Politimester i Nordre Buskerud, Sissel Hammer.
Politimester i Nordre Buskerud, Sissel Hammer.

- Har ikke nok politifolk

Nordre Buskerud politidistrikt har hverken UEH-mannskaper på jobb eller tilgjengelig til enhver tid. Men det ville vært tjenlig, mener politimesteren.

Publisert Sist oppdatert

Ett av de 24 politidistriktene som ikke har etterkommet pålegget om å etablere UEH-enheter døgnet rundt, er Nordre Buskerud politidistrikt. Det var i dette politidistrikt angrepet mot Utøya skjedde 22. juli 2011.

Politimester i Nordre Buskerud politidistrikt, Sissel Hammer, sier de har økt antallet tjenestemenn med IP3-godkjenning (trent til skarpe oppdrag) som inngår i UEH-enheter.

– Nordre Buskerud politidistrikt har i tråd med gitte føringer fra POD økt antall IP3-godkjente polititjenestemenn fra 8 til 16. Våre IP3-mannskaper er fordelt på ulike vaktlag i døgnkontinuerlig turnus, slik at ressursen gir størst mulig effekt for politidistriktet. Antall IP3 er likevel ikke høyt nok til at det er mulig å etablere en døgnkontinuerlig ordning med en patrulje bestående av to polititjenestemenn, selv om vi tilstreber å komme så nært dette som mulig.

- Ville vært tjenlig

Et mulig beredskapsalternativ for politidistrikene uten UEH-bemanning døgnet rundt, kunne være å ha en UEH-enhet i beredskap. På den måten kunne distriktene tilkalt en innsatsstyrke dersom en situasjon med pågående dødelig vold skulle skje.

Et annet alternativ er å ha beredskapsordning for staben i distriktet, slik at politimesteren kan sette stab dersom noe skulle skje.

I likhet med de andre distriktene har Nordre Buskerud ingen av disse.

– Ville det vært tjenlig for beredskapen hvis politidistriktet fikk anledning til å pålegge et IP3-lag en beredskap?

– Det ville åpenbart vært tjenlig for beredskapen. I gitte situasjoner er en samtrent aksjonsstyrke avgjørende for en vellykket oppdragsløsning. Samtidig må vi huske at en situasjon med pågående dødelig vold krever øyeblikkelig aksjon, svarer Hammer.

– Ville det vært tjenlig å kunne etablere en beredskapsordning for staben ved politidistriktet, slik at politimesteren kunne sette stab med kvalifiserte medarbeidere på kort tid?

– Ja, det ville vært tjenlig å kunne etablere en beredskapsordning for staben som sikret rask etablering med kvalifiserte medarbeidere på kort tid. Igjen blir avveiningen vektingen mellom ressursbruk på dette og på normalberedskapen.

Nordre Buskerud politidistrikt er 25 mil langt og har et areal på over 12.000 kvadratkilometer. Hammer understreker at det alltid vil ta tid å forflytte seg, og mener det derfor er viktig å ta med i betraktningen at de ikke kan ha ensidig fokus på IP3-ressurser, men må ta innover seg at IP4-tjenestemenn (som kan bruke våpen, men som ikke er spesielt trent til skarpe oppdrag) like gjerne kan havne i en situasjon med pågående dødelig vold.

– Det er viktig for meg at mine patruljer settes i stand til, både når det gjelder trening og utstyr, å utføre de oppgavene samfunnet forventer av dem, uavhengig av IP-status. En del av dagens IP4-tjenestemenn har tidligere vært IP3-godkjente. Selv om operativ trening også er ferskvare, besitter mange av disse erfaring og kompetanse som er viktig i akutte situasjoner.

Vil ha politifolk på jobb

Hammer viser til at det er etablert massevarslingssystemer som gjør rask innkalling av stab og IP-ressurser mer effektivt enn tidligere.

– Dagens usikkerhet ligger i hvilken respons en eventuell varsling vil få. All tidligere erfaring viser at politifolk mobiliserer når det virkelig trengs, uavhengig av beredskapsvaktordninger. Jeg er likevel selvfølgelig enig i at vi som etat ikke kan basere vår kriseberedskap på dette.

Politimesteren mener rask etablering av stab kan være avgjørende for om ulike ressurser finner hverandre.

– Forutsetningen for dette er koordinering, felles kommunikasjonsplattform og evne til å skaffe oversikt over en situasjon. Tidsfaktoren er kritisk. Det vil alltid ta noe tid å få tjenestemenn på beredskapsvakt operative i ulike posisjoner. Vi har også god erfaring med å forsterke operasjonssentralen ved alvorlige hendelser, en løsning som er i tråd med sentrale krisehåndteringsprinsipper, sier Hammer.

– Hvorfor etablerer i så fall ikke politidistriktet en slik ordning for UEH og Stab?

– Det vil alltid måtte foretas en vekting av ulike alternativer for å sikre en så god politiberedskap som mulig. Slik situasjonen er nå er det små muligheter for å etablere en beredskapsordning for IP3 og stab. Det ville i for stor grad gått på bekostning av grunnberedskapen i politidistriktet, mener Hammer.

HR-direktør Karin Aslaksen fra POD svarer Politiforum per e-post når hun blir spurt om hvorfor POD ikke ønsker å gå inn på en avtale som gir mulighet for en IP3-vaktberedskap, slik Politiets Fellesforbund har foreslått:

«Direktoratet er av den oppfatning at en god politiberedskap sikres best ved å ha polititjenestemenn på jobb, og ikke bundet opp i ulike hjemmevaktsordninger. I tillegg til at en slik ordning vil redusere den aktive tjenestetiden, vil den også bidra til en ytterligere økonomisk kostnad. Dette vil igjen gå ut over mulighetene til å ansette nyutdannede politimenn, jurister og sivile».