Fornøyd på vegne av Unio

- Et av de bedre justeringsoppgjørene for vår del.

Publisert Sist oppdatert

Forhandlingsleder i Unio Stat og forbundsleder i PolitietsFellesforbund, ArneJohannessen, beskriver justeringsoppgjøret som et av de bedrepå lang tid.

Johannessen understreker at Unio har fått uttelling for sinehovedprioriteringer i justeringsoppgjøret.

- I forhold til politiet får vi såpass mye at vi er nødt tilå si oss fornøyde, sier Arne Johannessen.

Johannessen vil ikke gå inn på hva justeringsoppgjøret betyri kroner og øre for politiet, men trekker blant annet frem pb1, pb2 og pb3,politiinspektører, lensmenn, arrestforvarere, grensekontrollører og konsulentersom får god uttelling i oppgjøret.

I lønnsramme 41, 42 og 43 er det gjort hevinger i trinnenesom gir uttelling med ett eller flere lønnstrinn for alle i disse rammene.

I tillegg er det for politibetjenter i de nevnte rammene gjort gjeldende en nygodskrivingsregel: ved tilsetting i ny stilling godskrives 2 år (ved tilsettingetter 1. januar 2009 godskrives 3 år) av utdanningstiden som bachelor ellertilsvarende i tjenesteansienniteten.

Politiførstebetjenter og sysselmannsførstebetjenter (i lønnsspenn 47-65) fåralle ett lønnstrinn hver.

Politistasjonssjefer (ltr. 58-77), lensmenn (ltr. 54-78), politiinspektør (ltr.53-78), politirevisor og politiadvokat (ltr. 53-78) får ett lønnstrinn hver.

Lønnsramme 13 - der blant annet grensekontrollørene, arrestforvarere ogkonsulenter (stillingskode 1064) befinner seg:
Her er det gjort forbedringer, som gir uttelling for alle som befinner seg irammen.

Også for lønnsrammene 9, 10, 17 og 22 er det gjort forbedringer, som vil giuttelling for noen. I sum gir disse endringene større mulighet for mer lønn iet lengre perspektiv.