Antallet studenter som uteksamineres årlig vil trolig bli mindre etter 2020. Her fra uteksamineringen i år.
Antallet studenter som uteksamineres årlig vil trolig bli mindre etter 2020. Her fra uteksamineringen i år.

Forbereder seg på å ta inn færre politistudenter fra 2018

Justis- og beredskapsdepartementet skal vurdere om antallet studenter ved Politihøgskolen bør reduseres, og det er sannsynlig at det blir tilfellet.

Publisert Sist oppdatert

Siden 2010 har 720 studenter startet på bacherlorutdanningen ved Politihøgskolen. Nå kan det bli slutt på det høye opptaket.

I vår fikk Politidirektoratet i oppgave fra Justis- og beredskapsdepartementet å analysere kapasiteten ved PHS for de 15 kommende årene. Snart vil de levere sin anbefaling til politisk nivå, sammen med en analyse fra Politihøgskolen. Et av momentene som skulle vurderes var målet om to politifolk per tusen innbygger.

Det ligger man ifølge PODs prognoser an til å nå i 2020, forutsatt at studentene får jobb. Dermed kan det være duket for færre studenter ved PHS fra 2018.

Frede Hermansen, avdelingsdirektør i Politidirektoratet, sier de vil anbefale et framtidig antall studenter når de sender over vurderinga til Justis- og beredskapsdepartementet.

«Rapporten som er utarbeidet belyser strukturelle og kapasitetsmessige konsekvenser ved forskjellige fremtidige utdanningsvolumer. Det er isolert sett det oppdraget justis- og beredskapsdepartementet har gitt. POD tar sikte på i oversendelsen og også inkludere vår vurdering av fremtidig utdanningsnivå, samt hvordan en prosess for å konkludere på fremtidige studiesteder bør håndteres», skriver han i en e-post via PODs kommunikasjonsavdeling.

Kan måtte legge ned studiesteder

Tor Tanke Holm, assisterende rektor ved PHS, sier at PHS nå forbereder seg på færre studenter.

– Vi er i alle fall der at vi er forberedt på at det kan skje. Analysen er i sluttfasen nå og så skal POD sende sin utredning til departementet. Men ja, vi har jo tatt opp 720 studenter siden 2010 på grunn av målet om to politifolk per tusen innbyggere, og siden man når det i 2020, så vi har vært forberedt på at færre studenter kan bli tilfellet en stund.

Da studentantallet økte til 720, opprettet PHS også bacheloravdeling utenfor Kongsvinger og i Stavern, i tillegg til Oslo og Bodø. Færre studenter kan dermed også gå utover antallet studiesteder. Også leieforholdene på de fire studiestedene skal tas med i betraktningen i analysen av framtidens PHS.

Holm bekrefter at nedleggelse av studiesteder kan være en konsekvens hvis antallet studenter reduseres.

– Et nedtrekk i antall bachelorstudenter vil få konsekvenser for ett eller flere studiesteder. Det kan bety redusert aktivitet eller at bachelorutdanningen opphører ett eller flere steder.

– Og det er noe dere ikke ønsker å gjøre?

– Vi må jo ta innover oss realitetene. Det er viktig at vi ser på konsekvensene av en eventuell reduksjon og hvordan det kan påvirke ett eller flere studiesteder, sier Holm.

Konklusjonen er ikke klar, og når den kommer vil den komme fra politisk hold. Departementet har ikke mottatt analyse eller anbefaling fra Politidirektoratet ennå. POD sier de ikke har konkludert på hva de vil anbefale departementet når det kommer til studiekapasitet.

Regjeringen har bevilget penger til 720 studenter neste år. Disse vil uteksamineres i 2020 – året da det store bemanningsmålet skal nås.

Tor Tanke Holm, assisterende rektor ved Politihøgskolen.
Tor Tanke Holm, assisterende rektor ved Politihøgskolen.

Skal stå sterkt innen forskning

Tor Tanke Holm påpeker at Politihøgskolen også har andre oppgaver enn bachelorstudiet. Satsningen på forskning og etter- og videreutdanning vil fortsatt være viktig for etaten, uansett.

– Vi driver stort også innen etter- og videreutdanning. Det skal vi utvilsomt gjøre framover også, fordi det er store kull som har gått ut som trenger påfyll og fordi politiet trenger høy kompetanse i årene som kommer.

– Har dere gjort noen analyse på hvor mange studenter som må til for å opprettholde målet om to per tusen?

– Nei, analyser av bemanningsutviklingen er det POD som gjør.

– Vil antallet studenter kunne påvirke også forskningsvirksomheten ved PHS? Det må vel være viktig for politiet å ha en sterk faginstans utenfor Politidirektoratet også?

Ole Halvar Larsen, tillitsvalgt ved Politihøgskolen.
Ole Halvar Larsen, tillitsvalgt ved Politihøgskolen.

– Det vil jo avhenge av den totale rammen vi får tildelt. Hvis Politihøgskolen får en sterk reduksjon på budsjettet i framtida, så vil det jo kunne få konsekvenser. Men på dette området er jeg optimist, og jeg tror at PHS rolle innen forskning er ønsket også fra politisk hold. Derfor tror jeg på gode rammer for dette også framover. I framtida skal vi også ha en sterk politihøgskole som er et kraftsenter for politiforskning.

– Bør være forsiktige

Ole Halvar Larsen har jobbet på PHS i 11 år og har vært lokallagsleder i PF ved Politihøgskolen i sju år. Han frykter en for stor nedjustering av studentantallet kan være lite gunstig i et samfunnsøkonomisk perspektiv.

– For det første er vi bekymra for at det vil få følger for organisasjonen. Hvis vi kanskje må legge ned studiesteder og bli færre ansatte, vil vi tape viktig kompetanse. Politiet er best tjent med en sentral og stabil politiutdanning, og det vil være uheldig hvis vi fortløpende skal justere med den politiske vinden, sier Larsen.

Han mener målet om to politifolk per tusen innbyggere fra 2008 ikke tar innover seg de samfunnsmessige endringene siden den gang. Derfor bør man være forsiktige med å bruke måltallet som utgangspunkt for opptak av studenter.

– To per tusen var et mål som ble laget før 22. juli. I fredstid, før vi fikk terrortrussel. Og lenge før vi opplevde flyktningstrømmen og økt oppgaveomfang i politiet. Det er feil å bare se på det målet, slår han fast.

Larsen påpeker også at politidistriktene nå slås sammen og politistrukturen endres. Før konsekvensene av dette er klare, mener han politikere og politiledelse bør trå varsomt med å endre størrelsen på Politihøgskolen.

– Kanskje er ikke to per tusen nok når vi ser resultatene av reformen. Kanskje trenger man flere politifolk til patruljering og forebygging enn man hadde forutsett. Vi er innforstått med at det kan bli en reduksjon, men det er viktig at den ikke blir for stor. Hvis vi går tilbake til 430 studenter som vi var 2008, så er vi virkelig tilbake til rota. Hvis vi går tilbake til 430 studenter som vi var 2008, så er vi virkelig tilbake til rota. Det vil da fort kunne bli en underproduksjon av politifolk, hvor vi igjen vil oppleve ansettelser av ukvalifisert arbeidskraft ute i de ytterste lensmannsdistriktene. Dette kan jeg ikke se at samfunnet på noen måte er tjent med, sier Larsen.

Assisterende rektor Tor Tanke Holm sier ledelsen ved Politihøgskolen vil ha tett dialog med ansatte og ansattrepresentanter i årene som kommer.

– Det er for tidlig nå å si noe om omfanget av eventuelle endringer som kan komme i kjølvannet av færre studenter, men de endringene som vil komme vil vi gjøre i nært samarbeid med ansatte og organisasjonene. Dette er en prosess der vi har informert de ansatte og organisasjonene, og vi er opptatt av at prosessene skal være gode internt, sier Holm.