Politimann uten for Stortinget mens politiet var midlertidig bevæpnet i fjor vinter. I forkant av bevæpninga kunne risikovurderinger vært gjort fra sentralt hold, mener Arbeidstilsynet.
Politimann uten for Stortinget mens politiet var midlertidig bevæpnet i fjor vinter. I forkant av bevæpninga kunne risikovurderinger vært gjort fra sentralt hold, mener Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet vil ikke gjennomføre tilsyn med politiet etter vådeskuddene

Men tilsynet savner risikovurdering i forkant av den midlertidige bevæpninga.

Publisert Sist oppdatert

I et brev til Politidirektoratet kommer det frem at Arbeidstilsynet ikke vil gjennomføre tilsyn med politiet i etterkant av vådeskuddene.

«Basert på den informasjon Politidirektoratet og hovedverneombudet har oversendt, ser ikke Arbeidstilsynet behov for å gjennomføre tilsyn med fokus på denne tematikken med Politidirektoratet på nåværende tidspunkt», sier hovedkonklusjonen i brevet som ble sendt til POD i månedsskiftet februar/mars.

Arbeidstilsynet mener Politidirektoratet og hovedvernombudets dokumentasjon av vådeskuddene gir godt grunnlag for læring. Arbeidstilsynet sier også at det er etablert et godt samarbeid med Politidirektoratet og vernetjenesten, som vil sikre felles arbeid med temaene tilsynet har satt søkelys på.

LES OGSÅ: En skarp dag på jobben

Rapporteringsrutiner fanget ikke opp alt

Men tross i at Arbeidstilsynet ikke finner grunn til å gjennomføre tilsyn, påpeker de, etter å ha lest innsendt dokumentasjon fra Politidirektoratet, at det er mulig for politiet å forbedre arbeidet rundt vådeskudd.

Arbeidstilsynet mener det ligger stort læringspotensiale i å ha oversikt over alle uønskede episoder med avfyring og nestenulykker knyttet til våpenhåndtering for distriktene og vernetjeneste.

Videre skriver Arbeidstilsynet at det burde vært gjennomført en risikovurdering fra sentralt hold i forbindelse med beslutningen om midlertidig bevæpning. Det kunne ha avdekket behovet for ytterligere opplæringstiltak, som distriktene har meldt tilbake om.

Selv om enkelte distrikter systematisk har jobbet med risikovurderinger, hadde en sentral risikovurdering kunne bidratt med en bredere nasjonal oversikt over mulige risikoer, samt gitt viktige innspill til det lokale arbeidet i det enkelte politidistrikt. Dette har vært fraværende, skriver tilsynet.

Arbeidstilsynet legger også til grunn at POD, sammen med PHS, distriktene og vernetjenesten, vil vurdere nye opplæringstiltak for politifolk.

Kritiske til direkoratets håndtering

Avslutningsvis er Arbeidstilsynet kritiske til at Politidirektoratet ikke initierte eller igangsatte egne tiltak tilknyttet vådeskuddene.

«Systematisk rapportering kom først i gang etter konkrete forespørsler fra Justis- og politidepartementet og Arbeidstilsynet. I den dokumentasjon som er oversendt Arbeidstilsynet framkommer det at både vernetjenesten og enkelte politidistrikt fra tidspunktet for midlertidig bevæpning ble innført, har etterspurttydeligere rutiner, retningslinjer, opplæring m.v uten at dette på et tidligere tidspunkt er fulgt oppav Politidirektoratet», skriver tilsynet.

Og legger til:

«Vi er derfor av den oppfatning at Politidirektoratet, med utgangspunkt i de evalueringer virksomheten selv har gjennomført, i større grad enn i dag bør ivareta en sentralrolle i politietatens videre arbeid med helse, miljø og sikkerhet.»

POD: – Glade for gjennomgangen

Nå i mai har Arbeidstilsynet hatt møte sammen med Politidirektoratet og Hovedverneombudet for politi- og lensmannsetaten. Gjennom en e-post fra kommunikasjonsenheten i POD, sier seksjonssjef Jørn Schjelderup at POD er glad for gjennomgangen Arbeidstilsynet hadde i tilknytning til direktoratets håndtering av utilsiktede avfyringer.

– I rapporten påpekes det flere forhold som vil være viktige for POD å ta med seg i det videre arbeidet med å forebygge denne typen uønskede hendelser. Rapporten påpeker også at det er et godt samarbeid med vernetjenesten i denne saken, og det er naturlig at eventuelle endringer gjøres i samarbeid med vernetjenesten, etter grundige vurderinger av alle parter som har interesser i saken, herunder blant annet Politihøgskolen.

POD sier de både før og under midlertidig bevæpning hadde tett dialog med Politihøgskolen om operativ trening av innsatspersonellet i politiet.

– Politiet har i sin dialog med PHS understreket viktigheten at treningene gjenspeiler de risikosituasjonene innsatspersonellet opplever og kan oppleve i sin tjenesteutøvelse. Målet for treningen er å istandsette innsatspersonellet på en best mulig måte til å håndtere og redusere risikoene, herunder også risikoen for vådeskudd. I både det årlige treningsprogrammet og i nytt godskjenningsprogram er sikker våpenhåndtering et skjerpet fokusområde. POD tror og håper at dette kan bidra til å øke bevisstheten rundt risikoen for utilsiktede avfyringer og på sikt redusere omfanget av denne typen uønskede hendelser, lyder det i uttalelsen fra Schjelderup.

Audun Buseth, hovedverneombud
Audun Buseth, hovedverneombud

Direktoratet presiserer imidlertid at det er viktig å ha klarhet i de reelle årsakene til vådeskudd.

– Med bakgrunn i de innrapporterte hendelsene framstår det som at flesteparten av hendelsene skjer i forbindelse med tømming og nedspenning av våpen, samt i egentreningssituasjoner. I den forbindelse har POD innført skjerpede rutiner for tømming og nedspenning av våpen, samt ved egentrening, skriver Schjelderup.

Hovedverneombudet: - Trenger HMS-fokus i toppledelsen

Hovedverneombud i politi- og lensmannsetaten, Audun Buseth, mener Arbeidstilsynet peker på viktige forbedringspunkter. Buseth sier han legger merke til at innspillene først og fremst peker på behov for systemforbedringer.

– Det er en del læringspunkter i koblingen mellom fagansvaret og det systematiske HMS-arbeidet. De faglige vurderingene er ikke nødvendigvis koblet til hvordan det påvirker arbeidsmiljøet til den enkelte og hensyn til HMS. Vi trenger et tydeligere HMS-fokus og en tydeligere HMS-styring på vegne av hele etaten i politiets toppledelse, sier Buseth om hva som bør være tema for oppfølgingen videre.

Han etterlyser også bedre rutiner for risikovurderinger og dokumentasjon av de faglige beslutningene som tas i politiet.

– Arbeidstilsynet avdekker også svakheter i avviksrapporteringen, som helt enkelt kommer av datatekniske grunner. Det er gjort en del arbeid på dette, og vi håper å få på plass noe som er mer tidsriktig i løpet av kort tid. Videre må det bli lettere å si ifra om uønskede hendelser ved at det skilles tydeligere mellom hva som vil føre til mulig etterforskning og hva som vil føre til granskning for å lære. På den måten kan ansatte være trygge på å unngå selvinkriminering, sier Buseth.

Hovedverneombudet mener det er et godt utgangspunkt at POD ønsker å forbedre arbeidet i samarbeid med vernetjenesten.

– Men det handler i stor grad om hvordan arbeidsgiver ivaretar og samordner sitt fag- og HMS-ansvar. Når det gjelder forebygging av vådeskudd handler det i all hovedsak om best mulig trening, riktig materiell og sikre rutiner for all våpenbehandling. Her har Politihøgskolen og lokale instruktører en nøkkelrolle med å legge til rette for nødvendig opplæring og trening, avslutter Buseth.