styrke bistanden

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) sa til Aftenposten i vår at hun vurderte å gjenopprette en eliteavdeling i Heimevernet. Det skal være en skarp reaksjonsstyrke som sammen med spesialsoldater skal assistere politiet. Dette skal komme i tillegg til Forsvarets spesialkommando og Marinejegerkommandoen.

HV16 ble nedlagt i 2010, blant annet fordi de bandt opp store ressurser som aldri hadde blitt brukt i praksis. Frem til nedleggelsen, hadde heller ikke HV16 vært brukt av politiet.

Fra politihold menes det at det vil være samfunnsøkonomisk bedre å utvide satsingen på politidistriktenes egne spesialstyrker. Politiforum stilte justisminister Anders Anundsen (Frp) spørsmål om hva han synes om forsvarsministerens utspill om å opprette en spesialstyrke i HV for å bistå politiet.

– Jeg tror det er viktig å ha flere tanker i hodet på en gang. Det skal ikke herske tvil om at politiet skal stå for den første responsen. Men Forsvaret har endel ressurser som de tilbyr politiet. Jeg mener det er en fordel hvis forsvaret kan bistå politiet ved store hendelser hvor også politiet får ressursutfordringer, svarer Anundsen.

- Politiet skal styre ressursene

Justisministeren understreker at det fremdeles vil være slik at politiet styrer ressursbruken.

– Når vi nå har satset på å få flere UEH-mannskaper og en økning av mannskap i Beredskapstroppen, handler det ikke om en enten-eller-satsing. Det handler om å innrette forsvarsstyrkene slik at de kan bistå når politiets ressurser ikke er tilstrekkelig.

Anundsen viser til hvordan forsvarsbistand til politiet er regulert gjennom den såkalte bistandsinstruksen.

– Erfaringen fra øvelser mellom Forsvar og politi, senest øvelse Gemini, viser at samhandlingen er veldig god, sier Anundsen.

– Er statsråden fornøyd med at det over ett år etter at POD instruerte politidistriktene om å etablere en døgnkontinuerlig ordning for UEH, bare er tre politidistrikter som har dette?

– Det overrasker meg nå, og det overrasket meg før jeg ble statsråd at det ikke var en ordning med UEH-mannskaper på jobb hele døgnet. 22. juli-terroren viste hvor viktig det var at politiet hadde høyt kompetente innsatsmannskaper som UEH tilgjengelig, sier justisministeren.

– Hva synes du om at POD ikke ville takke ja til PFs forslag om å etablere en beredskapsordning?

− Dette er en dialog mellom PF og POD. Det vil være uklokt av meg å blande meg inn i forhandlinger mellom arbeidstaker og arbeidsgiverpart, sier Anundsen.

– Men jeg mener det er viktig å ha tilgang til UEH-mannskaper for å få en så god beredskap som mulig, legger han til.

– Hvordan vil du kommentere at heller ikke politiets viktige stabsfunksjon har noen form for beredskap?

– Det er viktig å adressere dette spørsmålet når ny struktur er på plass. Jeg forventer at mer robuste enheter vil ha flere muligheter til å kunne spisse kompetansen inn i distriktene. Det vil være en viktig effekt av den kommende strukturendringen.

UEH-beredskap liste
UEH-beredskap liste
Powered by Labrador CMS