Drømmejobben

Reinpolitiet mener de har den ultimate hverdagen - på jobb.

Publisert Sist oppdatert

I slutten av april begynner de store reinflokkene å bli urolige.Draget mot saftig sommerbeite ved kysten kjennes i kroppen.

Den storevårflyttingen med titusenvis av rein er i gang. Oppdraget til patruljen er åovervåke reinflyttingen fra vinterbeite til sommerbeite, og være til stede forå hindre konflikter mellom reineierne.

100 hestekrefter under panseret på scooteren gjør at mileneinnover vidda går kjapt unna. Rypene har fått på vårdrakten, og flakser oppforan scooterne.

Med sikkert blikk og god lokalkunnskap orientererreinpolitibetjentene Steinar Bidne (53) og Bjarte Takvam (40) seg innoverlandskapet kledd med fjellbjørk.

For den ukjente er Finnmarksvidda vanskelig åorientere seg på, men etter 11 år i reinpolitiet kjenner Steinar formasjoner,elver og skogbelter godt. GPS-mottakeren på scooteren er kun et supplement,grei å ha hvis været skulle tette seg til.

STOR FRIHET

- Jobben i reinpolitiet er veldig fri. For meg er dette denbeste jobben jeg kan tenke meg i politiet, smiler Steinar fornøyd der hansitter med kaffekoppen i hånda.

Reinpolitibetjentkollega Bjarte Takvam nikkerenig. Det brenner lystig i noen tørre bjørkepinner på ovnen. I ei stor grytekoker reinkjøttet seg passe mørt over gassblusset.

Vi er kommet tilbake etteren 140 kilometerlang patruljerunde nesten helt inn til finskegrensen. Strålende sol og hvitevidder har vært rammen for dagens oppdrag.

Når jeg spør om hva det er som gjør at to karer fra Voss erå finne langt inne på Finnmarksvidda, er svaret ganske likt. De dro nordovertil Finnmark i plikttjeneste etter utdanning ved Politiskolen, fant ektefelleog slo seg til ro.

Jobben i reinpolitiet søkte de etter en del år somlensmannsbetjenter ved henholdsvis Loppa og Alta lensmannskontor.

- I denne jobben må du være glad i å være ute, og du må væreselvstendig og takle varierte oppgaver. Det er alltid spennende når vi skal påjobb, bestandig dukker det opp noe som gjør at vi må improvisere. Utfordringeneligger i å takle naturelementer som streng kulde ned mot minus 45 grader, snø, tåkeog vind. Samtidig skal vi evne å bruke god tid til å lytte til partene rundtkonflikter som oppstår, sier Bidne.

- Vi har en ganske fysisk jobb som krever god helse. Her mådu være i stand til å ta vare på deg selv, være nevenyttig å kunne skru ogreparere når ting går i stykker langt borte fra verksteder. I tillegg utførervi en del vedlikehold på våre åtte hytter, sier Takvam.

SVAKT LOVVERK
Ikke langt fra Šuorbmofossen på Karasjokelva treffer viAnders J. M. Sara som gjeter en større flokk reinsdyr sammen med politikollegaog reineier Kjell Arne Hætta.

Sara er opptatt av at politiet har får svaketvangsmidler å sette inn når de store reineierne tar seg til rette inn på annen manns beitegrunn.Han går rett inn i kjerneproblemet knyttet til at det er for mange rein iforhold til beitegrunnlaget.

- Nå er det den som begår urett som tjener på det. Politiethar ikke lovgrunnlag til å foreta tvangsgrep for å drive ut dyrene som beiterpå andre flokkers område. Det fører til at den som driver lovlig må vike for åunngå sammenblanding av flokken, samt at beite blir oppspist av reinsomegentlig ikke har adgang der. Flokken som viker kommer over på feil beite, ogdet oppstår en dominoeffekt som kime til konflikter. Lovverket skulle gjernevært endret på dette, sier Sara som hilser reinpolitiet velkommen inn på vidda.

- Slik jeg ser det er vår viktigste oppgave å hindre«hudkontakt» mellom partene i konfliktene som oppstår. Vi bestreber oss på åbruke god tid til å lytte til begge parter, og finne praktiske løsninger, sierBidne.

Han innrømmer at en reinpolitibetjent må ha sterk mave. Det blir mangekopper kaffe under samtalene som går fint uten at verken Bidne eller Takvamsnakker samisk.

- Jeg opplever at alle som er yngre enn meg snakker godtnorsk. De eldre snakker også vanligvis godt nok til at vi forstår hverandre. Åsnakke samisk er ingen forutsetning for å gjøre en god jobb i reinpolitiet,sier Bidne.

RESPEKT FOR POLITIET

Historier om reineieren som ble skutt i siden, kulehull ihytter og lange samekniver som løsnes fra sliren bekreftes av både Bidne ogTakvam. Selv har de ikke noen gang opplevd trusler fra reindriftsmiljøet.Nesten tvert om.

- Fra samene opplever vi en respekt for politiyrket somandre politifolk i dag ikke lenger opplever. Jeg vil rett og slett gi honnørtil reindriftsutøverne for at de respekterer vår rolle og våre beslutninger.Det er imponerende å se hvor praktisk de løser oppgaver på tvers av eierforholdog på tvers av konflikter når det står om å få løst praktiske jobber som åskille sammenblandede flokker, reparere gjerder og hjelpe hverandre nårutstyret går i stykker langt inne på fjellet, sier Takvam.

- Jeg godtar ikke at det er den sterkestes rett som gjelder.Lovverket er dessverre mangelfullt, så det beste vi kan gjøre er å gå imellomog megle. Trusler om vold er det over alt, også i reindriften. Problemet trorjeg bunner i at antall rein er langt flere enn det er beitegrunnlag for. Framitt ståsted skulle det vært langt mer klare grenser mellom de forskjelligeflokkene, sier Inger Anita Øvregård (40) som er sjef for reinpolitiet iVestfinnmark politidistrikt.

Hun skulle så gjerne hatt bedre samband til sine patruljer.Vanlig politiradio eller mobiltelefon rekker ikke dit hennes patruljeropererer.

- Det handler om mine menns sikkerhet, og det handler om åkunne omdisponere de når noe skjer. En satellittelefon til hver patrulje stårhøyt på ønskelisten, sier Øvregård.

Hun skryter av det faglige nivået og den gode forståelsenfor oppgaven hos sine 14 menn. Og hun fremhever at de hele tiden søker å hevesitt eget kompetansenivå utover det rent politifaglige.

Flere av betjentene harfått høyskolekompetanse på fag relatert til den omfattende utmarkstjenesten.

REINPOLITIET
Egen driftsenhet i Vest-Finnmark politidistrikt
15 ansatte, 7 patruljer.
Hver patrulje ledes av en førstebetjent.
Dekker et 60 000m² stort område i Finnmark og deler av Nord-Troms
Har 15 Scootere, 10 ATV, 8 4WD tjenestebiler, 2 Båter, 17 hytter
9 dager på jobb, 5 dager fri

Håndtererfølgende oppgaver:
Overvåkeog mekle i reindriften
Motorferdseli utmark
Ulovligjakt og fiske
Reirplyndring
Kulturminnevern
Sjølakseoppsyn
Trafikktjeneste
Forurensing
Redningstjeneste