De ni store politiprosjektene

Flere store investeringer koster mye, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård. Her er PODs liste over de ni mest kostbare.

Publisert Sist oppdatert

Politidirektoratet (POD) har igangsatt en rekke større utviklingsprosjekter, som skal gjennomføres i regi av POD selv.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård har forståelse for trange budsjetter i distriktene, men mener disse prosjektene vil utvikle seg og i resultater for hele politietaten.

Slik beskriver POD selv innhold, budsjett og fremdriftsplan for de mest sentrale prosjektene som er startet opp:

Merverdiprogrammet:

Merverdiprogrammet.jpg
Merverdiprogrammet.jpg

Merverdiprogrammet er helt sentralt for fremtidens politi. Det skal gi nye arbeidsprosesser og et nytt straffesakssystem bygd på fremtidsrettet teknologi. Dette vil styrke politiets evne til å samhandle både internt og med publikum, og politiet bli mer effektive i oppgaveløsningen. Programmet er beregnet å koste 2,4 milliarder kroner. Siste runde med kvalitetssikring avsluttes våren 2015. Første leveransene ventes i 2017 og 2018.

Budsjett 2015: 40 millioner

Behov 2016: 405 millioner

Straffelov.jpg
Straffelov.jpg

Ny straffelov:

Dagens IT-løsninger for straffesak skal tilpasses straffeloven som ble vedtatt av Stortinget i 2005. Den nye loven skal tre i kraft 1. oktober 2015.

Politireform.jpg
Politireform.jpg

Budsjett 2015: 41,6 millioner

Behov 2016: 11,5 millioner

Politireformen. Nye politidistrikt og etablering av fellestjenester:

Politireformen skal sette politiet i bedre stand til å løse sine kjerneoppgaver. Reformen vil omfatte endringer av politiets struktur og organisering, og forbedringer i styrings- og ledelsesprosesser knyttet kvalitet og oppgaveløsning.

Responstid.jpg
Responstid.jpg

Prosjektetablering av fellestjenester skal vurdere hvilke administrative tjenester som skal løses i fellesskap og hvilke som skal løses lokalt.

Budsjett 2015: 150 millioner

Behov 2016: 245 millioner

Intranett.jpg
Intranett.jpg

Responstid

Prosjektet skal gjøre responstid i politiet målbart på en enhetlig og standardisert måte. Prosjektet sluttføres i 2015

SAMPol.jpg
SAMPol.jpg

Budsjett 2015: 7,2 millioner

Nytt intranett:

Norsk politi mangler i dag en fungerende felles kanal for formidling av informasjon ut til etaten og en intern kanal som kan støtte opp under de endringer etaten skal gjennom. Ny løsning skal erstatte dagens intranett som er bygget på utdatert teknologi, og skal lanseres vinteren 2015/16.

Argus.jpg
Argus.jpg

Budsjett 2015: 24 millioner

Behov 2016: 3,4 millioner

SAMPOL – nytt digitalt nødsamband:

SPOR.jpg
SPOR.jpg

Alle politidistrikt har tatt i bruk ny radio- og telefoniløsning på operasjonssentralene og Nødnett er i ferd med å bli tatt i bruk i hele Politi-Norge. Programmet avsluttes juni 2016.

Budsjett 2015: 7,4 millioner.

Behov 2016: 2,5 millioner

Idealt.jpg
Idealt.jpg

ARGUS:

Kommunikasjonskontroll er en viktig metode i etterforskning knyttet til organisert kriminalitet og annen alvorlig kriminalitet. Det skal kjøpes et nytt sentralt system som samtlige politidistrikter skal benytte. Gjennomføringsfasen er i gang.

Budsjett 2015: 106,6 millioner

Behov 2016: 40 millioner

SPOR-programmet:

Politiregisterloven trådde i kraft 1. juli 2014 og stiller nye krav til behandling av opplysninger til politimessige formål. Programmet er i gjennomføringsfasen. Prosjektet varer ut 2017.

Budsjett 2015: 94,5 millioner

Behov 2016: 45,5 millioner

IDEALT-programmet:

Gjennomføring av tiltak innen forebygging og bekjempelse av alle former for kriminalitet hvor falsk ID og misbruk av ID kan inngå. Programmet ble opprettet høsten 2012 og varer frem til 2017. Vil gi nytt saksbehandlingssystem for Pass og ID-kort i 2016 og nytt grensekontrollsystem.

Budsjett 2015: 115,2 millioner

Behov 2016: 119,8 millioner

I tillegg til disse prosjektene kommer andre prosjekter som inkluderer blant annet piloten for mer politiarbeid på stedet og etablering av felles husleieregister.