Fortsatt studentforskjellsbehandling

Hvorfor skjer det ingen ting?

Publisert Sist oppdatert

Politimestrene vil ha likhet over hele landetfor studenter som ønsket å jobbe ved siden av studiene. Det samme vilstudentene selv og Politiets Fellesforbund ha. Men Politidirektoratet klarerikke å «få ut fingeren» og bestemme seg.

Alle vet det er dyrt å være student i tilleggtil å leie leilighet - spesielt i storbyene. For mange politistudenter blir deteneste alternativet å jobbe ved siden av for i det hele tatt å få det til å gårundt. Problemet er bare at politidistriktene har ulik praksis på hva detillater og hva de ikke tillater av bierverv.

I over to og et halvt år har PolitietsFellesforbund mast på Politidirektoratet om å komme til en enighet om et settfelles kjøreregler. Så langt har de snakket til døve ører.

Trengs enighet

Politiforum har fått tilgang til fleredokumenter i saken, som tydelig viser Politidirektoratets manglende evne oginteresse til å komme til en løsning i saken.

Allerede 23. februar 2006 sendte ArneJohannessen brev til politidirektør Ingelin Killengreen i forbindelse med dennesaken. I februar i fjor kom en ny påminnelse fra Johannessen hvor han tydeligpresiserte at PF ønsket å plassere avgjørelsesmyndigheten for bierverv tilsjefen ved Politihøgskolen. Også dette brevet var adressert tilpolitidirektøren.

20. juni i år kommer nok en purring fra ArneJohannessen hvor man etterlyser et svar fra Politidirektoratet. I brevet kommerblant annet følgende frem:
- Vi er gjentatte ganger blitt lovet avPolitidirektoratet at de skulle komme med et rundskriv for praktisering avbierverv, dette for å sikre lik behandling. I begynnelsen av februar var jeg noken gang i kontakt med POD hvor de beklagde sen saksbehandling, men at de villesende ut rundskrivet på høring i løpet av mai, og at endelig rundskriv villeforeligge i slutten av mai - begynnelsen av juni. (...) Mange studenter vil omkort tid søke bierverv, og klare retningslinjer i forhold til behandling avdisse sakene må foreligge før den tid.

Det kommer

Politiforum har vært i kontakt medPolitidirektoratet i forbindelse med denne saken. Svaret vi fikk tilbake varsærdeles kort.

Følgende spørsmål ble stilt:
- Hva har POD tenkt å gjøre i denne saken ognår vil det komme et felles sett med kjøreregler for hvordan bierverv skalbehandles?
I en e-post fra informasjonsavdelingen får vifølgende svar:

- Politidirektoratet er i ferd med åferdigstille et rundskriv om bierverv, men det gjenstår fortsatt noe arbeid medkvalitetssikringen. Rundskrivet vil ventelig gå ut i løpet av høsten.

Det er vanskelig å tolke svaret på en annenmåte enn at dette ikke har vært et prioritertarbeid fra Politidirektoratetsside. Når både landets politimestere, studentene selv om PolitietsFellesforbund etterlyser en endring, og så ikke skjer, må noen ta tak.Tydeligvis er ikke Politidirektoratet spesielt interessert.

Konstituert leder for PF-studentene, HenrikHolst, mener dagens system er håpløst og savnet etter felles retningslinjer eråpenbar.

- Studentene lever for 8000 kroner i måneden.Når de i tillegg ikke får lønn under praksisåret, blir det veldig vanskelig åklare seg økonomisk uten ekstrajobb. Jeg håper Politidirektoratet segnødvendigheten av dette og raskt kommer til en løsning. For dagens situasjon erikke holdbar, sier Henrik Holst.

- Bør være likt

Politimester i Hordaland, Ragnar Auglend, hartidligere uttalt til Politiforum at han mener dagens ulike praksis med godkjenningav bierverv er særdeles uheldig.
- Godkjenning av bierverv bør være likt overhele landet. Det trengs utvilsomt en enhetlig tenkning på området. En student iHordaland skal selvsagt kunne ha de samme biervervene som i Rogaland eller iØst-Finnmark. Samtidig er det viktig å huske på at det må gjelde vissebegrensninger med hensyn til hvilke bierverv polititjenestemenn kan ha. Til enviss grad må det samme gjelde for dem som er under utdanning til yrket. Detteikke minst siden disse begrensningene har et profesjonsetisk grunnlag. Ettermitt syn burde Politidirektoratet etter konferanse med Politihøgskolen oglandets politimestere fastsette nærmere retningslinjer, sa Auglend tilPolitiforum i februar 2007.

Praksis for søknader om bierverv er at studentenesøker gjennom sin hovedveileder til politi­mester i distriktene. I noendistrikter søker studentene direkte til politimester, mens i andre går søknadengjennom hovedveileder med tillatelse fra politimester hvis ikke biervervet vilkunne være i konflikt med de krav som er gitt av politimester.
- Vi kjenner til tilfeller hvor hoved­veilederanbefaler at studenten ikke søker politi­mester om ønsket bierverv, da søknadenmest sannsynlig ikke vil bli godkjent. Noen hovedveiledere mener derfor atstudenten bare skal ta biervervet og eventuelt ta konsekvensene hvis studentenblir oppdaget. Dette for at studenten skal få en lettere økonomisk hverdag, hartidligere leder i PF-studentene Christian Nilsen uttalt til politiforum.no.