Barnesex-turismen i fattigdommens spor

Økt turisme til fattige land betyr også øktbarnesex-turisme.

Publisert Sist oppdatert

Økt turisme til fattige land betyr også øktbarnesex-turisme. I Sør-Østasia arbeider nå europeisk politi for å spore opp turistersom drar til disse områdene med et formål - å utnytte barn.

- Der det finnes utsatte barn, finnes det alltid personersom er klare til å utnytte dem. Eksempler på det er det vi kallerbarnesex-turister, sier Tim Gerrish i britisk politi, som jeg intervjuer i Kambodsjashovedstad Phnom Penh i midten av oktober.

Tim Gerrish er i Phnom Penh for å utdanne kambodsjanskpoliti i hvordan de skal samle inn kriminaltekniske bevis når barn har blittseksuelt utnyttet. Utdanningen er i regi av den britiske frittstående politiorganisasjonenCeop (Child Exploitation and Online Protection Centre) og Unicef. Det er ikkebare politi, men også leger, dommere og påtalemyndigheten som utdannes for athele rettsvesenet skal bli bedre i å sikre bevis som kan lede til fellende dommer.

Så langt er det ikke mange som har blitt dømt for å hautnyttet barn seksuelt i denne delen av verden. I Kambodsja ble det i 2006 tatt13 utlendinger som hadde foregrepet seg på barn. Tre av dem ble dømt tilfengsel mellom ett og 18 år. En amerikansk statsborger ble tiltalt i USA. Ihøst har flere aviser i Kambodsja rapportert om en russisk mann som erarrestert i badebyen Sihanoukville for å ha utnyttet et tjuetall unge jenterseksuelt. Før dette er han også dømt to ganger, først til 13 års fengsel og andregangen ble straffen senket til seks år. Nå venter en tredje rettssak, som harblitt utsatt gang på gang, senest fordi han ikke hadde fått tak i advokat.

I Thailand har det forekommet tilfeller de seneste årenehvor utenlandske statsborgere har blitt tatt av politiet for å ha kjøpt sex avbarn. Blant annet ble en 47 år gammel mann fra Norge tatt for to år siden for åha utnyttet en 11 år gammel gategutt i Bangkok. Han ble tiltalt i Norge og dømttil rettspsykiatrisk omsorg i sju år

Tips til nordisk politi i Bangkok

I Bangkok har de nordiske politimyndighetene to sambandsmennplassert. En av oppgavene er å koordinere oppgaver om mistenktebarnesex-kjøpere fra de nordiske landene. Sambandsmennene, Annethe Ahlenius fraSverige og Henning Arly Jensen fra Danmark er kontaktpersonene til de nasjonalepolitimyndighetene i regionen. Men de har også et tett samarbeid med andrelands representanter innenfor samme fagområde.

De siste 18 månedene har sambandsmennene hatt en spesielle-postadresse som turister og andre, som mistenker at de har sett en nordiskperson utnytte et barn, kan benytte seg av for å tipse politiet.
- Men vi er ikke operative og vi har ingen politifagligerettigheter her. Derimot er tidsperspektivet viktig. Vi kan umiddelbartkontakte politiet i Thai­land eller Kam­bodsja om det er substans i tipsene vifår inn. Vi kan også ta kontakt med andre lands politi om vi tror atdettedreier seg om andre nasjonaliteter enn nordiske personer, sier AnnetheAhlenius.
Så langt har det kommet inn ca. 15 tips via e-post. Om dissetipsene har resultert i konkrete saker er vanskelig å si, ettersomsambandsmennene ikke utreder sakene selv. Dersom det viser seg at tipsene gårpå nordiske personer, sendes informasjonen til Rikskriminalen eller tilsvarendei andre nordiske land.

Vanligst med sex-turister fra Asia

Samtidig er det ikke de vesteuropeiske sex-turistene som erde vanligste i Thailand og Kambodsja. De største gruppene, over 85 prosent,sex-turister kommer fra andre asiatiske land som Korea, Kina og Japan. Ogifølge flere kilder, blant andre den danske sambandsmannen Henning Arly Jensen,er det de innenlandske mennene som er de absolutt vanligste kjøperne avseksuelle tjenester av barn.

I gatene i Phnom Pehn er ikke barnesex-turismen synlig elleråpen. Derimot finnes det mange fattige, ensomme og tiggende barn i gatene.Tanken på at de blir utnyttet ligger selvsagt der. De er i alle fall enkleoffer for den eller dem som vil de ille. I turiststedet Sihanoukville vedkysten sies det at det skjer mer åpenlyst. Og i Siem Reap, hvor verdensarvenAngkor Wat lokker millioner av turister hvert år, forekommer det ogsåbarneprostitusjon.

Organisasjonen Ecpat arbeider mot seksuell utbytting ogutnytting av barn. Kambodsjasjefen Chin Chanveasna forteller at barneprostitusjonhar endret karakter de siste årene Det skjer ikke like åpenlyst som tidligere,og det er ikke bare å ta med et seg barn fra gata og opp på hotellrommet slikdet ofte foregikk tidligere.
Selvsagt er gatebarn fortsatt utsatte og risikoen for at dethavner i prostitusjonsmiljøet er stort. Men nå finnes det så mangeNGO-arbeidere som har oversikt og rapporterer direkte til politiet dersom deser en turist som tar med seg et barn opp på hotellrommet. Og i de tilfellenedet skjer, er politiet faktisk aktive.

Det har i stedet for blitt mer og mer vanlig at utlendingerbygger relasjoner med både barnet og resten av familien. De betaler gjerne forskolegang under en begrenset tid, eller andre materielle goder som for eksempelhjelp til å skaffe bolig.
- Tendensen er helt klar. De forsøker å komme nære barna.Familien stoler på dem, og familiemedlemmene blir avhengig av denne hjelpen pågrunn av fattigdom. De «vegrer» å tro at barna deres har blitt utnyttet avturisten, sier Chin Chanveasna.

Fattigdom en risikofaktor

Tim Gerrish i britiske Ceop mener at fattigdommen er en avde største grunnene til barneprostitusjonen i Kambodsja. Mange er så fattige atde må selge sine egne eller sine barns kropper for å overleve.
- Fattigdommen øker risikoen. Det er mye lettere å utnytteet barn som ingen bryr seg om eller tar vare på, sier Tim Gerrish.
Fattigdommen er også den indirekte grunnen til at det er såvanskelig å komme frem til problemet på den legale veien. En politimann iKambodsja tjener ca. 25 dollar i måneden. Da er det ikke vanskelig å forståhvorfor korrupsjon er utbredd i politiet. Eksemplene er mange på at politietselger barn videre til bordeller eller innbladet på andre måter.
Kamaryam Soeng er sjef for den juridiske avdelingen avorganisasjonen Afesip. Hun forteller hvordan Afesip kartlegger og samler inninformasjon om mindreårige jenter på bordeller, informasjon som de leverer tilpolitiet. Som oftest hender det ikke noe med slike saker og den vanligsteårsaken er mangel på bevis fra politiets side.

- Det er ikke loven det er noe galt med, men måtenpolitietog rettsvesenet følger den på. Korrupsjon er det absolutt største problemet,sier Karmaryam Soeng oppgitt.

Forbudt

I henhold til kambodsjansk lov, er det forbudt å ha sex medbarn under 18 år. Og gjennom en ny lov er det nå blitt mulig å dømme allepersoner som er innbladet i trafficking, både den som har solgt et barn og densom for eksempel har utført transporten. Sammenlagt kan personer som dømmes forflere brudd få opp til 20 års fengsel. Derimot er straffen for den som tydeligutnytter et barn seksuelt forholdsvis lavt, hvor maksimumsstraffen er opp tiltre år.

I Thailand er det forbudt med prostitusjon, både når detgjelder voksne og mindreårige, og det er harde straffer for sex-overgrep motbarn. Likevel fortsetter overgrepene. Både i Bangkok, spesielt rundttogstasjonen Hua Lampong, og i turistbyen Pattaya.
- Jeg har hørt fra en politikollega som jobbet med spaning iPattaya, at etterspørselen etter barn er veldig stor. Hver kveld er etterspørselenetter barn rundt 500, og der ser man menn som sitter sammen med personer somhelt klart er mindreårlig, sier Henning Arly Jensen.
Likevel er det ytterst sjelden at thailandsk politi gjørrazzia i de områdene hvor det forekommer pedofili og sex-handel med barn.Henning Arly Jensen sier at han lurer på hvorfor ikke politiet gjør noe oftere.

Kan gjøre mer

- Mange EU-land har politi i disse regionene. USA har enperson på sin ambassade i Phnom Penh som arbeider med barnesex-turisme og detpågår flere andre prosjekt for å øke kompetansen innenfor rettsvesenet. Menalle jeg prater med ser at det går an å gjøre mer. Det er umulig for et land åbekjempe dette problemet. Om vi skal se resultater, trenger vi mer ressurser,kompetanse, hardt arbeid og kontinuitet, sier Tim Gerrish.

Han mener flere land i EU bør følge det britiske eksempeletmed et register over dømte seksualforbrytere. Ifølge loven må de melde seg omde skal reise utenlands. På denne måten kan politiet holde kontroll på dem somallerede har begått denne type lovbrudd, og varsle det lokale politiet. Itillegg får myndighetene en bedre oppfatning om hvilke land som lokker til segsexturister.
I Sverige innførte regjeringen i vinter en ny handlingsplan mot seksuell utnyttelseav barn. Der står det blant annet at regjeringens mål er at ingen barn i andreland skal utnyttes seksuelt av personer fra Sverige. Men på sambandskontoret iBangkok har man ikke fått noen nye direktiv eller ressurser til å leve opp tildette målet.