Fremskrittspartiets partiprogram

Her er utdragene fra Fremskrittspartiets partiprogram som omhandler kriminal- og justispolitikk.

Publisert Sist oppdatert

Politi

Fremskrittspartiet ønsker et troverdig, moderne, handlekraftig, folkelig og ansvarlig politi.

Politiet må settes i stand til å kunne forebygge og følge opp lovbrudd. Politiet må ha nødvendig utstyr og lovmessig grunnlag for å kunne arbeide på en god og effektiv måte.

Investeringer i audiovisuelt utstyr og IT-utstyr kan bidra til effektivisering av politiets arbeidsmetoder. Dette kan bidra til å frigjøre ressurser slik at vi kan få flere politifolk ute i gatene og færre på kontor med administrative oppgaver.

FrP ønsker å gi politiet lettere tilgang til våpen, og åpner for generell bevæpning av politiet i de politidistriktene som ser behov for dette. Våpentrening på politihøyskolen og den generelle treningen etter endt utdanning må styrkes.

Mange steder sjeneres innbyggerne av at tiggere og andre grupperinger bedriver en uønsket og kriminell virksomhet i hverdagen, uten at dette blir slått ned på av politiet. Vi ønsker å sikre politiet en tydeligere hjemmel for å sikre offentlig ro og orden, samt å gjeninnføre forbudet mot tigging. Det bør tillates prøveprosjekter i de største byene der en kan opprette et lokalt politi som skal prioritere å sikre offentlig ro og orden.

Innbyggerne skal ha trygghet for at det offentlige ikke kontrollerer privatlivet. Vi ønsker derfor å begrense bruken av overvåkning med unntak av de saker som gjelder rikets sikkerhet og alvorlig kriminalitet. Domstolene skal godkjenne bruk av overvåkning. Det bør i enkelte alvorlige saker kunne gis anledning for politiet til å bruke provokasjoner for å avsløre alvorlig kriminell aktivitet.

Kampen mot kriminelle må skjerpes. Kriminalitet som utøves av utlendinger, gir lovlydige innvandrere et dårlig renommé. Alle utenlandske statsborgere som blir straffet med mer enn tre måneders ubetinget fengsel, skal utvises. Utvisning alene er imidlertid ikke nok for å forebygge kriminalitet, men må kombineres med en god integreringspolitikk. En strammere kurs i innvandringspolitikken vil også gagne den folkelige forståelsen for de mange lovlydige utlendingers tilstedeværelse.

FrP vil omorganisere politietaten for å styrke nærpolitiet. Dette vil medføre at politidistriktene erstattes av større, kraftigere og mer kompetente politiregioner. På den måten vil man effektivisere papirarbeid, etterforskning og støttefunksjoner. Frigjort operativ politikraft skal styrke nærpolitiet. I tillegg skal byråkratiske prosesser ved lensmannskontorene effektiviseres, og kontorer erstattes av politiposter med 24 timers operativ beredskap.

Denne strukturen vil være bedre egnet til å skape et offensivt politi tilpasset dagens og morgendagens utfordringer og gi mulighet for å møte nye typer kriminalitet. Både organisert kriminalitet og terrortrusler krever andre virkemidler og et annet fokus enn det dagens politi er i stand til å levere.

I hvert politidistrikt bør det bygges opp beredskapssentre, fortrinnsvis med helikopterbistand og beredskapstropper med lav responstid dersom det inntreffer kriser. Der det er hensiktsmessig, kan politidistriktene samarbeide om slike beredskapssentre.

FrP vil også endre politiutdanningen og rekrutteringen til politiet. Politiet trenger en modulbasert og differensiert politiutdanning. Politiet må i større grad knytte til seg den kompetansen etaten trenger. Det må være mulig å ta deler av en politiutdanning og kvalifisere seg til spesifikke oppgaver, fremfor dagens praksis der alle blir først generalister, for deretter å spesialisere seg innen enkelte fagområder. Utdanningen må også legges om til å inneholde mer politifag og operativ trening. På denne måten får politiet større spisskompetanse og kan rekruttere nødvendig personell raskere.

Det bør i tillegg i større grad satses på at sivile kan overta arbeidsoppgaver for politiet. For eksempel kan sivile settes til å analysere datakriminalitet og regnskapskriminalitet.

FrP vil opprette et eget investeringsbudsjett for politiet slik at nødvendige investeringer ikke går på bekostning av den daglige operative drift. I tråd med det vi har foreslått i mange år, vil nødvendig IKTopprusting, innkjøp av biler og sikkerhetsutstyr skilles ut fra driftsbudsjettet og således sikre høy bemanning og tilstedeværelse samtidig som politiet fornyer nødvendig utstyr og infrastruktur.

FrP mener tolletaten bør få begrenset politimyndighet og settes i stand til å ta en mer aktiv rolle i kriminalitetsbekjempelsen ved grensene. Narkotikahandel og menneskehandel er områder der tolletaten har kompetanse som i mye større grad bør benyttes for å heve effektiviteten i kriminalitetsbekjempelsen samtidig som politiet blir avlastet. Det bør også gis adgang for tolletaten til å skrive ut forenklede forelegg og således få avgjort de enkleste og minst alvorlige sakene på stedet.

Ved søk etter omkomne eller antatt omkomne på havet skal sjøforsvaret og kystvakten bistå politiet i søket.

Fremskrittspartiet vil

 • Prioritere mer ressurser til politiet generelt og sørge for at hovedstadspolitiet har nok ressurser til å kunne ivareta både sine spesielle oppgaver i tillegg til nasjonalt viktige oppgaver.
 • Investere i nytt utstyr, blant annet audiovisuelt utstyr og nytt datautstyr for å effektivisere politiets arbeid.
 • Innføre en ny politiutdanning i flere trinn.
 • Få inn andre faggrupper for å ivareta støttefunksjoner i politiet og rendyrke oppgavene til faglært politi.
 • Akseptere bruk av forhåndsgodkjent rom- og telefonavlytting, samt bevisprovokasjoner.
 • Akseptere bruk av forhåndsgodkjent overvåkning i saker som vedrører rikets sikkerhet og alvorlig kriminalitet.
 • Styrke politiets mulighet til å sikre offentlig ro og orden.
 • At politiet ikke skal drive med oppgaver som kan utføres like godt, eller bedre, av andre virksomheter.
 • Utvise utenlandske statsborgere som dømmes til ubetinget fengsel i tre måneder eller mer.
 • Ha flere politihunder, deriblant narkotikahunder.

Påtalemyndigheten

Påtalemyndigheten må settes i stand til raskt å kunne følge opp de sakene som er ferdig etterforsket av politiet. Vi mener at det offentlige bør gis anledning til å leie inn privatpraktiserende advokater til å føre straffesaker for å få avviklet den store saksmengden.

Fremskrittspartiet aksepterer ikke at straffesaker med kjent gjerningsmann henlegges på grunn av kapasitetsproblemer.

Vi ønsker å utvide den offentlige rettshjelpsordningen. Det er stort behov for fri rettshjelp, særlig blant vanskeligstilte grupper. For å avhjelpe det økende behovet, må også frivillige rettshjelpstiltak støttes.

Fremskrittspartiet vil

 • Sørge for at saker med kjent gjerningsmann ikke blir henlagt.
 • At politi- og påtalemyndighet i enkeltsaker skal utøve sine plikter uavhengig av regjering og storting.
 • At politi- og påtalemyndighet skal være klart atskilt fra hverandre for å oppnå uavhengighet og best mulig rettssikkerhet.