På politihuset i Kirkenes ønsker politimesteren å få plass til 110-sentralen i for Finnmark. DSB vurderer å legge den til Tromsø.
På politihuset i Kirkenes ønsker politimesteren å få plass til 110-sentralen i for Finnmark. DSB vurderer å legge den til Tromsø.

– Distriktene skal være selvstendige. Norges største fylke bør ikke være et unntak

Politimester Ellen Katrine Hætta får støtte fra Arbeiderpartiet, i kampen om å få 110-sentralen for Finnmark til Kirkenes. DSB lover ingenting, annet enn å lytte til politimesteren.

Publisert Sist oppdatert

Politimesteren i Finnmark er bekymret for beredskapen i Finnmark politidistrikt. I et debattinnlegg denne uka skrev politimester Ellen Katrine Hætta at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) vurderer å ikke samle politiets operasjonssentral og brannvesenets 110-sentral i Finnmark, men la 110-sentralen for for Finnmark ligge i Tromsø.

– Både Stortinget og DSB vil samlokalisere landets nødmeldingstjenester med politiets operasjonssentraler. Men det gjelder ikke i Finnmark. (...) Jeg mener at det er viktig at nødetatene i vårt enorme fylke har felles situasjonsbilde og forståelse i krisesituasjoner, små og store, skrev Hætta i innlegget.

Og nå får hun støtte hos leder i justiskomiteen på Stortinget, Hadia Tajik fra Arbeiderpartiet.

– Arbeiderpartiet har lagt til grunn at de 12 politidistriktene skal være 12 selvstendige distrikter. Norges desidert største fylke bør ikke være noe unntak. Det bor fremdeles over 75.000 mennesker der som har like stort krav på sikkerhet og trygghet i hverdagen som resten av befolkningen vår, sier Tajik til Politiforum.

Hadia Tajik mener også Finnmark bør ha samlokalisert operasjonssentral.
Hadia Tajik mener også Finnmark bør ha samlokalisert operasjonssentral.

Spesielt fylke

Tajik trekker, i likhet med politimesteren, fram Finnmarks særegenheter.

– Finnmark er på mange måter et svært spesielt fylke, med tanke på geografi, klima, næring, vær og språk. Alt dette stiller store krav til lokalkunnskap og lokale samhandlingsrutiner. Det er forhold som bør veie tyngre enn antall innbyggere og antall nødanrop, sier Tajik, som også sier hun legger merke til at politimester Hættas meninger i saken understøttes av NORUT og AMK-sentralene.

Politiforum har spurt DSB om hvorfor man vurderer å legge 110-sentralen for Finnmark til Tromsø, og om ikke det vil svekke beredskapen i Finnmark. DSB svarer ikke på spørsmålene.

I en e-post skriver kommunikasjonsavdelinga i DSB i stedet at de har merket seg engasjementet, ønsker innspillene velkommen og vil involvere kommunene. 25. august vil de holde et møte der blant annet kommunnene, fylkesmennene, Sametinget og politimestre får delta i diskusjonen.

DSB understreker at de ikke har tatt noen beslutning og at de først etter møtet 25. august vil fatte vedtak om 110-region helt nord i landet.

Gjermund Hagesæter (Frp) er statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet.
Gjermund Hagesæter (Frp) er statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet.

Justis- og beredskapsdepartementet: – Bryter ikke med politireformen

Selv om det i politireformen står at det er et ønske med samlokaliserte operasjonssentraler, står det også at 110-sentralene kan dekke mer enn ett politidistrikt. Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartemenetet, Gjermund Hagesæter fra Fremskrittspartiet, mener derfor at en felles 110-sentral for Troms og Finnmark ikke bryter med det Stortinget har forutsatt.

– En bred og åpen dialog, slik DSB legger opp til, for å få belyst både fordeler og ulemper med de ulike alternativene for Finnmark-kommunene er viktig i denne prosessen. Prinsippet om samlokalisering av nødmeldingssentralene for brann og politi i samme bygg ligger med andre ord fast, men for Finnmarks del er det ikke avgjort om branns nødalarmeringssentral blir samlokalisert med politiets operasjonssentral i Tromsø eller Kirkenes, skriver Hagesæter i en e-post gjennom kommunikasjonsavdelinga i departementet.

Det er DSB som tar beslutninga til slutt, og departementet er klageinstans hvis noen vil klage på beslutningen som skal tas etter 25. august.

– Hvis 110-sentralen for Finnmark flyttes til Tromsø, hvordan vil man kunne ivareta beredskapen for fylket på samme måte som ved å ha en samlokalisert sentral i Kirkenes?

– Departementet er opptatt av at brukerne opplever å få tilfredsstillende tjenester gjennom operasjonssentralene, og at beredskapen ivaretas på en egnet måte. Disse forutsetningene ligger også til grunn, og vil bli tatt med i de vurderinger som gjøres i vedtaksprosessen DSB nå gjennomfører for å avgjøre om Finnmarks befolkning i fremtiden skal betjenes fra en 110-sentral samlokalisert med politiet i Tromsø eller i Kirkenes. De enkelte beredskapsmessige hensyn vil bli vurdert av DSB i den prosessen, svarer Hagesæter i e-posten.