Follo pd:(1)3 driftsenheter

Neste sommer kan Follo politidistrikt ha redusert antalldriftsenheter fra 13 til 3.

Publisert Sist oppdatert

Geir Krogh, lensmann i Ås (foto. Stig Kolstad).


Det er forståelse internt i politiet og i kommunenefor at noe drastisk må gjøres i Follo.

Effekten av nedleggelsene vil være mer synlig politi, øktkvalitet i etterforskningen og en mer effektiv kriminalitetsbekjempelse. Detsier lensmann i Ås, Geir Krogh, til Politiforum. Krogh har ledet prosjektgruppasom er kommet frem til at Follo deles inn i tre regioner med tilnærmet likestore driftsenheter.

22 årsverk på lensmannskontorene blir overført til renordenstjeneste, 10 sivile og 10 årsverk blant lederne kuttes og totalt ca seksfærre årsverk innen etterforskning. Dette er den foreløpige beregningen foromstruktureringen.

Like store

Follo deles inn i tre regioner, dersom styringsgruppen,ledet av politimester Arne Jørgen Olafsen, får politisk tilslutning hos Kongeni statsråd neste år. Regionene som foreslås er region nord (Ski, Enebakk ogOppegård), region vest (Nesodden, Frogn, Ås og Vestby) samt region øst (Askim,Trøgstad, Spydeberg, Hobøl, Skiptvet og Eidsberg). Ski og Askim får politistasjonersamt enten Drøbak, Ås eller Vestby. Regionene skal dekke mellom 50 - 60.000mennesker hver.

- Follo får en minstebemanning på fire patruljer mot tre idag. I de mest aktive tidspunktene i helger dobles dette antallet, sier Krogh.Beregnet kjøretid blir selvsagt lenger fra driftsenhetene enn i dag, ettersomlensmannskontorene ligger tett-i-tett i Follo.

Olafsen og de andre medlemmene i styringsgruppen (inkludertfagforeningene) har gitt tilslutning (se egen sak) til forslaget som POD,Justisdepartementet og til slutt Kongen i statsråd skal behandle.

Follo har budsjettmessig sakket akterut i forhold til Askerog Bærum, som har tilnærmet likt sammenligningsgrunnlag omkring befolkning ogkriminalitet. Men Asker og Bærum har to driftsenheter i to kommuner - Follo har13 kommuner og 13 driftsenheter.

Kvalitet

Follo har siden reformen slitt hardt for å få endene til åmøtes. Rekrutteringen til de minste lensmannskontorene har vært vanskelig.Oppklaringsprosenten på vinning er lav, antall patruljer i «Follo-patruljen»har ofte vært skrikende få, lite kontinuitet i etterforskningen av saker ogkvalitative mangler i de etterforskede saker.

- Klart det er en pedagogisk utfordring å si atetterforskningen nå blir bedre med ca. seks færre årsverk enn i dag. Men forskjellenblir at betjentene fra lensmannskontorene må velge enten etterforskning ellerorden. Dette skaper kontinuitet i etterforskningen og større fagmiljø. Vårespørreundersøkelser viser at de ansatte ikke er fornøyd i dag. Men selvsagtknytter det seg usikkerhet til den endelige fordelingen av stillinger. Dettevil bli avklart nærmere, sier Geir Krogh.

Høring

Prosjektgruppas forslag er nå ute til høring i Follos 13kommuner. Krogh har hatt dialog med samtlige underveis, så forslagene kommerikke som julekvelden på kjerringa. De fleste ordførerne har vist forståelse forat noe må gjøres i Follo, at distriktet ikke blir tilført midler somrettferdiggjør dagens struktur. Foreløpige tall viser en innsparing på ca 9millioner kroner i forhold til dagens modell.


PF-støtte

Lokallagsleder Jahn-Thore Nerhus støtter forslaget tiletnytt Follo politidistrikt.

- Vi har spart oss til fant her i Follo, sier han. Enendring av fordelingsnøkkelen til Fürst og Høverstad var umulig å få til, ogdistriktet får ikke - tross mange forsøk - mer ressurser å rutte med.

Ryddig prosess

Nerhus er opptatt av at prosessen er ryddig og atfagforeningene skal delta hele veien. At PF støtter forslaget, betyr ikke atalle PF-medlemmer støtter det. Noen ønsker dagens modell med mer ressurser,andre kun en driftsenhet og andre er enige i at tre regioner er veien ågå, sier PF-lederen i Follo.

Nerhus sitter i styringsgruppen sammen med ledelsen i Folloog samtlige fagforeninger. Det er denne gruppen som overfor prosjektgruppen menteat flere enn tre regioner var uaktuelt å foreslå.

PF-medlemmer har kommet med mange innspill underveis, ogsaken har vært tatt opp på medlemsmøter og tillitsmannsmøter. Ansatte eropptatt av lønnsbetingelser, karrieremuligheter og arbeidsbetingelser ogom Follo formelt gjenoppstår neste sommer som et politidistrikt med trepolitistasjoner.

Tjent med endring

- Små driftsenheter gir ikke ansatte spesiellekarrieremuligheter i dag. Mange er tjent med en endring. Men jeg ser en vissfare for at den lokale tilknytningen vi har i dag, blir mindre, sierNerhus. Han er (likevel) fornøyd med at ingen blir sagt opp.

Follo fikk med flere Østfold-kommuner som en del avpolitireformen. Siden 1996 er all reservetjeneste fjernet og distriktetopprettet «Follo-patruljen». Nå står altså den geografiske inndelingen for tur.

- At tre regioner er det «eneste riktige» for Follo, erumulig å si i dag. Hadde vi visst det på forhånd, hadde vi ikke gått gjennom enomfattende kartlegging. Men Follo må komme seg i posisjon for å få merdriftsmidler, avslutter Jahn-Thore Nerhus.


Gevinstene

Hva blir så bedre i Akershus- og Østfold-kommunene i Follopolitidistrikt? Krogh skisserer:

Minst en bilpatrulje mer enn i dag som skal forestå merstraksetterforskning enn i dag og gi bedre beredskap og responstid

Lengre åpningstider for publikumsekspedisjon (for eksempeltil kjøpesentrene stenger)

Mulighet for lørdagsåpen politistasjon (mot ingendriftsenheter i dag)

Økt fokus på organisert kriminalitet og andre prioriterteområder

Robuste enheter som i større grad enn i dag tar grep ompolitiets arbeidsoppgaver innenfor forebygging (ungdomsetterforskere) ogbekjempelse av vinningskriminalitet

Rendyrking av etterforskningsfaget vil gi bedre kontinuitetog kvalitet i etterforskningen