Frifunnet i 55 minutter

Til høsten får Freddy Hullback tatt opp drapsdommen igjen takket væreGjenopptakelseskommisjonen.

Publisert Sist oppdatert
- Jeg føler at jeg ved hjelp av Gjenopptakelses­kommisjonenhar klart få frem sannheten i saken, sier Freddy Hullback (foto. Thomas Berg)


Nå håper han lagmannsretten ser saken fra en annenside og gjør om forvaringsdommen på 21 år. Han tror på full frifinnelse.

Freddy Hullback er i Eidsivating dømt til en dom på 21 årsforvaring med en minstetid på 10 år for drap. Men Hullback kan ikke aksepteredommen han fikk. Intenst arbeid og en sterk psyke har gjort at han bestemte segfor å prøve å få saken opp for Gjenopp­takelseskommisjonen. For han menerbestemt at han er utsatt for et justismord hvor politiet har spilt enhovedrolle.
- Jeg kan dokumentere at det fra politiets side foreligger falsk bevisføring, falske politirapporter ogfalske vitne­forklaringer, sier Freddy Hullback.

- Hvorforvalgte du å ta kontakt med Gjenopptakelseskommisjonen uten advokat?
- Jeg vet at jeg er uskyldig i det alvorligeskyldspørsmålet. Dessuten følte jeg at jeg ved hjelp av Gjenopptakelses­kommisjonenhar klart få frem sannheten i saken, sier Hullback, og peker på atGjenopptakelseskommisjonen ikke har tatt han i en eneste bløff.

Ikke guds beste barn

Hullback sitter på Ullersmo fengsel etter å ha blittoverført fra Ila landsfengsel tidligere i år. Han kan ikke få skrytt nok av samarbeidetmed Gjenopptakelseskom­misjonen. Spesielt trekker han frem Lisbeth Sveeum ogleder Janne Kristiansen.
- De har hørt på meg hele veien. Etter det ene avhøret jeghar hatt hos politiet, har det nærmest virket som de har forhåndsdømt meg.Akkurat det er veldig slitsomt. Jeg er ikke guds beste barn og har kåla det tilmye for meg selv. Men da jeg snakket med Gjenopptakelses­kommisjonen, følte jegat de tok meg seriøst og behandlet saken objektivt i forhold til min fortid. Atjeg har fått opp saken min uten privatetterforsker og advokat, sier mye omkommisjonen, mener Hullback.
Da han fikkbeskjed om at saken hans skulle gjenopptas i Eidsivating, måtte han ha 30minutter på å hente seg inn igjen. En lang kamp som nærmest føltes som å stangehodet mot en tjukk murvegg var i alle fall på vei mot en løsning.
- Det har blitt en komplisert sak som jeg tror jeg blirfrikjent i. Det er i alle fall lettere å motivere seg nå som jeg vet at sakenskal opp på nytt. Uten Gjenopp­takelseskommisjonen hadde det vært umulig formeg, sier Hullback.

Frikjent i 55 minutter

26. januar i fjor ble saken til Hullback bestemtgjenopptatt. Etter tre knalltøffe uker i retten ble han av en enstemmig juryfrikjent for drap. Freddy Hullback trodde han var en fri mann. Han tok feil.
- Fra åvære verdens lykkeligste mann ble jeg frarøvet friheten da dommeren valgte åtilsidesette juryens kjennelse. Akkurat da mistet jeg all tro på rettssystemeti Norge. 55 minutter i frihet var alt jeg fikk. I denne omgang, sier Hullback.
Han føler seg forhåndsdømt av rettsapparatet fordi han haren drapsdom fra tidligere. Hullback retter også kraftig skyts mot dommernesholdninger i denne saken.
Hansnåværende advokat, Benedict de Vibe, har på bakgrunn av opplysninger omstigmatisering og forhåndsdømming av hans klient, valgt å stevne alle dommernei Eidsivating som inhabile. Målet er å få opp saken i en ny domstol.
- Jeg frykter at hvis vi ikke klarer å få saken opp på etnytt sted, vil dommen min bli stående, sier Hullback.
- Hvordan er det å sitte på Ullersmo, siktet for drap når duselv mener at du er uskyldig?
- Det er bare sånn det er nå. Jeg vet at jeg er uskyldig ogser frem til at saken min skal opp på nytt. Det er selvsagt mye enklere å motivereseg for hver dag når du vet at du har noe å se frem til.
- Hvordan ser du på politiet og måten de har behandlet deg på?
- Jeg vet at det de sier ikke stemmer med mitt syn på saken.De har blant annet tilbakedatert politirapporter for å få meg dømt i saken.
Nå har Freddy Hullback rettet blikket mot høsten og en nyrunde i retten.

Fakta:

Freddy Hullback ble i lagmannsretten i 2003 dømt tilforvaring i 17 år med minstetid på ni år for drap. Dommen omfattet også andreforhold som var rettskraftig avgjort ved tingrettens dom. Etter anke frapåtalemyndigheten, fastsatte Høyesterett straffen til forvaring i 21 år medminstetid på 10 år.

Hullback begjærte gjennopptakelse av drapsdommen i februar2004 og viste blant annet til at det forelå «falsk bevisføring, falskepolitirapporter og falske vitneforklaringer.»

Trenger ikke privatetterforsker

- Myten om at man må ha en privatetterforsker for å få oppsaken sin for Gjen­opptakelseskommisjonen, er fullstendig feilslått. Saken til Freddy Hullback er et eksempel på det,understreker leder Janne Kristiansen.
- Hva skal til for at en sak skal få ny behandling, JanneKristiansen?
- Det må dreie seg om en rettskraftig dom.Gjenopptakelseskommisjonen skal ikke behandle sivile saker, sier JanneKristiansen.
Gjenopptakelseskommisjonen skal vurdere om vilkårene forgjenopp­takelse er til stede. De viktigste grunnene til at en straffesak skalfå ny behandling, er følgende:

  • Nye beviseller nye omstendigheter som kan være egnet til å føre til

frifinnelse eller gi mildere straff.

  • Avgjørelseneller saksbehandlingen er i strid med folkeretten, slik at det er grunn til åregne med at en ny behandling av straffesaken vil føre til et annet resultat.
  • Dersom noensom har hatt sentral befatning med saken (aktor, dommer, sakkyndig, forsvarer,vitne), har gjort seg skyldig i en straffbar handling som kan ha hattinnvirkning på dommen.
  • Detforeligger særlige forhold som gjør det tvilsomt om dommen er riktig, ogtungtveiende hensyn tilsier at spørsmålet om siktedes skyld blir prøvd på ny.

Gjenopptakelseskommisjonen er et uavhengig organ som skal tastilling til om en domfelt med en rettskraftig dom, skal få ny behandling avsin sak i retten. Kommisjonen har selvstendig veiledingsplikt ogutredningsansvar.

- Dersom saken besluttes gjenopptatt, skal skyldspørsmåletog/eller straffeutmålingen prøves på nytt ved en annen domstol. Tidligere vardet den domstol som avsa endelig dom, som avgjorde om en rettskraftigstraffesak skulle gjenopptas, og som eventuelt behandlet saken på nytt, sierKristiansen.