Grensa mellom Møre og Romsdal og Trøndelag politidistrikter går midt mellom en eventuell ny, sammenslått kommune. Dermed må politigrensene endres.
Grensa mellom Møre og Romsdal og Trøndelag politidistrikter går midt mellom en eventuell ny, sammenslått kommune. Dermed må politigrensene endres.

Grensene i minst sju politidistrikter kan bli endret igjen

Kommuner vil slå seg sammen på tvers av politidistriktene.

Publisert Sist oppdatert

1. januar ble politidistriktene slått sammen og grensene endret. Men det betyr ikke at distriktsgrensene nå er hugget i stein.

Med kommunereformen har flere kommuner sagt at de ønsker å slå seg sammen, og flere steder går det på tvers av grensene til politidistriktene. De allerede vedtatte og de mest høyaktuelle kommunsammenslåingene som vil gå på tvers av distriktsgrensene er følgende (distrikt i parantes):

  • Asker (Oslo), Røyken (Sør-Øst) og Hurum (Sør-Øst). Allerede vedtatt.
  • Volda (Møre og Romsdal) og Hornindal (Vest). Har sagt ja til hverandre.
  • Halsa (Møre og Romsdal), Hemne (Trøndelag) og Snillfjord (Trøndelag). Ønsker å slå seg sammen.
  • Tjelsund (Nordland) og Skånland (Troms). Ville også ha med seg Evenes, men de sa nei.

Hvis alle disse slår seg sammen som foreslått over, vil det berøre grensene til sju av tolv politidistrikter.

Endrer ikke implementeringen av nye politidistrikter

I Møre og Romsdal kan distriktet ende opp med å enten utvides eller gjøres mindre, både i sør og nordøst. Men fungerende leder i Møre og Romsdal politidistrikt, Ingmar Farstad, sier at mulige grenseendringer ikke vil påvirke arbeidet med å lage nye Møre og Romsdal politidistrikt, etter at Sunnmøre og Nordmøre og Romsdal politidistrikter slo seg sammen fra 1. januar.

– Vi må planlegge ut ifra kartet i dag, og å spå framtida er vanskelig. 1. desember må vi har forslag til lokal struktur for distriktet klart for Politidirektoratet, og da er vel ikke sammenslåinga kommet opp i Stortinget en gang. Så det blir å ta stilling til hypotetiske ting, sier Farstad.

Om det blir endring i kommunestrukturen, så vil han heller hive seg rundt senere.

– Jeg vil uansett tro det ikke får så mye å si for for eksempel vakt og beredskap og etterforskning, men mer for sivile saker og lensmannsfunksjoner. Der handler det om hvor saker skal behandles, sier Farstad.

Har vedtatt sammenslåing

På Østlandet har Asker, Røyken og Hurum kommuner allerede vedtatt sammenslåing. Bare Asker ligger i dag i Oslo politidistrikt, men politidistriktet har åpnet for muligheten om å utvide distriktet til å omfatte også Hurumlandet.

«Hurum og Røyken (mulig flere) kommuner er nå i en prosess der sammenslåing med Asker kommune vurderes. Selv om dette er noe prematurt vil politidistriktet med etableringen av geografisk driftsenhet 3 legge til rette for at disse kommunene kan bli en del av Oslo politidistrikt og denne driftsenhetens ansvarsområde.» står det i politimesterens tilrådning om geografiske driftsenheter i Oslo politidistrikt.

– Vi forskutterer ikke fremtidig beslutning om sammenslåing av kommuner. Men vi har notert oss beslutningen om kommunesammenslåing, og vi mener at den foreslåtte inndelingen i geografiske driftsenheter vil legge til rette for at vi også på sikt vil kunne organisere oss for å ta ansvaret for polititjenesten i den nye Asker kommune. Men dette vil da måtte vurderes mer konkret når den endelige beslutningen foreligger, sier Erik Eriksen, leder for Prosjekt nye politidistrikter i Oslo.

Han legger til at han ikke kan se at eventuell kommunesammenslåing kan komplisere reformgjennomføringa i distriktet.

(Teksten fortsetter under kartet)

Politidistriktene vil bli endret

I kommuneproposisjonen for 2016 skriver regjeringen den legger til grunn at de nye grensene for politidistriktene vil tilpasses de nye kommunegrensene. Nye sammenslåtte kommuner vil tilhøre ett politidistrikt. Dermed vil grenser for politidistriktene endres.

Statssekretær Grete Ellingsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet forteller at også ny inndeling av fylkene, kan påvirke:

– Kommunene tar stilling til hvilket fylke de ønsker at den nye kommunen skal tilhøre. Lokale ønsker tillegges stor vekt. Regionreformen kan føre til at fylkesgrenser også endres. Regjeringen vil fremme forslag om ny kommunestruktur og regionstruktur våren 2017. Stortinget vil vedta nye kommuner og fylker sommeren 2017. De fleste sammenslåtte kommunene vil være nye kommuner fra 1.januar 2020.

I Justis- og beredskapsdepartementet stemmer statssekretær Gjermund Hagesæter i:

– Det er ikke hensiktsmessig at grensen til et politidistrikt går gjennom en kommune. Det er derfor naturlig å justere politidistriktsgrensene etter nye kommunegrenser. I slike tilfeller legger jeg til grunn at politiet vil lytte til hva den nye kommunen ønsker, når det gjelder hvilket distrikt de skal tilhøre, sier Hagesæter.