Politidirektoratets nye bygg på Majorstua.
Politidirektoratets nye bygg på Majorstua.

Derfor ble Drammen og Sarpsborg vraket som hovedseter

Politidirektoratet (POD) gjorde to endringer i politiets hovedseter. Her er deres begrunnelse.

Publisert Sist oppdatert

I dag ble det klart hvor politiets tolv hovedseter skal ligge fra 1. januar. POD gjorde to endringer fra sitt opprinnelige forslag, etter å ha gått gjennom nærmere 250 høringssvar.

Drammen ble vraket til fordel for Tønsberg i Sør-Øst politidistrikt, og Sarpsborg ble vraket til fordel for Ski i Øst politidistrikt.

Derfor ble Drammen vraket

I beslutningsgrunnlaget til POD, listes det opp flere faktorer som var utslagsgivende for at Tønsberg ble valgt som hovedsete istedenfor Drammen:

  • Justert vurdering av nye planløsninger og gjennomføringskostnader knyttet til tilpasning av bygg og utvidelse av operatørplasser medfører at Tønsberg vurderes å ha de laveste gjennomføringskostnadene for etablering av ønsket kapasitet ved operasjonssentralen.
  • Ny gjennomgang av rekrutteringsgrunnlaget med vurdering av muligheter for å få med kritisk kompetanse i omstillingsperioden ved overgang til ny operasjonssentral, viser at Tønsberg styrkes, særlig med hensyn til rekruttering på kort sikt. Dette vil være viktig for å sikre operativ ledelse i det nye politidistriktet i omstillingsperioden.
  • Egnethet for politiet og operasjonssentralene og egnethet for samlokalisering. Nye planskisser for både Skien og Tønsberg er vurdert. Disse vurderingene styrker klart Tønsberg som administrasjonssted, særlig ut fra mulighetene for å gjennomføre ombygging og utvidelse uten å forstyrre den løpende operative driften eller forårsake store negative ringvirkninger for politiets øvrige virksomhet i lokalene. I tillegg har Tønsberg fordeler ved at utvidelse kan skje trinnvis uten å være avhengig av tidlige avklaringer rundt dimensjoneringsgrunnlag for 110-sentralene og en evt. AMK på sikt.

- Det var jevnt mellom Drammen og Tønsberg i forkant av høringsrunden. Med valg av Tønsberg styrker vi muligheten for å få med personer fra hele distriktet til hovedsetet. Dette er spesielt viktig for operasjonssentralen i et stort distrikt med mange hendelser. I det foreløpige forslaget var det "bygningsmassens egnethet" som trakk i retning Drammen, sier POD i en pressemelding.

- Vestfold politidistrikt har utarbeidet et løsningsforslag som ivaretar våre behov på en meget god måte. Denne løsningen gir gode muligheter for tre samlokaliserte nødmeldingssentraler. I tillegg presenterte de en fleksibel gjennomføringsløsning med lav risiko for driftsforstyrrelser og feilinvesteringer. Til sammen gjorde dette at vi valgte Tønsberg som hovedsete i Sør-Øst politidistrikt.

Derfor ble Sarpsborg vraket

I Øst politidistrikt falt det endelige valget på Ski i Follo. Disse faktorene trekkes fram som viktige for at Sarpsborg ble vraket:

  • Ny informasjon og kvalitetssikrede bemanningstall, gjør at Ski styrkes, særlig med hensyn til rekruttering på kort sikt. Dette vil være viktig for å sikre operativ ledelse i det nye politidistriktet i omstillingsfasen. Dette gjør også at Ski kommer noe bedre ut med tanke på kostnadseffektiv og praktisk beliggenhet.
  • Ski styrkes som følge av justert grunnlag for dimensjonering av operasjonssentralene, ettersom gjennomføringskostnadene ved valg av Ski blir lavere.

- Det var jevnt mellom alternativene i Øst politidistrikt i forkant av høringsrunden, spesielt mellom Sarpsborg og Ski. Med valg av Ski styrker vi muligheten for å få med personer fra hele distriktet til hovedsetet. Dette er spesielt viktig for operasjonssentralen i et stort distrikt med mange hendelser, forklarer POD i en pressemelding.

- Vi har også avdekket svakheter i faktagrunnlaget knyttet til bemanningsgrunnlaget. Dette har gjort Sarpsborg til en dyrere løsning enn først antatt. Samtidig har byggekostnadene ved Ski blitt vurdert lavere på grunn av en ny gjennomgang av operasjonssentralenes bemanningsbehov. Sist, men ikke minst, er det gjort vurderinger rundt hvilke løsninger som gir størst omstillingsutfordringer for 110 og AMK. I Øst politidistrikt har dette også styrket Ski som hovedsete. Til sammen gjordet dette at vi valgte Ski som hovedsete i Øst politidistrikt.

Ingen endringer i de andre distrikene

De endelige beslutningene er basert på en totalvurdering av en rekke ulike kriterier, forklarer POD.

- At vi endrer faktagrunnlaget eller vurderingene på et område, betyr ikke nødvendigvis at hele konklusjonen endres. I flere av distriktene førte justeringene vi har gjort til en styrking av det opprinnelige forslaget. I andre distrikter hadde ny informasjon liten eller ingen betydning for beslutningen. I to av distriktene var det jevnt i utgangspunktet, og ny informasjon og nye vurderinger har ført til endret konklusjon, sier POD i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS