Bygger egen operasjonssentral

I Stavern bygges en komplett operasjonssentral tilopptrening av operatører og instruktører i det nye nødnettet.

Publisert Sist oppdatert

Sentralen står straks klar i kjelleren iadministrasjonsbygget på JKØ. På motsatt side av korridoren bygger brannvesenetsin egen alarmstasjon til opptrening av sine operatører. Selv om nødnettet erutsatt i tid, er opplæringen og forberedelsene til det nye, digitale nødnetteti full gang.

Utsatt

Det er som kjent Siemens som fikk avtale om utbygging av detdigitale sambandssystemet for politiet, brannvesen og helse-Norge. Men Siemenskom noe uheldig ut av startgropa, og oppstartsdatoen for igangsetting av nettetmåtte utsettes da radiodekningen neppe ville blitt god nok ut fra kravene. Detble «behov for å revurdere radioplanen for å sikre at dekningsgraden blir sombeskrevet i kontrakten», som det offisielt het. Etter det Politiforum kjennertil, må Siemens ta denne regningen selv.

Nye oppstartsmåneder

Med utsettelsene som Nokia Siemens Networks og Direktoratetfor nødkommunikasjon ble enige om, betyr dette at man først i mai 2008 regnermed å ta Tetra-teknologien i bruk i Follo pd og Østfold pd. Høsten 2008 står såOslo, Romerike, Søndre Buskerud og Asker og Bærum politidistrikt for tur. Deter nevnt oktober som en aktuell oppstartsmåned for disse distriktene samtsærorganene Politiets utlendingsenhet, Kripos og PST.

Sampol

Men i juni var opplæringsansvarlige fra operasjonssentralenepå Østlandet samlet i Stavern i det såkalte SAMPOL-prosjektet. I detteprosjektet samles alle kommende instruktører. Alle 27 politidistrikt må haoperatører til Stavern. Hvert distrikt utdanner tre instruktører som hartotalansvar for instruksjon i eget distrikt. Instruktørutdannelsen på PHS girSampol-studentene 15 studiepoeng.

Alt gjennomgås

Innholdet i opplæringen for sluttbrukerne er omfattende.«Alt» gjennomgås. -Det er viktig med tydelige, gode prosedyrer som er like overalt. Det tilstrebes korrekte radioprosedyrer, og stikkordet er sikkerhet. Ikritiske situasjoner er det viktig med en felles plattform, sier Carl-OttoHinlo, instruktør i Stavern.

PHS-kurset for operatører/operasjonsledere er på 40 timer,og i tillegg kommer nettbasert undervisning.

- Med utsettelse av nødnettet betyr det økte muligheter forgrundig gjennomgang for instruktørene, sier politioverbetjent Asle Kåre Fromved PHS i Stavern. Han opplyser til Politiforum at det bygges åtteterminalplasser i øvingslokalene. Operasjonssentralen vil være fullt tilkobletalle systemer som i politidistriktene.

- Hvilke krav er stilt til operatørene på forhånd?

- At de mestrer alle de sentrale politioperative systemene,ikke minst Geopol og mobil voldsalarm. Deltakernes forkunnskaper er sjekketgjennom en nettbasert test på PHS, og eventuelle avdekkete mangler i kunnskapmå tilegnes i eget distrikt.

FAQ(TA) om nødnettet og bilradioene

Hvor startet nødnettprosjektet?

Det begynte som et Tetra-prosjekt i Justis- ogpolitidepartementet.

Hvor er prosjektet nå da?

Samlet i et eget direktorat, Direktoratet fornødkommunikasjon (DNK), som innbefatter alle de involverte aktører. Også andreaktører kan være aktuelle til bruk av nytt digitalt samband, ikke barepolitiet, brannvesenet og helsevesenet.

Får vi Tetra eller ikke?

Det blir Tetra-teknologi, ja. Systemet er det raskestvoksende nødnettsystemet i verden og 77 land har tatt det i bruk.

Hva varTetra igjen...?

Det er en standard for nødnettkommunikasjon, omtrent som GSMer det for mobiltelefonen din. Maksimal dataoverføringshastighet i dag er 28,8kb/s, men det er standardisert til å takle opptil 691 kb/s.

Hvilke krav stilte Staten til tilbydere av nødnett?

Oi, det har vi ikke plass til å skrive, ca 4000 spesifisertekrav...

Hvem skal stå for utbyggingen i Norge?

Nokia Siemens Networks.

Har jeg aldri hørt om?

Selskapet ble startet 1. april i år, og er et sammenslåttselskap av Nokia og Siemens sine nettverksselskaper. Utbyggingskontrakten medStaten blir dermed over i det nydannete selskapet.

Får vi Siemens BB-sett og bilradioer også da?

Nei, de skal Motorola levere, som har fått avtale medSiemens. Det skal leveres en rekke ulike radiomodeller til brukerne, alt etterbehov.

Hva er nytt med denne teknologien?

Mye! Egne samtalegrupper mellom aktørene på et skadested,mottak av bilder og SMS og annen digital overføring av data samt tilgang tilflere databaser! Vi får prioritet i nettet, dvs. ved overbelastning avkommersielt telefon- og mobilnett vil nødnettet likevel fungere. Og, det er itillegg kryptert og dermed avlyttingssikkert.

Stemmer det at radioene også kan brukes til å ringe med?

Jada. Sambandet må også fungere der det ikke bor mennesker,med tanke på ulykker. Ett alternativ vil være å fly inn mobile basestasjonernår dette skjer, slik at etatene kan kommunisere i områder uten dekning.

Ville det ikke vært lettere om alle alarmstasjonene blesamlet under ett tak også?

Genialt spørsmål. I Søndre Buskerud har blålysetatene gjorttanker om til praksis og 110, 112 og 113 samles i ny nødmeldingssentral ipolitihuset i Drammen. De tre numrene består, men tiltaket er foreløpigenestående i landet.

Hva med felles nødnummer, 112 som i EU for eksempel?

Like genialt spørsmål. I Nord-Trøndelag skal det utprøves,men alarmstasjonene/operasjonssentralen samlokaliseres ikke. Helsevesenet menerett felles nødnummer vil forsinke akutthjelp, og har blant annet påpekt myefeilringing til 112 som motargument. Brann og politi er mer positive.

Hvor finner jeg mer info om nødnettet i Norge?

Se f.eks på www.dinkom.no, www.dsb.no og www.nokiasiemensnetworks.no/nodnett