Siv Jensen, partileder Fremskrittspartiet.
Siv Jensen, partileder Fremskrittspartiet.

Frp - spørsmål og svar

Politiforum stilte likelydende, politirelaterte spørsmål til de største politiske partiene. Her er Fremskrittspartiets svar.

Publisert Sist oppdatert

Hvordan vurderer Frp tilstanden i politiet i dag?

Politiet preges av dårlig ledelse og underfinansiering. At norsk politi er i internasjonal toppklasse er dessverre på tross av, ikke på grunn av god styring. Frp mener det er parodisk når regjeringen kjøper inn toppmoderne utstyr til polsk politi, mens norsk politi sultefores.

Har politiet nok økonomiske ressurser i dag?

Nei. Fremskrittspartiet ønsker en storsatsning på norsk politi. Fremskrittspartiet foreslo 450 millioner mer til politiet i vårt alternative statsbudsjett, og 200 millioner i revidert nasjonalbudsjett. FrP er det partiet på Stortinget som ønsker mest penger til politiet.

Hvordan skal politiet nå målet om to polititjenestemenn per 1000 innbyggere i 2020?

For det første vil FrP øke budsjettene. FrP vil også ha et investeringsbudsjett for politiet; arbeidsplasser skal ikke være en salderingspost. FrP vil også fjerne de meningsløse avgiftene på politibiler og -materiell. Dette frigjør midler til politistillinger.

Hvordan vil Frp følge opp politianalysen?

Politianalysen peker på mange av de samme problemene FrP har pekt på i flere år, blant annet de store manglene i organisering og styring. FrP vil benytte politianalysen som et av mange verktøy i forbindelse med vår politireform.

Hvor mange politidistrikter bør det være i Norge, og hvorfor?

Frp har tidligere foreslått at antallet politidistrikter bør reduseres til mellom fem og ti. Frp mener det er helt nødvendig for slagkraften til norsk politi at Politidirektoratet legges ned. Styringen og ansvaret må overføres til færre og mer slagkraftige politidistrikter.

Bør politiet fratas de fleste sivile oppgaver, slik politianalysen skisserer?

Ja. Dette har Frp argumentert for lenge før politianalysen ble presentert. Norge har i dag et unikt kvalifisert politikorps. Frp mener det er en sløsing med politiet og samfunnets ressurser når politibetjenter med tre års høyskoleutdannelse må settes til å utføre sivile oppgaver.

Hva vil Frp gjøre for å hente inn IKT-etterslepet i politiet?

Dagens IKT-styring er nærmest ikke-eksisterende, noe som har blitt påpekt i flere rapporter. Frp vil sette av de midlene som trengs for å få på plass nødvendige oppdateringer. STRASAK-systemet er håpløst utdatert, og nye løsninger burde vært på plass for flere år siden.

Bør politiet være generelt bevæpnet?

Frp er det eneste partiet som ønsker å åpne for generell bevæpning av norsk politi. Det vil være opp til politimesteren om han eller hun mener det er hensiktsmessig med generell bevæpning i sitt distrikt. Dette er noe de mest utsatte politidistriktene selv ønsker.

Har politiet nok politiutdannete ansatte i dag?

Nei. Fremskrittspartiet ønsker at vi skal nå målet om to tjenestemenn per tusen innbyggere så rask det forsvarlig lar seg gjøre. FrP ønsker en kraftig opprustning og satsning på politietaten.

Hva vil Frp gjøre for at alle nyutdannete politifolk skal få seg jobb?

Fremskrittspartiet er det eneste partiet som ønsker en jobbgaranti for politistudenter. Med FrP vil alle studenter som har bestått PHS ha krav på jobb i politiet. Politidistriktene vil selvsagt få tilført midler slik at dette blir gjennomførbart.

Hvordan vil Frp gjøre politiet mer synlig og tilgjengelig?

Stikkordene er mer ressurser, jobbgaranti for politistudenter, frigjøring fra unødvendige sivile oppgaver og langt bedre ledelse og styring.

Hva vil Frp gjøre for å sette politiet bedre i stand til å jobbe forebyggende?

Forebyggende arbeid er ekstremt viktig. Den beste forebyggingsmekanismen er et synlig politi som har mulighet til å ta seg tid til publikum. FrPs løsninger vil gi vesentlig flere operative og synlige politifolk i gatene. I tillegg er det viktig at politiet samarbeider med kommunene og frivillige organisasjoner, og er synlige på arenaer der ungdommer møtes.

Hva blir den største utfordringen for norsk politi de neste fire årene?

Politianalysen peker på byråkratisering og ledelsesproblemer, og her ligger også hovedutfordringen. FrP mener politiet skal utføre politioppgaver. Når vi bare har 5000 politifolk med tilstrekkelig operativ trening er det åpenbart at politiet må avbyråkratiseres.

Bør antallet små tjenestesteder reduseres i så stor grad som politianalysen skisserer?

Politianalysen foreslår seks politidistrikter. Frp mener dette er en realistisk tilnærming. Vi ønsker et sted mellom fem og ti slagkraftige politidistrikter.

Hvis ja, hvordan ser ditt parti for seg å få til et reelt nærpoliti med færre lokale tjenestesteder?

Frp forutsetter at politistasjoner ikke nedlegges, men konverteres til politiposter. Politianalysen peker også på at denne løsningen vil føre til mer operativ politikraft i distriktene, med andre ord mer nærpoliti. FrP ønsker at politiet skal slippe de fleste forvaltningsoppgavene.

Hva mener Frp er politiets kjerneoppgaver?

Politiets viktigste oppgave er å sikre innbyggerne og samfunnets trygghet. Skal dette gjøres på en optimal måte, er det både viktig med godt forebyggingsarbeid, samtidig som politiet har nok ressurser når aktiv innsats blir nødvendig. For FrP er det viktig at politiet er synlig i gatebildet, slik at man kan skape tillit til befolkningen og samtidig ha en kort responstid.

Hvordan vurderer dere framtiden til politiets særorganer:
Politiets data- og materielltjeneste, Utrykningspolitiet og Politiets Utlendingsenhet?

Når det gjelder PDMT registrerer vi at organet har fått til dels kraftig kritikk i politianalysen. Frp har allikevel ikke konkludert på om PDMT skal omorganiseres, nedlegges eller beholdes i nåværende form. Frp ønsker å legge ned Utrykningspolitiet, og overføre UPs oppgaver til de nye politidistriktene. Politiets utlendingsenhet vil styrkes kraftig med Frp i regjering.