Erna Solberg, partileder Høyre.
Erna Solberg, partileder Høyre.

Høyre - spørsmål og svar

Politiforum stilte likelydende, politirelaterte spørsmål til de største politiske partiene. Her er Høyres svar.

Publisert Sist oppdatert

Hvordan vurderer Høyre tilstanden i politiet i dag?

Norge har dyktige politikvinner og politimenn med solid utdannelse. Det betyr at vi har de menneskelige ressursene til å skape et svært godt politi. Over tid har det dessverre vært for dårlig ledelse og styring i politiet, som påvist i Gjørv-kommisjonens rapport og Politianalysen.

Har politiet nok økonomiske ressurser i dag?

Høyre mener at politiet har fått for få midler under den rødgrønne regjeringen, det er et misforhold mellom oppgaver og ressurser. Derfor har Høyre de siste årene foreslått langt mer penger til politiet, samtidig som vi også stiller krav til bedre styring og ressursutnyttelse.

Hvordan skal politiet nå målet om to polititjenestemenn per 1000 innbyggere i 2020?

Gjennom økte bevilginger, midler til å ansette de nyutdannede, sørge for at polititjenestemenn forblir i politiet og legge til rette for at de som ønsker kan stå i jobb utover dagens aldersgrenser. I tillegg vil Høyre sørge for at det blir utdannet nok polititjenestemenn.

Hvordan vil Høyre følge opp politianalysen?

Det bør raskest mulig gjennomføres både en Strukturreform og en Kvalitetsreform, som anbefalt. Høyre vil gi POD handlingsrom, men med krav om gode resultater. For Høyre er det viktig å sikre at politiet ikke blir for politisk detaljstyrt i årene som kommer.

Hvor mange politidistrikter bør det være i Norge, og hvorfor?

I Politianalysen anbefales seks politidistrikt. Høyre mener at det er for tidlig til å konkludere før høringen er gjennomført, og innspillene grundig vurdert. Høyre ser behovet for å redusere antallet, men vil bygge vår konklusjon på høringsrunden og på politifaglige råd.

Bør politiet fritas fra de fleste sivile oppgaver, slik politianalysen skisserer?

Flere oppgaver som ikke direkte har noen sammenheng med politiets kjerneoppgaver bør tas hånd om av andre etater, særlig i de tilfeller hvor andre kan utføre dette på en mer effektiv og lønnsom måte. Politiutdannede bør i størst mulig grad utføre politioppgaver.

Hva vil Høyre gjøre for å hente inn IKT-etterslepet i politiet?

Stille klare krav til gjennomføringen av Merverdiprogrammet, både kostnader og tidsbruk. Politiet har hatt et IKT-etterslep i mange år. Dette har Høyre påpekt en rekke ganger og fulgt opp med bevilgninger i våre alternative statsbudsjett.

Bør politiet være generelt bevæpnet?

I Høyres program står det at Høyre vil «vurdere å åpne for generell bevæpning av norsk politi». Virkemidlene og maktmidlene politiet har til disposisjon må vurderes bredt. Høyre ønsker en grundig faglig utredning før det avgjøres om politiet skal ha fast bevæpning.

Har politiet nok politiutdannete ansatte i dag?

Nei! Høyre ønsker en betydelig økning i antallet polititjenestemenn. Høyre ønsker i tillegg at det i fremtiden skal ansettes flere med annen relevant utdannelse og bakgrunn. Dette vil føre til en ytterligere økning av polititjenestemenn til oppgaver som krever politiutdannelse.

Hva vil Høyre gjøre for at alle nyutdannete politifolk skal få seg jobb?

Høyre vil at politifolk skal jobbe i politiet. En rekke av forslagene i Politianalysen vil føre til mer rasjonell drift. Dette, sammen med økte budsjetter, vil gi politidistriktene mulighet til å øke antall ansatte sammenlignet med dagens situasjon.

Hvordan vil Høyre gjøre politiet mer synlig og tilgjengelig?

Ansette flere polititjenestemenn, la andre yrkesgrupper i større grad utføre flere oppgaver i politiet, endre politidistriktstrukturen, med færre, mer robuste, men allikevel lokalt forankrede tjenestesteder.

Hva vil Høyre gjøre for å sette politiet bedre i stand til å jobbe forebyggende?

Flere ansatte må ha dette som sin primæroppgave. Vi må ha mer tilgjengelig politi, og alle som jobber i politiet må ha oppmerksomhet på forebyggende arbeid. Høyre prioriterer forebyggende arbeid høyt, politiet må gis mulighet til å arbeide målrettet forebyggende i lokalmiljøene.

Hva blir den største utfordringen for norsk politi de neste fire årene?

Høyre vil styrke politiet, og har i mange år prioritert økte ressurser til politiet i våre alternative statsbudsjett. Det har i for lang tid vært et stort misforhold mellom oppgaver og ressurser. Det er en stor utfordring å få på plass en god politidekning. Målet om 2,0 polititjenestemenn per 1000 innbyggere bør nås i god tid før 2020. Videre må antallet politidistrikt reduseres og politiet må i langt større grad gis mulighet til å konsentrere seg om kjerneoppgaver som forebygging, ordenstjeneste og etterforskning.

Gjørv-kommisjonens rapport og politianalysen tegner et bilde av et norsk politi som ikke ledes tilfredsstillende. I tillegg er det store forskjeller på hvor godt de ulike politidistriktene driftes og hvilke ressurser som er tilgjengelig for en effektiv og forsvarlig drift.

Høyre har i lang tid etterlyst en politianalyse, for å få nok kunnskap om hvordan politiet bør videreutvikles. Dette ble foreslått første gang i 2008, så deretter i 2010 og 2011. Vi er spent på høringssvarene til Politianalysen, og håper politiet er modent for de endringene som skal gjennomføres i årene som kommer.

Bør antallet små tjenestesteder reduseres i så stor grad som politianalysen skisserer?

Det viktigste er å sikre innbyggerne at politiet i større grad er tilgjengelig når kriminaliteten skjer og at det gis tid og mulighet til mer forebyggende arbeid. Antallet små tjenestesteder må reduseres, men publikum skal allikevel i fremtiden sikres et nærpoliti. Den daglige kontakten med politiet har mye å si for politiets tillit i befolkningen. Et politi med tillitt i befolkningen vil mye lettere oppnå kontakt med publikum. Å senke folks terskel for å ta kontakt med politiet kan noen ganger være avgjørende for å avverge ulike former for kriminalitet. Høyre kan støtte reduksjon av antall tjenestesteder dersom det er politifaglig begrunnet. Hvor mange tjenestesteder vi til slutt ender opp med vil avhenge av det videre arbeidet med Strukturreformen.

Hvis ja, hvordan ser Høyre for seg å få til et reelt nærpoliti med færre lokale tjenestesteder?

Høyre ser for seg et nærpoliti som har nok polititjenestemenn på jobb slik at publikum kan sikres en forsvarlig døgnkontinuerlig drift. Målet er flere ansatte som skal utføre færre oppgaver og som skal konsentrere seg om politiets kjerneoppgaver.

Hva mener Høyre er politiets kjerneoppgaver?

Politianalysen beskriver dette godt: Opprettholde alminnelig ro og orden. Forebygge og forhindre straffbare handlinger. Beskytte borgerne og deres lovlydige virksomhet. Etterforske og straffeforfølge lovbrudd.

Hvordan vurderer Høyre framtiden til politiets særorganer:
Politiets data- og materielltjeneste, Utrykningspolitiet og Politiets utlendingsenhet?

Politianalysen omtaler ikke inngående politiets særorganer. Oppgavene særorganene utfører i dag er viktige. Nasjonal spisskompetanse må ivaretas i robuste fagmiljøer. Høyre mener derfor det er for tidlig å konkludere med hvordan den endelige strukturen for særorganene vil bli.