Krever 3700 nye stillinger til politiet

Vil bruke 2,5 milliarder på styrking av politiet.

Publisert Sist oppdatert

I løpet av de neste 12 årene anbefalerBemanningsutvalget at norsk politi utvides med 3700 nye stillinger.Politidirektør Ingelin Killengreen mener den foreslåtte økningen er et «must»for å følge befolknings- og kriminalitetsutviklingen.

Bemanningsutvalget, som er ledet av politidirektør IngelinKillengreen, mener de har vært nøkterne når de mandag 16. juni la frem det sommange mener er et av de viktigste dokumentene i nyere norsk politihistorie.Arbeidet startet opp 4. januar i fjor.

Politidirektoratet foreslår at 2700 av de totalt 3700 nyestillingene skal være rene politistillinger. De siste 1000 er tiltenkt sivile.Samlet sett er dette en fordeling Killengreen er godt fornøyd med. Totalt vildenne satsingen koste i overkant av 2,5 milliarder kroner.

- Sett i forhold til den ventede befolkningsveksten i Norge,er dette et minimum av det vi må opp på. Flere mennesker genererer flereoppgaver til politiet. Bare fra 1. januar i år og frem til nå, har vi fått 54«færre» politistillinger dersom vi ser på antall polititjenestemenn pr. 1000innbygger.

God dokumentasjon

For å komme opp på samme nivå som våre naboer Sverige ogDanmark, mener Ingelin Killengreen at det er helt nødvendig at norsk politi nåforsterkes kraftig. Hun sier at det er et svært veldokumentert og begrunnetdokument som ble lagt frem for justisministeren 16. juni. Hun får også støtteav forbundsleder Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund.

- Jeg kan ikke se hvordan dette ikke kan bli innfridd.Rapporten er bygd opp slik at politikerne må følge opp dette, sier ArneJohannessen, som gir ros til alle som har jobben med prosjektet.

- Jeg har en klar forventning til at politidirektøren vilvære tydelig på behovet som nå presenteres. Hun må komme på banen raskt,forklarer PF-lederen.

Og politidirektøren har ingen planer om ikke å være tydelig.

- Denne økningen er et minimum av det norsk politi trenger.Hvis vi ikke gjør disse grepene vi nå foreslår, vil norsk politi få et gapsammenlignet med Sverige og Danmark og vi får lavere politidekningen enn det vihar i dag. Det vil være en svært uheldig situasjon, sier Killengreen.

- Hvordan skal dereklare å få gjennomslag for dette politisk?

- Rapporten er godt begrunnet. Men det er selvsagt viktig åøke antall elever ved Politihøgskolen. Vi går inn for å heve antallet studenterfra dagens 432 til 560 allerede i 2009. Dette er første steg på veien og erogså et signal som justisminister Knut Storberget har gitt tidligere at hanønsker, sier Killengreen.

Sentralisering

Statistisk sentralbyrå har utført flere analyser av hvordanbefolkningsøkningen i Norge vil se ut de neste årene og hvordan dette påvirkerkriminalitetsbildet. I dag bor det 4,85 millioner mennesker i landet, mens deti 2020 vil øke til 5,38 millioner. Analyser viser at veksten er størst blantinnvandrere de nærmeste årene, og SSB mener at tallet vil stige fra 460.000 idag til over en million i 2020. Et av hovedpoengene i bemanningsprosjektet, erat politiets behov for økt bemanning nettopp må sees i sammenheng medbefolkningsøkningen.

- Befolkningsveksten vil være størst i de store byene. SSBforventer en ytterligere fraflytting fra bygdene. Det vil si at vi står foranen stor utfordring med tanke på storbykriminaliteten.Dette betyr at vi måflytte flere politifolk fra distriktene og inn til storbyene som igjen vil føretil en sentralisering, sier Killengreen. Det gir mest effekt å samle politiet istørre enheter, og en manglende prioritering av politiet fremover vil først ogfremst bli tydelig utenfor de store befolkningssentrene, fortsetterKillengreen.

Politidirektøren er veldig tydelig på at politiet nå ønskeret helhetlig kompetanseutviklingssystem. Hun peker på følgende fire punkter somhelt vesentlig for å lykkes.

  • Politietmå bli langt flinkere til å lese samfunnet bedre enn i dag
  • Politietmå bli bedre på kulturforståelse og mangfoldsforståelse
  • Politietmå bli flinkere til å kommunisere med både publikum og media
  • Politietmå bli bedre på analyse

- Generalisten aldri har vært viktigere og det trengs enkraftig satsning på politioperativt arbeid, sier Killengreen og trekker fremfølgende områder politiet vil satse på i årene som kommer.

  • Forebyggendepolitiarbeid
  • Mengdekriminalitet
  • Voldog seksuallovbrudd
  • Alvorligorganisert kriminalitet
  • Økonomiskkriminalitet
  • Datakriminalitet

- I tillegg må vi også holde fokus på forvaltning og densivile rettspleien, understreker Killengreen.

Bemanningsrapporten beskriver en rekke tiltak som politietselv kan og må ta tak i for å være mer effektive, det er vi allerede i gang medsier Killengreen.

- I tillegg må politikerne på banen for å økeressurstilgangen slik at de nye 3700 stillingene blir finansiert. Utover detteser vi at ny IKT vil modernisere og effektivisere etaten betraktelig slik atdet blir mer lov og orden for hver politikrone. Vi forventer at en investeringinnen dette feltet også blir fulgt opp fra politisk hold, konkludererKillengreen.

Vil se resultater neste år

Forbundsleder Arne Johannessen mener den nyebemanningsrapporten er i tråd med hva PF har hevdet i mange år.

- I dag har norsk politi en dekningsgrad på 1,8 politifolkper hver tusende innbygger. Med den nye satsingen som nå er lagt frem, økesdekningsgraden til 2. Nå kommer vi endelig opp på samme nivå som Sverige ogDanmark, sier Johannessen.

Johannessen mener man allerede neste år vil se resultater avden nye rapporten. Økning av antall studenter ved Politihøgskolen og at detbevilges mer penger til de sivile.

- Det må øremerkes midler til de 1000 nye stillingene som ertiltenkt sivile. I tillegg er det viktig at man kommer i gang med å økeantallet studenter ved Politihøgskolen. Det har jeg fått signaler på at skjerneste år, sier Johannessen.

PF-lederen er enig at bemanningsrapporten er et av deviktigste dokumentene som er laget i nyere politihistorie.

- Dette er en veldig god analyse av hvordanbemanningssituasjonen er i dag og hvordan den blir i 2020. Selvsagt er det myepenger som må tilføres etaten i årene som kommer for å nå målet, men det menerjeg det absolutt er verdt. Samfunnsmessig er det en meget god investering, sierArne Johannessen.

Utvalget har i tillegg til leder Ingelin Killengreen,bestått av alle representanter fra alle organisasjonene, rektor vedPolitihøgskolen HansSverre Sjøvold, politimester Tormod Bakke fra Hedmark,representanter fra særorganene ogriksadvokat Tor-Aksel Busch.