Endringen fra Drammen til Kristiansund forsinket og kompliserte prosessen med opprettelse av et felles lønn- og regnskapssenter.
Endringen fra Drammen til Kristiansund forsinket og kompliserte prosessen med opprettelse av et felles lønn- og regnskapssenter.

Kostbar sentralisering av lønn og regnskap

Fra årsskiftet overtar Politiets Fellestjenester (PFT) ansvaret for lønn- og regnskapsarbeidet i et midlertidig senter i Oslo. Det blir ikke billig.

Publisert Sist oppdatert

Politiets lønn- og regnskapssenter ble tidlig på sommeren politisk besluttet lagt til Kristiansund, etter at Politidirektoratet (POD) hadde landet på å velge Drammen. Flyttingen kom som en del av en politisk hestehandel mellom regjeringen og Venstre.

Dette fordyrer og forsinker hele prosessen, og fører igjen at Politiets Fellestjenester (PFT) nå ser seg nødt til å opprette et midlertidig lønn- og regnskapssenter i Oslo.

– Det vil naturligvis ta noe tid å bygge opp et helt nytt senter i Kristiansund. Det er derfor viktig å benytte den kompetansen som finnes hos politiets medarbeidere i Oslo-området frem til det nye miljøet i Kristiansund er i stand til å ta over ansvaret fullt ut. På kort sikt er det også i Oslo at vi har mulighet til å få opp lokaler som er i henhold til politiets krav, sier Svein Harsem, avdelingsdirektør for strategi, økonomi og virksomhetsstyring i PFT.

Må pendle til Oslo

Senteret i Oslo skal bemannes med politiansatte som har mindre enn halvannen times reisevei til hovedstaden. Samtidig startet PFT i september med rekrutteringen av nye lønn- og regnskapsmedarbeidere.

– Det vil være fokus på å ansette personell til jobben i Kristiansund som må påregne pendling til Oslo frem til ledelse og lokaler er klare i Kristiansund, sier Harsem.

I skrivende stund, en uke før søknadsfristens utløp, har det kommet inn over 100 søknader på stillingene. I en periode kommer lønn- og regnskapssenteret til å være lokalisert både i Oslo og Kristiansund.

– Så fort som praktisk mulig vil Kristiansund overta hele driften. Oppgavene overføres puljevis, distrikt for distrikt, så det er i hovedsak de distriktene som overføres først som vil bli håndtert fra Oslo, samt distriktene rundt hovedstaden. Da får vi også benyttet kompetansen som finnes i disse distriktene i dag, som utgjør flertallet av lønn- og regnskapsmedarbeiderne i politiet.

Agder politidistrikt er første distrikt ut med å overlate lønn- og regnskapsarbeidet til PFT.

– Agder er valgt som pilot fordi dette er et distrikt som ikke skal slås sammen med andre, noe som gjør prosessen enklere. Gjennom piloten i Agder vil vi teste ut de tekniske løsningene slik at vi er trygge for at overføringene i de øvrige distriktene også vil gå bra, sier avdelingsdirektøren.

Det er lagt opp en puljeplan for når oppgavene og medarbeiderne i de enkelte distriktene skal overføres til det nasjonale senteret. Finnmark, Innlandet og Oslo, er etter det Politiforum erfarer de neste distriktene på lista.

– Betydelige merkostnader

Politiforum er kjent med at det ute i politidistriktene reageres på at lønn- og regnskapssenteret først samles midlertidig i Oslo, og deretter flyttes til Kristiansund. Mange lurer på hvorfor ikke lønn- og regnskapsmedarbeiderne ute i politidistriktene kan fortsette å håndtere oppgavene sine fram til senteret i Kristiansund er oppe og går.

– Av tekniske årsaker er det nødvendig å følge samme tidsplan som gjennomføringen av de øvrige omorganiseringene i distriktene, som skjer gjennom Prosjekt Nye Politidistrikter. Allerede fra nyttår begynner vi å løfte over systemene til felles baser, og vi er da avhengig av nasjonal kontroll på dataene som går inn i disse felles basene. Dessuten blir det nye rutiner for håndtering av lønn og regnskap som krever felles opplæring. Vi må altså få dette opp og gå før januar, forklarer Harsem.

Slik det ser ut i dag, vil det midlertidige lønn- og regnskapssenteret i Oslo bli lagt til Bryn på Oslo Øst. Ifølge PFT jobbes det for å ha lokaler klart til innflytting i løpet av november. Hverken leiekostnaden eller den totale kostnaden ved en midlertidig løsning, kan PFT si noe om.

– Det er fortsatt mange usikkerhetsmomenter knyttet til Oslo, og kostnadsbildet er ikke avklart. Det er blitt utarbeidet reviderte kostnadsoverslag for prosjektet som følge av den politiske beslutningen om at lønn- og regnskapssenteret skulle lokaliseres i Kristiansund. Det vil bli betydelige merkostnader, særlig knyttet til nyrekrutteringer og opplæring i Kristiansund, understreker Harsem.

45 millioner dyrere

Fordi det er langt færre lønn- og regnskapsmedarbeidere som bor innenfor pendleravstand til Kristiansund enn Drammen, vil det også være et stort merbehov for nyansettelser. Som Politiforum tidligere har bereget, kan det være snakk om så mange som 67 personer ekstra.

Med en årslønnskostnad for politiets lønn- og regnskapsmedarbeidere på 678.000 kroner, vil flyttingen av senteret fra Drammen til Kristiansund kunne gi en årlig ekstrakostnad for politiet på over 45 millioner kroner.

Tallet kan bli mindre dersom noen av de 150 lønn- og regnskapsmedarbeidere som jobber andre steder i politi-Norge, velger å flytte til Kristiansund. Politiforums beregninger tar heller ikke høyde for at noen av de ekstra 67 personene går av med pensjon eller søker seg jobb utenfor etaten.

– Tiltaket blir isolert sett noe dyrere å gjennomføre. Konsekvensene for politiets drift vil avklares gjennom budsjettprosessen for 2017, sier avdelingsdirektør Frede Hermansen i POD.

– På kort sikt vil lokalisering til Kristiansund innebære en merkostnad sammenlignet med lokalisering til Drammen. Hovedårsaken til denne merkostnaden knytter seg til at en mindre andel av de ansatte innenfor dette fagområdet forventes å bli med videre til det nye senteret. I tillegg forventer vi merkostnader knyttet til selve prosjektgjennomføringen. På lang sikt vurderes begge alternativer å være relativt like, rent kostnadsmessig, fortsetter han.

I tillegg til et merbehov for ansatte, gjør også beslutningen om å flytte senteret til Kristiansund, at et tilsvarende antall andre ansatte i politidistriktene må omstilles. POD bekrefter at lønnsmidlene følger den ansatte og ikke stillingene, slik at pengene blir igjen i politidistriktene sammen med personene.

På spørsmål om hvordan POD har tenkt å dekke opp ekstrakostnaden ved flyttingen i et allerede trangt budsjett, svarer Hermansen følgende:

– POD har synliggjort utgiftene knyttet til valget av Kristiansund. Utover det kan vi ikke kommentere fremtidige, ikke-vedtatte budsjett.