Kontrollnemndas leder Ivar Hellene.
Kontrollnemndas leder Ivar Hellene.

Kontrollnemda kritisk til forbundsstyrets vedtak

Politiets Fellesforbunds (PF) kontrollnemd stiller spørsmål ved disponeringer gjort av PFs forbundsstyre.

Publisert Sist oppdatert

Under PF-landsmøtet i fjor, vedtok landsmøtet at lønn og arbeidsvilkår skulle gis høyeste prioritet. Dernest skulle de to viktigste fokusområdene være ledelse og ressurser. Dette var også nedfelt i handlingsprogrammet.

− Dette er områder som skal ligge fast til årets landsmøte. Men det gikk ikke mer enn to måneder før forbundsstyret i sitt januarmøte 2013 fattet et vedtak med en annen prioritering, sier kontrollnemdas leder Ivar Hellene.

I januarvedtaket heter det:

Politiet står foran store endringer og omstillinger. PF på alle nivå skal arbeide målrettet for å påvirke dette arbeidet. Hele PF skal ha fokus på:

  • Bruke alle muligheter som dette gir for bedre lønnsutvikling for våre medlemmer.
  • Et lokalt forankret politi med en god hverdagsberedskap.

Stilte spørsmål

Reidar Gaupaas i kontrollnemda var tilstede under dette forbundsstyremøtet. Han stilte umiddelbart spørsmål om hvorvidt punktet vedrørende lokalt forankret politi da skulle prioriteres foran ressurs og ledelse som landsmøtet hadde prioritert.

− Jeg ba om å få mitt spørsmål protokollert under forbundsstyremøtet. De tok mitt spørsmål til etterretning, men endret ikke vedtaket, sier Gaupaas til Politiforum rett før PFs landsmøte 2013 åpner i Sarpsborg i dag.

Hellene stiller seg bak Gaupaas.

− Jeg mener det var korrekt påpekt av Gaupaas. Det var riktig at han stilte spørsmål ved dette under møtet, og på den måten ga forbundsstyret anledning til å justere vedtaket. Men det gjorde ikke styret. Vi er en enstemmig kontrollnemd som mener forbundsstyret fattet et vedtak som avviker fra fjorårets forbundsstyrevedtak, sier Hellene.

Han mener forbundsstyret med sin endrede prioritering fortrengte punktet om å jobbe for ressurser og å ha fokus på ledere.

Dermed overlater nå kontrollnemda til årets landsmøte å avgjøre om forbundsstyrets vedtak fra januar står i samsvar med landsmøtevedtaket. Det er ventet at landsmøtet senere i dag skal drøfte saken.

Skal kontrollere

Hellene presiserer at kontrollnemdas oppgave er å kontrollere at vedtak og disposisjoner som gjøres er i tråd med overordnede vedtak.

− Det er vår jobb å påpeke forhold som vi mener avviker fra landsmøtets vedtak. Det er landsmøtet vi står til ansvar overfor, sier han.

I kontrollnemda har han med seg erfarne PF-tillitsvalgte som Reidar Gaupaas, Kareen Gjesteland og Marina Sørgård.

Forbundsstyret diskuterte også på januarmøtet medieprofilen for PF. I vedtaket heter det at forbundsstyret ønsket en lavere og mer ensrettet medieprofil for PF. Det ble protokollert at styret mente at organisasjonen skulle holde fokuset på få, men viktige områder som kunne relateres direkte til forbundsstyrevedtaket om omorganisering og lokalt forankret politi.

I sin rapport til Landsmøtet stiller kontrollnemda spørsmål ved om dette samsvarer med PF-vedtektenes §1-3 der det heter at PF skal delta i den generelle samfunnsdebatten med særlig vekt på kriminalitetspolitikk.

− Vi i kontrollnemda stiller spørsmål ved om den nye medieprofilen er innenfor disse vedtektene. Vi overlater til landsmøtet å svare på dette, sier Hellene.

Har blitt etterlyst

Flere lokallagsledere har på vegne av sine medlemmer etterlyst PF som en mer aktiv aktør i mediedebatten knyttet til politianalysen.

− Det er viktig at det er harmoni mellom forbundsstyret og landsmøtet. Forbundsstyret skal utøve politikken på vegne av landsmøtet mellom landsmøtene. Da skal forbundsstyret følge de retningslinjene og retningen som landsmøtet trekker opp, sier Hellene.

I sluttavtalen med Arne Johannessen, inngikk forbundsstyret en avtale med Johannessen da han trakk seg. Detaljer fra avtalen er unntatt offentlighet.

− For at vi i kontrollnemda skulle gå god for avtalen, skulle Johannessen benyttes til konsulentoppdrag eller andre oppdrag for PF som en gjenytelse for avtalen. Vi har i brevs form stilt spørsmål til forbundsstyret om Johannessen har vært benyttet i henhold til avtalen, sier Hellene.

Han forteller at forbundsstyret i et eget brev svarte følgende:

«Frem til i dag har det ikke vært behov for slik bistand.»

Vil vurdere regnskapet

Landsmøtedelegatene kan i regnskapet som er lagt frem til behandling under årets landsmøte lese at organisasjonens resultatet er cirka seks millioner kroner lavere enn det landsmøtet vedtok for ett år siden.

Årsaken til dette oppgis å være blant annet at det har vært behov for å midlertidig ansette to forbundssekretærer deler av året utover det som var budsjettert fordi det har oppstått ekstraordinære behov ATB-opplæring og politianalysen.

− Hvordan kommenterer kontrollnemnda det at Johannessen ikke har vært brukt som avtalt, og at det samtidig har vært behov for å leie inn to ekstra forbundssekretærer i et år hvor PF går med underskudd?

− Vi ønsker ikke å kommentere dette nå, men i neste landsmøteperiode vil vi se nærmere på regnskapet. Vi varsler en grundig gjennomgang av PF-regnskapet for 2012 og 2013 i forkant av landsmøtet i 2014, avslutter Hellene.