Facebook-frykt i politiet

Politifolk og -studenter står i fare for å bryte loven ved ålegge ut informasjon fra jobben på nettstedet Facebook.

Publisert Sist oppdatert

I politiet advares det nå sterkt mot enkelte typerinformasjon politifolk legger ut på sine personlige profiler på nettstedetFacebook. Alarmklokkene kimte da Politihøgskolen fant opplysninger på studentprofilersom «var på kanten» av taushetsbrudd.

Nye studenter advares

Advarselen mot slik type informasjon på Facebook gikk derforraskt ut. Slik virksomhet må opphøre umiddelbart, lød beskjeden.

Advarselen vil også møte de 432 nye studentene som denne månedenmøter på PHS Oslo og i Bodø.

- Det var nok godt ment, men lite gjennomtenkt, sierpraksisansvarlig ved Politihøgskolen, politioverbetjent Olav Resaland, etter atskolen avdekket det som var «på kanten» av taushetsbelagt politiinformasjon påFacebook. Studenter i praksis hadde lagt ut egne opplevelser fra sitt første årute i politietaten. Kullbilder var også lagt ut.

- Det er ikke sikkert alle på kullet var like glade for det,kommenterer Resaland. Andre bilder som var benyttet i profilene, var derimotplukket fra aviser og ikke tatt av politistudentene. Likevel kunneinformasjonen som var lagt ut, lett blitt misbrukt.

- Brukerne hadde neppe tenkt på mulige konsekvenser, sierResaland.

Rekruttering

Opplysningene som fremgikk på Facebook, var ikke gjennomtenktei forhold til ordlyden i politilovens paragraf 24 (se egensak). Noen studenter hadde i beste mening tenkt å bruke Facebook tilrekruttering av nye studenter, og derfor lagt ut en del informasjon om hva somkan vente interesserte søkere. Men det var altså en hårfin balansegang mellomnyttig informasjon og brudd på politiets taushetsplikt.

- Vi vet jo ikke hvem som leser dette. Vi vet at en rekkemennesker benytter seg av dette nettstedet, men aner ikke hvem som er leseren,advarer Resaland. Han er overrasket over at brukere på nettet eksempelvislegger ut informasjon om hvor de til en hver tid befinner seg (eks. på ferie)uten å tenke på konsekvensene av slik informasjon.

- Det er jo nyttig informasjon til en som planlegger å gjøreet innbrudd, det å vite at vedkommende er på en langvarig ferie, kommentererhan.

Politilovens § 24

For politiets behandling av straffesaker gjeldertaushetsplikten i straffeprosessloven §§ 61a - 61e. For politiets øvrigevirksomhet gjelder strafferegistreringsloven § 8 og forvaltningsloven §§ 13 - 13f med de tillegg ogbegrensninger som følger av denne paragraf.

Taushetsplikten gjelder også opp­lysninger om politietsoperative virksomhet og organiseringen av den, samt opplysninger som det ut fraspanings- og etterretningsvirksomheten er nødvendig å holde hemmelig.Taushetsplikten

gjelder for enhver som utfører tjeneste eller arbeid forpolitiet. Politiet kan pålegge personer, private institusjoner og andreoffentlige organer taushetsplikt som nevnt i første punktum når det innhentesopplysninger med hjemmel i § 14 d eller dersom reell identitet til en personsom benytter fiktive personopplysninger er eller vil bli avslørt.

Forvaltningsloven § 13a nr. 1 gjelder ikke for opplysningersom kan skade politiets arbeid med å forebygge eller avdekke lovbrudd elleropprettholde ro og orden dersom de blir gjort kjent.

Politiets taushetsplikt er ikke til hinder for atopplysninger blir gjort kjent for

1. andretjenestemenn i politiet og påtalemyndigheten i den utstrekning tjenestemessigebehov tilsier det

2. andreoffentlige myndigheter og utenlandskesamarbeidende politi- ogsikkerhetsmyndigheter når formålet er å forebygge eller avverge straffbarehandlinger

3. vitner ogkilder når det er nødvendig for at politiet skal få opplysninger eller bistandtil å forebygge eller avverge straffbare handlinger.

Politiet kan pålegge enhver som utfører tjeneste ellerarbeid for statlig eller kommunalt organ, taushetsplikt om opplysninger somnevnt i annet ledd, når organet mottar opplysninger med hjemmel i fjerde leddnr. 2 eller nr. 3 eller forvaltningsloven § 13 b første ledd.

Kilde: lovdata.no