Bevæpnings-nei fra hele landet

Politiforum spurte 13 politifolk fra hele landet om de ønsker fast bevæpning. Åtte svarte nei. En svarte ja. Her er begrunnelsene.

Publisert Sist oppdatert

Politiforum har spurt polititjenestemenn og -kvinner fra hele Norge om de ønsker fast bevæpning. Her er det de svarte:

Politibetjent Anette Besseberg (26), Alta lensmannskontor

– Jeg ønsker ikke en synlig bevæpning, men er for framskutt bevæpning. Om det etter hvert oppleves grovere, væpnede oppdrag, er jeg ikke fremmed for en synlig, generell bevæpning.

Politibetjent Morten Waagaard Renland (46), Tromsø politistasjon

– Ja, på grunn av egensikkerhet for både politi og publikum. Hvis generell bevæpning kan redde ett liv, er det verdt å innføre ordningen. Jeg tror ikke generell bevæpning vil føre til mer våpenbruk blant kriminelle, og jeg ser på risikoen for å bli fratatt eget våpen som liten hvis man har tilfredsstillende utstyr og trening.

Politioverbetjent Svein Arne Hovdal (54), Tjenestekontoret Nord-Trøndelag Politidistrikt

– Jeg mener vi ikke skal gå for fast bevæpning av norsk politi på dette tidspunktet. Det er feil signal i møte med samfunnet generelt, men også i forhold til alvorlig kriminalitet og terror i denne omgang. Jeg mener norsk politi ikke har forsøkt alle andre muligheter eller alternativer enda. Fremskutt lagring bør videreutvikles, og det er på tide at norsk politi tar tilbake det offentlige rom med synlige blåskjorter som en naturlig del av hverdagen.

Politibetjent Camilla Lerhaugen (30), Fauske lensmannskontor

– Nei, og det har flere årsaker. Blant annet vil politiet i den daglige kontakten med publikum miste viktig kontakt på grunn av våpenet. Den åpne dialogen og tillitsforholdet i den daglige tjenesten mellom politi og publikum vil bli redusert. Politiet er avhengig av publikums direkte kontakt.

Politibetjent Andre Iversen (31), Larvik politistasjon

– Nei. Det skyldes blant annet at det ved oppdrag av fysisk karakter er mulig for en eventuell gjerningsperson å få tak i tjenestevåpenet. Men jeg mener at det bør bli enklere å få bevæpnings­tillatelse, samt at tilgangen til tjenestevåpnene og ammunisjon bør bli lettere. Man bør kunne bære magasinet i beltet.

Politibetjent Eystein Holte (44, Østre Toten lensmannskontor

– Jeg heller mot nei. Jeg ønsker heller innføring av el-sjokkvåpen som kan uskadeliggjøre farlige personer i 98 prosent av tilfeller der skytevåpen oppleves som et savn. Det vil gi trygghet for både små og store politibetjenter å kunne uskadeliggjøre en motstander på trygg avstand. Jeg har ikke vært i en situasjon hvor fast bevæpning hadde gjort oppgaveløsningen bedre.

Politibetjent Thea Einarsen (27), Lunner og Gran lensmannskontor

– Nei. Vi jobber på et lite sted og er veldig synlig for publikum. Jeg tror en generell bevæpning med våpen på hofta vil skape unødig frykt, og vil virke hemmende overfor vår kontakt med publikum. Jeg ser ingen grunn til at vi skal være fast bevæpnet. Jeg har ikke vært i situasjoner hvor fast bevæpning ville gitt bedre løsning av oppdraget.

Lagfører UEH Matti Fossum (34), Hamar politistasjon

– Jeg er usikker. Bevæpning vil kreve mer taktikktrening. Jeg ønsker i stedet mindre rigid bevæpning. Bevæpningsordre bør gis på polititaktisk nivå, ikke som i dag på et juridisk nivå. Jeg har blitt siktet på med rifle, og måtte trekke meg unna fordi jeg ikke hadde våpen.

Politibetjent Linn Henneseid (32), Majorstua politistasjon, Oslo

– Nei. Jeg synes at sånn som tilstanden er nå, så vil bæring av synlig våpen provosere fram en mer aggressiv handling. Man tar bort effekten av maktmidlene mellom kommunikasjon og skyte-våpen. Terskelen til både polititjenestepersonell og gjernings­person tror jeg blir unødvendig mye lavere.

UEH-leder Kenneth Sætre (38), Ålesund politistasjon

– En fast bevæpning av operativt mannskap vil i tilfelle stille større krav til både våpen- og taktikktrening. Den operative treningen må kvalitetssikres langt bedre enn i dag. Debatten er både ønskelig og nødvendig, da samfunnet både blir mer internasjonalt og stadig er i utvikling. Men debatten er mer kompleks enn bare ja/nei.

Politibetjent Raymond Skjervheim (43), Bergen Nord politistasjon

– Usikker. I dag er det unødig mye tidsbruk med nøkler, opplåsing av våpenkasse og plomberte poser i motsetning til det å ha våpenet på hofta i en akuttsituasjon. Jeg har ingen tro på at det blir noen eskalering av situasjonen om politiet har fast bevæpning. Jeg vil heller ha elektrosjokkvåpen enn fast bevæpning. Jeg har ikke i vært ute for situasjoner hvor oppdraget hadde blitt løst bedre med å ha fast bevæpning.

Politibetjent Svein Morten Laingen (45), Midt-Gudbrandsdal lensmannskontor

— Nei. Etter over 20 år med operativ tjeneste i etaten i Gudbrandsdal, har jeg maks vært på ti væpnede oppdrag, og den fremskutte lagringen av våpen i tjenestebilene dekker vårt behov. Generell bevæpning vil for vår del medføre flere ulemper enn fordeler.

NK Jørgen Jakobsen (46), Operativ seksjon Asker og Bærum politidistrikt

- Nei. Ordningen vi har med framskutt lagring i biler fungerer veldig godt hos oss. Jeg tror politiets sivile preg vil bli borte hvis vi får fast bevæpning. De gangene jeg har blitt truet med farlig redskap, har det vært for trangt inne i båter og hus til at det har vært rom for å trekke våpen. Jeg frykter at fast bevæpning kan gi en mer offensiv oppgaveløsning.