Her er den nye distriktstrukturen

Hvis anbefalingen fra politianalysen blir virkelighet, kommer den nye politidistriktstrukturen til å se slik ut.

Publisert Sist oppdatert

I rapporten fra Røksund-utvalget, som ble lagt fram i dag, pekes det på at det er knyttet store utfordringer til dagens struktur med 27 politidistrikter. Det handler ifølge rapporten om de enkelte distriktenes muligheter til å løse sine oppgaver på en god måte, og går også på organisering og ledelse.

Etter utvalgets vurdering bidrar dagens organisering og struktur til:

  • Begrensede muligheter for enhetlig og helhetlig ledelse og utvikling av politiet
  • Å vanskeliggjøre effektivt samarbeid mellom politidistrikter for å løse felles og grenseoverskridende utfordringer
  • Små og sårbare spesialistmiljøer i politidistriktene
  • En utilsiktet sentralisering av politiressurser til særorganer og de største politidistriktene / større tjenestesteder
  • Å svekke politikraften som reelt sett er til stede for publikum lokalt

«Utvalget anbefaler en geografisk organisering av norsk politi i seks politidistrikter. Etter utvalgets vurdering er dette den løsningen som gir best forutsetninger for å utvikle god kvalitet og skape sterke fagmiljøer for utøvelsen av politiets kjerneoppgaver i det enkelte politidistrikt», argumenteres det for i rapporten.

Dersom den såkalte «regionsmodellen» blir en realitet, kommer politi-Norge i framtiden til å se slik ut:

Regionsmodellen brødtekst.jpg
Regionsmodellen brødtekst.jpg