Dette bør du vite

Dette bør du gjøre hvis uhellet er ute på jobben.

Publisert Sist oppdatert

I forrige utgave av Politiforum kunne du lese at et høytantall polititjenestemenn har blitt skadet gjennom arbeidet de senere år.Advokat Camilla Wiermyhr gir deg her noen gode råd om hva du bør gjøre hvisuhellet er ute.

Du tenker kanskje at ”dette skjer ikke meg”. Men dersomuhellet først inntreffer, er det nyttig å ha basiskunnskap om hvordan du skalforholde deg og dine rettigheter. Nedenfor følger noen råd dersom du skulleutsettes for en yrkesskade, trafikkulykke eller annen ulykke.

1. Kontakt lege i løpet av kort tid

Det er du som har bevisbyrden for at du er påført en skade,og beviskravene er strenge. I første omgang bør du derfor oppsøke lege for å fåjournalført skadene du er påført. Erfaring viser at polititjenestemenn- ogkvinner har en høy terskel for å kontakte lege. Det er lett å tenke at skadensikkert går over av seg selv. Problemet oppstår når plagene dessverre vedvarer.Dersom det går en tid mellom skaden og første legekonsultasjon, kan du få storeproblemer med å bevise at plagene kommer av den aktuelle skade. Ved muskulæreplager, som ved for eksempel en nakkeslengskade, må det i følge rettspraksisdokumenteres at plagene har oppstått i nær tilslutning til skaden, dvs. innentre døgn. I tillegg må det dokumenteres at plagene har vedvart, slik at jevnliglegekontakt eller behandling hos fysioterapeut er nødvendig for å bevise at du fortsatthar plager.

2.Meld fra tilarbeidsgiver, ansvarlig forsikringsselskap og folketrygden/NAV

Dersom du skader deg i jobbsammenheng, er det viktig å meldefra til din overordnede på jobben. Arbeidsgiver har skademeldingsskjema som måfylles ut og sendes til Statens Pensjonskasse, som deretter vil behandleyrkesskadesaken. (hva heter forsikringsselskapet som politiet ertilsluttet?)Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for å sende inn skjema.

Arbeidsgiver skal også melde skaden til folketrygden/ NAV. Detteer viktig, i det du som yrkesskadet har visse fordeler, som for eksempeldekning av lege- og behandlingsutgifter. Videre kan du få krav på menerstatning(erstatning for redusert livskvalitet) dersom skaden er av en viss størrelse. Itillegg har du krav på høyere uførepensjon. Skaden må meldes til folketrygdeninnen ett år, i motsatt fall kan yrkesskadefordelene gå tapt.

Dersom skaden samtidig er en trafikkulykke, må skaden ogsåmeldes under trafikkforsikringen, både jobbens forsikringsselskap og til bilensforsikringsselskap. Tidligere ble bilansvarssaken behandlet hos ForsvaretsBilskadekontor, men Statens Pensjonskasse har nylig overtatt behandlingen ogsåav bilansvarssakene. Du trenger da bare å forholde deg til StatensPensjonskasse. Hvis du kjører statens bil, merk at Staten er selvassurandør. Duhar ikke krav på dobbel erstatning, men du skal ha oppgjør etter detregelsettet som gir deg høyest erstatning.

Er skaden en trafikkulykke i fritiden må du melde fra tileget forsikringsselskap, dvs i det forsikringsselskapet hvor kjøretøyet erforsikret (enten du er fører eller passasjer).Dersom du ikke er ansvarlig for ulykken, skal motpartensforsikringsselskap forestå saksbehandling ogerstatningsoppgjør etter atansvarsforholdet er avklart. Dine rettigheter er uavhengig av hvilket selskapsom er ansvarlig. Vær oppmerksom på at du også kan være omfattet av en fører-og passasjerulykkesforsikring knyttet til bilforsikringen i eget selskap. Detteskal eget selskap opplyse deg om.

3.Undersøk hvadu har av andre forsikringsdekninger.

I alt kaoset er det lett å glemme hva man har avforsikringer. Dine private ulykkesforsikringer fremkommer avforsikringsvilkårene du har fått tilsendt av forsikringsselskapet. Du kan havanlige ulykkesforsikringer som gir rett på forholdsmessig utbetaling ved varigmedisinsk invaliditet. Settes den varige medisinske invaliditeten til foreksempel 10%, skal du ha 10% av forsikringssummen samt renter av beløpet. Itillegg kan du ha reiseforsikring med ulykkesdekning, men det er stor variasjoni de ulike selskapene, både hva gjelder forsikringssum og dekningsomfang. Er dupå reise, og har betalt minst halvparten av reisen med kredittkort, kan du ogsåvære ulykkesforsikret.

Du har også obligatorisk ulykkesforsikring via PolitietsFellesforbund, hvor premien trekkes månedlig og direkte av din lønn.Forsikringen gir en erstatning ved ulykke både på jobb og i fritiden med kroner1.200.000 ved død, eller kroner 1.200.000,- ved 100% medisinsk invaliditet.

I tillegg har du via medlemsskapet livs- og uføreforsikring,med mindre du har reservert deg mot dette. Under denne forsikringen har du endødsfallsdekning som følge av sykdom, og videre en engangserstatning dersom duskulle bli ufør uansett årsak. Du har også mulighet for å tegne tilleggsforsikringmed høyere forsikringssum, samt under visse forutsetninger la din ektefelle/samboer også tegne forsikringer. Undersøk derfor med PF Forsikring hvilkendekning du har samt hvilket forsikringsselskap skaden skal meldes til.

Videre kan du også være forsikret via ektefelles/ samboersprivate eller kollektive forsikringsordninger.

Du må melde fra til samtlige forsikringsselskap innen ett åretter skaden. Aller helst bør du melde fra om skaden straks, da du har krav påforsinkelsesrenter fra to måneder etter at skaden er meldt dersom skaden viserseg å bli varig.

4.Hva skal duha i erstatning?

Ved en trafikkulykke skal du stilles i samme økonomiskesituasjon som om skaden ikke hadde inntruffet. Det betyr atforsikringsselskapet skal dekke påført og fremtidig inntektstap. Ikke glem å tamed tapt turnustillegg og overtid med mer dersom du blir sykemeldt eller må taen annen type stilling. Du skal også ha refundert utgifter til nødvendigebehandlinger, legekonsultasjoner, medisiner, hjelp i hjemmet, hjelpemidler etc.

Ved erstatning under yrkesskade­reglene er erstatningen noeannerledes. Påført inntektstap skal dekkes fullt ut, mens fremtidig inntektstapog utgifter kompenseres i form av en standard grunn­erstatning. Erstatningenfor fremtidig tap kan således være høyere eller lavere enn faktisk tap. Det erogså begrenset hva yrkesskadeforsikringen dekker av påførte faktiskemerutgifter til behandling etc., i det folketrygden i det vesentligste skalkompensere dette.

Du kan også ha krav på menerstatning ved varig medisinskinvaliditet over 15%. Dette skal kompensere for redusert livskvalitet.

Enn videre kan du i enkelte tilfeller hakrav på oppreisningfra ansvarlig skadevolder for tort og svie, men her kreves at skaden er påførtforsettlig eller ved grov uaktsomhet. Oppreisning kan ikke kreves avforsikringsselskapet, men direkte av skadevolder. Dersom det reises straffesakmot gjerningsmannen, kan du be om at ditt oppreisningskrav tas med istraffesaken. Størrelsen på oppreisningen vil i de fleste tilfeller ligge iintervallet 15.000,- til 50.000,- avhengig av skadens konsekvenser.

5.Visste du atansvarlig forsikringsselskap dekker dine advokatutgifter?

Ansvarlig forsikringsselskap dekker rimelige og nødvendigeadvokatutgifter. Du kan ha nytte av bistand fra advokat tidligst mulig for åivareta dine interesser, både hva gjelder råd for å sikre dokumentasjon påskaden samt for å beregne riktig erstatning. I tillegg kan advokaten hjelpe degmed å undersøke samtlige forsikringsordninger du kan være omfattet av samtmelde fra til de respektive selskapene. Advokater med erfaring innenpersonskadesaker vil også anbefale, eventuelt også fraråde, hvilke spesialistersom skal undersøke deg med tanke på utarbeidelse av en spesialisterklæring. Enslik erklæring er i sin tur helt avgjørende for det senereerstatningsoppgjøret.