Knut Arild Hareide, partileder KrF.
Knut Arild Hareide, partileder KrF.

KrF - spørsmål og svar

Politiforum stilte likelydende, politirelaterte spørsmål til de største politiske partiene. Her er KrFs svar.

Publisert Sist oppdatert

Hvordan vurderer KrF tilstanden i politiet i dag?

Politiet innehar mye kompetanse og gjør en god innsats i å bekjempe kriminalitet, men har likevel dessverre flere store utfordringer. KrF mener at kapasiteten i politiet må utnyttes på en mer effektiv måte, blant annet ved å ansette flere politifolk samt å gi politiet et løft på utstyrssiden.

Har politiet nok økonomiske ressurser i dag?

KrF mener at regjeringen ikke har bevilget nok midler til politiet de siste årene. Vi har derfor i vårt alternative statsbudsjett for 2013 bevilget 313 millioner kroner mer til politiet enn det regjeringen gjorde.

Hvordan skal politiet nå målet om to polititjenestemenn per 1000 innbyggere i 2020?

KrF mener at man må utdanne flere polititjenestemenn for å nå målet. I tillegg mener KrF at man bør prioritere slik at politifaglige oppgaver utføres av politiet, mens andre oppgaver som for eksempel fangetransport og arrestforvaring kan overføres til andre yrkesgrupper.

Hvordan vil KrF følge opp politianalysen?

Politianalysen peker på viktige utfordringer i politiet i dag. KrF vil derfor bruke denne aktivt i arbeidet med å sikre at Norge har et politi som er best mulig rustet til å bekjempe kriminalitet.

Hvor mange politidistrikter bør det være i Norge, og hvorfor?

KrF har ikke tatt stilling til hvor mange politidistrikt Norge bør ha, men ser at det kan være hensiktsmessig for fremtiden å redusere antall politidistrikt noe. Målet er ikke redusering av politidistrikt i seg selv, men å sikre at politiet er organisert på en best mulig måte til å utføre den jobben de er satt til.

Bør politiet fratas de fleste sivile oppgaver, slik politianalysen skisserer?

KrF mener at det bør tas en gjennomgang i politiet for å sikre at politiets ressurser utnyttes på en best mulig måte. De oppgaver som ikke er av politifaglig art bør overføres til andre å utføre. Blant annet ved at fangetransport og arrestforvaring kan overføres til andre yrkesgrupper.

Hva vil KrF gjøre for å hente inn IKT-etterslepet i politiet?

KrF vil gi politiet et løft på utstyrssiden når det gjelder IKT. Det er uholdbart at den nye straffeloven ikke kan tre i kraft på grunn av utfordringer knyttet til IKT. KrF mener at politiet må sikres gode redskaper for å forebygge og bekjempe kriminalitet, og da er det særdeles viktig at politiet har gode tekniske hjelpemidler.

Bør politiet være generelt bevæpnet?

KrF ønsker ikke at politiet generelt skal bære våpen, men vil videreføre ordningen med fremskutt lagring av våpen i politibiler.

Har politiet nok politiutdannete ansatte i dag?

Målet om to tjenestemenn per 1000 innbygger er ikke nådd, det betyr at vi ikke har nok ansatte med politiutdannelse i politiet. KrF mener at noen oppgaver som politiet har i dag kan overføres til andre for å utnytte ressursene i politiet på en bedre måte.

Hva vil KrF gjøre for at alle nyutdannete politifolk skal få seg jobb?

KrF har støttet utvidelsen av studieplasser for politistudenter, i tillegg til at vi har bevilget mer midler til opprettelse av nye stillinger sammenlignet med det regjeringen har gjort i de senere år.

Hvordan vil KrF gjøre politiet mer synlig og tilgjengelig?

KrF vil styrke kapasiteten til politiet og ansette flere politifolk. KrF mener at synlig politi vil være med å forebygge kriminalitet. I tillegg er det viktig at politiet har høy nok politidekning på de tidene kriminalitet foregår. KrF vil derfor blant annet øke politidekningen på usatte tider av døgnet ved aktiv bruk av turnusen til politiet og ved at politipatruljer som hovedregel bemannes med en betjent på dagtid og to betjenter på kveldene.

Hva vil KrF gjøre for å sette politiet bedre i stand til å jobbe forebyggende?

Det beste verktøyet mot kriminalitet er forebygging. KrF vil derfor satse offensivt på kriminalitetsforebyggende tiltak. Politiet kan ikke utføre dette alene, og KrF mener derfor at politiet må samarbeide med ulike aktører som berørte familier, barnevern, konfliktråd, skoler og kommune.

Hva blir den største utfordringen for norsk politi de neste fire årene?

Kompleksiteten i kriminalsaker i Norge har utviklet seg over tid, og medfører at utfordringene politiet står over er store. En av de største utfordringene for politiet er å sikre borgernes trygghet både i å forebygge hverdagskriminalitet samt være offensive i bekjempelsen av terror.

Bør antallet små tjenestesteder reduseres i så stor grad som politianalysen skisserer?

KrF mener at politiet må være tilstede til de tider kriminalitet skjer for å kunne forebygge og bekjempe kriminelle handlinger. Nærpoliti er svært viktig i dette arbeidet. KrF mener derfor at hensynet til nærpoliti og synlighet er sentrale faktorer i vurdering av hvor mange små tjenestesteder politiet skal ha.

Hva mener ditt parti er politiets kjerneoppgaver?

En av statens grunnleggende oppgaver er å ivareta innbyggernes sikkerhet. Kriminalitet kan også true velferdssamfunnet, velferdsstaten og stabiliteten i samfunnet. Politiet er den sentrale aktøren hva gjelder forebygging og bekjempelse av kriminalitet.

Hvordan vurderer dere framtiden til politiets særorganer:
Politiets data- og materielltjeneste, Utrykningspolitiet og Politiets utlendingsenhet?

Ulike oppgaver innenfor politiet trenger særskilt kunnskap og kompetanse. KrF mener det er viktig også for fremtiden å sikre at politiet er organisert slik at sentrale oppgaver blir ivaretatt på en best mulig måte.