Dersom ikke korrekt identitet er avklart i førstelinjen kan ikke UD hjelpe myndighetene her hjemme med å stoppe personer som har falsk identitet og eventuelle kriminelle hensikter i Norge.
Dersom ikke korrekt identitet er avklart i førstelinjen kan ikke UD hjelpe myndighetene her hjemme med å stoppe personer som har falsk identitet og eventuelle kriminelle hensikter i Norge.

Forsterker førstelinjen i ID-arbeidet

Fire ID-eksperter skal jobbe i utenrikstjenesten som en forsterkning til ID-kontroll. Kompetanse om utlendingsfeltet kan gi polititjenestemenn et fortrinn i disse stillingene.

Publisert Sist oppdatert

I 2015 kommer norske utenriksstasjoner til å håndtere nærmere 250 000 søknader om visum, pass og oppholdstillatelse. Denne delen av utlendingsarbeidet har regjeringen bestemt at skal styrkes. Derfor er det blitt opprettet fire stillinger som regionale ID-eksperter ved norske utenriksstasjoner. Utenriksdepartementet (UD) ser verdien politikompetanse kan bringe til disse posisjonene.

– Arbeidet vil ha stor samfunnsmessig betydning. Dersom ikke korrekt identitet er avklart i førstelinjen kan vi ikke bidra til å stoppe personer som har falsk identitet og eventuelle kriminelle hensikter i Norge, sier Gro Tronshart, fungerende underdirektør i seksjon for konsulære saker og utlendingsfeltet i UD.

Andre Schengen-land har slike eksperter stasjonert på sine stasjoner, men dette er de første norske.

Samarbeidsmulighet

– Vi ser dette som en mulighet til å styrke samarbeidet på utlendingsfeltet mellom utenrikstjenesten og politiet, sier Tronshart.

Denne våren ble stillingene utlyst for første gang, hvorav én av dem som nå er tilbudt jobb er polititjenestemann.

– Norsk politi som jobber med utlendingssaker har en kompetanse som kommer godt med i denne typen arbeid, i tillegg til at de vil få erfaring og kompetanse som har en klar overføringsverdi til utlendingsfeltet her hjemme, sier Tronshart.

Stillingsinnehaverne blir ansatt midlertidig i to år i de faste stillingshjemlene, med mulighet for forlengelse. Tanken er en rotasjonsordning der arbeid som ID-ekspert i utenrikstjenesten vil være en spennende mulighet for kompetanseheving og variasjon for ansatte i politiet og utlendingsforvaltningen. De som kommer hjem etter endt tjeneste ved en utenriksstasjon vil også bringe med seg verdifull kunnskap om land og regioner med stort migrasjonspotensiale.

Tronshart understreker at det ikke er krav til formell politiutdanning som ID-ekspert – UD er ute etter kompetanse og erfaring fra ID-relatert arbeid både med hensyn til dokument- og personkontroll.

– Nå er tilbudene nylig gått ut til de som er innstilt – men neste gang ønsker vi oss gjerne flere søkere med politibakgrunn, sier Tronshart.

Blir ikke saksbehandler

Utenriksstasjonene er førstelinjetjenesten for utlendinger som ønsker å besøke eller å flytte til Norge, og saksforberedende instans for Utlendingsdirektoratet og Politiet.

De regionale ID-ekspertene er ansatt i UD og skal bistå med å løse oppgaver relatert til ID-kontroll. Til tross for at ID-ekspertene skal arbeide med visum- oppholds- og passaker inngår det imidlertid ikke i deres oppgave å drive ordinær saksbehandling av slike saker.

– ID-ekspertene skal blant annet være regional andrelinje-ekspert i ID-kontroll, tilegne seg spisskompetanse på ID-relaterte problemstillinger i sin region, implementere rutiner for minimumskontroll og utvidet kontroll i alle søknader om visum, pass og oppholdstillatelser, forteller Tronshart.