Krever politistudie

Etter mønster fra «Forsvarssjefens forsvarsstudie» krever nåPolitiets Fellesforbund at Regjeringen på samme måte etablerer en egenpolitistudie.

Publisert Sist oppdatert

Det var på det nylig avholdte landsmøtet for PolitietsFelles­forbund vedtaket ble gjort. I lys av en vanskelig ressurs- ogbemanningssituasjon, tar nå Politiets Fellesforbund grep for å få en bredere,grundigere og mer forutsigbart grunnlag for kommende års budsjettprosess iStortinget.

- Det blir spennende å se om politikerne tør å si nei takktil mer kunnskap. Vi har fått positiv respons fra flere av de politiskepartiene, selv om ingen har forpliktet seg ennå, sier Arne Johannessen, leder iPolitiets Fellesforbund.

Han mener at dagens kriminalpolitiske debatt i stor grad erpreget av enkelthendelser og mye synsing.

- Det er et stort behov for mer forskningsbasert kunn­­skap omkriminaliteten og hvordan kriminaliteten utvikler seg. Det gjelder spesieltkunnskap om kriminelle strukturer og miljøers evne og mulighet til å påvirkesamfunnets legale strukturer, både de politiske og de økonomiske. Derfor er detet behov for at det på bakgrunn av den forskningsbaserte kunnskapen settes nedet bredt sammensatt utvalg for å utvikle behovet for bemanning, investeringer,metoder og kompetanse for å møte fremtidens utfordringer, mener Johannessen.

Analyse av situasjonen

- Poenget er at vi vil ha en analyse av situasjonen. Det erselve modellen med forsvarsstudien, måten den er jobbet frem jeg finnerinteressant for politiet. Det er systematisk måte å jobbe på. Man vil da fåanalysert nå-situasjonen nasjonalt og internasjonalt. En slik studie vil gibåde faglige og politiske vurderinger av samfunnets behov for politistøtte,sier Johannessen.

Han viser til at PFs landmøte ga sin fulle tilslutning tilkravet om et eget politistudie for å finne ut av det reelle behovet politiethar for å møte pålagte oppgaver. Begrunnelsen er at politikerne må ha et bedregrunnlag for å fatte riktige vedtak.

- Jeg har merket meg at justisminister Knut Storberget harvist til det pågående arbeidet i Bemanningsutvalget. Men Bemanningsutvalgetskal finne en løsning på mer på kort sikt når det gjelder politietsbemanningsbehov. I PF tenker vi på lengre sikt. En politistudie bør komme somen oppfølging av bemanningsutvalgets anbefalinger, og dekke et mye videre feltenn bare bemanning og kompetanse. Meningen er at studiet skal se påutstyrsbehov, metodeutvikling, internasjonalt samarbeid, forhold mellomoffentlig og privat innsats på trygghets- og sikkerhetsarenaen. Etter mitt syner det ualminnelig mye å ta fatt i på dette området, sier Johannessen.

Frykter ikke gjennomgang

- Noe av poenget med en politistudie er å få inn annenkompetanse, slik at en rapport ikke kommer som følge av innavl innad ipolitiet. Statsvitere, forskere og økonomer må sammen med et bredt politifagligutvalg gjøre jobben, sier Johannessen.

Han frykterikke resultatet av at politiet ved en slik studie vil bli nærmere gransket nårdet gjelder organisering og ressursbruk, og mener det er glitrende å få ennærmere gjennomgang.

- Er det noen som har noe å tjene på det, må det værepolitiet. Gjennomgangen må ha en realitetstilnærming basert på utfordringerknyttet til kriminaliteten. Jeg vil advare mot den tradisjonelle «blåruss»tenkningen hvor alt skal måles kun med økonomenes målestokk. Innbyggernessikkerhet og trygghet er ikke produksjonsenheter som passer inn iøkonomenesmodeller. Realiteten knyttet til kriminalitet er videre enn som så, sierJohannessen.
Han mener en politistudie må se påmørketallsproblem­atikken.

- I dag forholder vi oss kun til registrert kriminalitet.Men det sier nok ganske lite om den reelle situasjonen. Vi vet atPolitidirektoratet har gjort mye godt arbeid gjennom trendanalysene, og at PSTog andre tunge fagmiljøer har gode analyser. Nå handler det om å dra sammeneksisterende kunnskap, for å kunne gå dypere og bredere inn iproblemstillingen, sier Johannessen.

Flerdobling i Danmark

Da Danmark for en fire fem år siden foretok en gjennomgangav sin PET (tilsvarende PST), resulterte det i at Dansk overvåkningspolitietfikk en flerdobling av ressursene etter at studiene var lagt frem. I Sverigespør man seg nå om hvem som er forbryterne i fremtiden. De ser på økonomiskkriminalitet, kriminelle nettverk i næringslivet og datakriminalitet.

- Dette er interessant. I et større perspektiv, er detkanskje ikke de kriminelle du ser på gaten som er de viktigste og de mestinteressante å fokusere på, men heller hvitsnippene, sier Johannessen.

Høyre fremmet forslaget Elisabeth Aspaker (H)mener argumentene for et politistudie er gode, og de er mange.

- Det var faktisk Høyre som fremmet forslaget ompolitistudie i justiskomiteen. Vi mener en fremtidig dimensjonering avpolitistyrken bør bygge på en grundig analyse av trusselbildet. Et egetpolitistudie vil ikke komme i konflikt med det pågående arbeidet ibemanningsutvalget. Kunnskap og analyse i et langsiktig perspektiv er viktigmed hensyn til metodeutvikling, organisering, mannskapssituasjonen og politietsevne til å løse pålagte oppgaver, sier Aspaker fra sin sentrale plass ijustiskomiteen.

En spennende tanke

Tidligere justisminister Odd-Einar Dørum mener Venstre harvært inne på ideen rundt en politistudie med sitt arbeid rundt en utvidetbemanningsplan.

- Da jeg som justisminister la frem tanken om enbemanningsplan, var det noe slik som nå ligger bak argumentasjonen rundt etpolitistudie jeg tenkte på. Fordi at man ikke kan se på bemanningen i politietuten å se på helheten, hvor samfunnsutvikling og en analyse avkriminalitetssituasjonen ligger til grunn. Jeg mener det kan det være en klokting å be en gruppe mennesker til å se på dette innenfor rammen av det som nåblir nevnt som politistudie. Dette skal ikke være i stedet for arbeidet med enbemanningsplan, men i tillegg til, sier Dørum.

Han viser til at Venstre for neste år har argumentert for åøke opptaket på Politihøgskolen fra 432 til 550, og over en 10 års periode vilskaffe 2000 ekstra politifolk, og 1000 ekstra sivile stillinger til politiet.

- På denne måten tar Venstre ansvar for at landet ikke skalbli en vekterstat, sier Dørum.


Forslag om politistudie nedstemt

Forslagene fra Fremskritts­partiet og Høyre om etpolitistudie fikk ikke flertall på Stortinget. Forslaget falt med 54 mot 46 den3. desember. Ap stemte i mot.Justisminister Knut Storberget argumenterte i Stortinget med at Regjeringenallerede var i gang med et politistudie som han i stedet kaller enbemanningsplan, et arbeide som allerede er startet opp.

- Budsjettprosessen for 2009 er allerede godt i gang. Togetgår nå, arbeidet med å se på ressurs- og bemanningssituasjonen i politiet er alleredei gang, beroliger justiskomiteens leder Anne Marie Bjørnflaten (Ap)somforsikrer om at signalene fra PF om et politistudie er tatt på alvor.