- Innsatslederutdanningen gjorde meg godt forberedt

Stor nytte av medietreningsbiten.

Publisert Sist oppdatert

Fem mennesker mistet livet da en boligblokk kollapset iÅlesund i mars. Utdanningen som innsatsleder forberedte Kristine BakkenHovstein på det som ventet henne på ulykkesstedet.

Det var natt til onsdag 26. mars i år at det skjebnesvangreraset gikk bak Fjelltunveien 31 i Ålesund. De to nederste etasjene i den fem årgamle blokken ble helt sammenklemt som følge av det flere tonn tunge raset somtraff bygningen bakfra.

- Jeg trodde ikke det jeg så da jeg kom til ulykkesstedet.Men ettersom jeg akkurat hadde vært med på utdanningen av innsatsledere iStavern, hadde jeg lært mye som jeg tok med meg inn på åstedet. Spesielt fikkjeg stor nytte av medietreningsbiten, sier Kristine Bakken Hovstein, som tildaglig jobber ved Ålesund politistasjon.

Det er liten tvil om at politiet nå satser knallhardt påsivil krisehåndtering. Utdanningen som allerede er i gang i Stavern, blir etviktig ledd for politiet for å komme sterke inn i redningsarbeidet.

Ifølge Kristine Bakken Hovstein følte hun at hun hadde medseg en trygghet inn på ulykkesstedet som nærmest var uvurderlig. Hun sender entakk til ledelsen i distriktet som ga hun muligheten til å delta på utdanningensom innsatsleder.

- Tilbakemeldingene fra pårørende, media, publikum og andresom var berørt av ulykken i etterkant, har vært positive. Vi har fått beskjedom at vi har tatt gode valg underveis. For meg betyr det at jeg sitter igjenmed en god følelse, sier Kristine Bakken Hovstein.

Kollega Tony Gjerde ved region indre på Sunnmøre har ogsåbare positivt å si om utdannelsen.

- Dette er noe vi absolutt har hatt stor nytte av. Detopplevde vi ikke minst under boligblokk-kollapsen i Ålesund tidligere i år,sier Tony Gjerde.

Storsatsing

- Innsatslederen er politidistriktets leder på taktisk nivåved aksjoner og operasjoner som krever koordinerende ledelse. Det innebærer atogså innsatsledere trenger en grunnleggende forståelse av kompleksiteten ogsammenhengen mellom organisasjonsprosesser som berører de mellommenneskeligereaksjonene, og de formelle og uformelle trekk i organisasjonen, sierprosjektleder Jørn Rye Eriksen.

Organisasjonsforståelse blir, ifølge Rye Eriksen, viktigkunnskap i samarbeid med andre aktører. Det i praksis betyr at utdanningen ifunksjonsrettet ledelse for innsatsledere vektlegger ledelse av menneskeligeressurser og organisasjonsforståelse, samt de rent faglige og funksjonsrettededelene av lederjobben.

Formålet med den nye utdanningen er å få reflekterte oghandlingsdyktige innsatsledere som kan ivareta lederfunksjonen og bidra til åkvalitetssikre og videreutvikle politiet i daglig tjeneste og i spesiellehendelser.

I tillegg til utdanning av innsatsledere, skalPolitihøgskolen også i gang med å utdanne beredskapsplanleggere, operasjonsledere,operatører, strategiske kriseledere samt opplæring i stabsarbeid.

- Som den sentrale aktøren i de sivile samfunnets beredskapunder kritiske og ekstraordinære situasjoner, må politiet være forberedt på etbredt spekter av hendelser som kan kreve en større organisert politiinnsats,sier Jørn Rye Eriksen.

Udanning og kompetanse

I Stortingsmelding nummer 22 står det blant annet følgendeom utdanning og kompetanse i politiet.

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen forpolitiet, og skal være en profesjonsrettet utdanningsinstitusjon på høytnivåsom utvikler og formidler de kunnskaper, ferdigheter og holdninger politiet måinneha for å kunne sikre trygghet, lovlydighet og orden samt forebygge ogbekjempe kriminalitet.

I tillegg til utdannelse av innsatsledere, skalPolitihøgskolen høsten 2008 påbegynne utdanning av beredskapsplanleggere oggjennomføre et kurs i stabsarbeid. Itillegg har Politihøgskolen utviklet og fått godkjent studieplaner forfagutdanning av operatører ved politiets operasjonssentraler, funksjonsrettetledelsesstudie for operasjonsledere og utdanning i strategiskkriseledelse. Det er foreløpig ikkebestemt når disse utdanningene kan realiseres, sier Rye Eriksen

I beskrivelsen av de nye utdanningstilbudene innenfor sivilkrisehåndtering har Politihøgskolen presisert følgende

Beredskapsplanleggere

For å kunne forebygge og håndtere ulykker, kriser og andrealvorlige hendelser på en effektiv måte, må politidistriktene vektlegge ogprioritere arbeidet med planverk, samvirke og øvelser.

Operasjonsledere

Politiets operasjonssentraler er den sentralestyringsenheten i politidistriktet for å håndtere både det ordinære og detekstraordinære politiarbeidet. Operasjonsleder er politidistriktets leder påoperativt nivå ved aksjoner og operasjoner som krever koordinerende ledelse.

Operatører

Operatørene skal fortløpende motta, vurdere og prioriteremeldinger som innkommer til politidistriktets operasjonssentral. Det fordrer atoperatørene er i stand til å omsette tidskritisk informasjon som sikrer optimaltjenesteutførelse og ivaretar mannskapenes sikkerhet og publikumstrygghet.

Strategisk kriseledelse

Krisesituasjoner krever stor handlekraft. Lederoppgavene ved en krise er knyttet til ledelse og koordinering av alle tilgjengeligepolitiressurser og av ressurser fra andre offentlige etater og frivilligeorganisasjoner. Det forutsetter at lederne må ha spesifikk kunnskap omkrisearbeid.

Stabsarbeid

Ved ekstraordinære hendelser og kriser der den fastorganiserte linjeledelse ikke er tilstrekkelig til å lede politiinnsatsen,opprettes det en stab som skal støtte ledelsesfunksjonene. Hensikten medå etablere stab er å få en effektiv koordinering og styring av de ressurser sompolitidistriktet rår over.