Alvorlig datasvakhet

Politidistriktene vakler.

Publisert Sist oppdatert

En lenge varslet krise er nåi ferd med å bli til virkelighet ute i mange av politidistriktene.

Gamle servere bryter sammen,produsentene har ikke reservedeler, lagringskapasiteten er oppbrukt og nyesystemer er ikke kompatible på gammel plattform.

IKT-ansatte i politiet har lenge sett den kommendedatakrisen, men ser ut til å mangle forståelse for problematikken hospolitiledere både i politidistriktene og i politidirektoratet. På ledernivå serman ut til å glemme hvor sentrale IKT-systemene har blitt for at politiet skalløse lovpålagte oppgaver.

- Politiet mangler ledere som er opptatt av IKT, ogsom skjønner betydningen av dette verktøyet fullt ut, sier Torhild Silseth,avdelingsdirektør ved Politiets data- og materielltjeneste (PDMT).

Nedslitte lokale servere

- Politiet er operativt 24/7, 365 dager i året, ogtrenger støtte av IT i sin oppgave­løsning. Men serverparken som er i deforskjellige politidistriktene er moden for skraphaugen. Operativsystemet NT4.0 er mer enn 10 år gammelt, og leverandørene får ikke lenger tak i maskinvaresom støtter det. PDMT har støvsuget hele Europa men de finnes ikke lenger.Diskene på serverne er fylt opp av data fra stadig mer bruk av multimedia somkamera og lyd. I tillegg er ikke NT 4.0 i stand til å håndtere ny programvare.Hele DNA-satsingen til 200 millioner kroner som justisminister Knut Storbergethar fått dratt i gang, står i fare for å bli parkert på sidelinjen fordiIT-infrastrukturen som skal bringe IT-tjenestene ut til brukerne enten brytersammen, eller er inkompatibel med detnye som utvikles.

- I motsetning til alle andre statsetater, er politietden siste som ikke har sentralisert serverparken og innført tynne klienter. Ihvert politidistrikt og lensmannskontor er det egne lokale servere og serverrom. For å administrere og drifte dette, brukes det ca 200 årsverk. Dette erstillinger som med fordel kan benyttes til politioperativt arbeid, menerSilseth.

PDMT advarte POD

Politiforum har fått tilgang til et brev som PDMTsendte POD 14. mars. I brevet går PDMT direktør Lars Bøhler langt i åbeskrive en situasjon med en sterkt voksende risiko for at politietsIT-tjenster blir utilgjengelige for brukerne. Det er særlig de helt sentralesystemene som BL (basisløsninger) og PO (politioperativt system) som først vilgå ned.

Ute i politiet er det nærmere 600 servere som nå gårfulle av data, og som meget kostbart lar seg reparere, hvis det i det hele tattlar seg gjøre. Å erstatte alle disse med fortsatt serverdrift på lokalt nivå,vil ikke innebære noen besparelser, og det vil være som å sette inn ny motor ien bil som har et gjennomrustet karosseri, som Silseth beskriver det.

Løsningen

Løsningen heter Driftskonsept 2, eller D#2 som PDMThar døpt prosjektet. Det innebærer en fullstendig modernisering ogsentralisering av infrastrukturen i politinettet. Forprosjektet konkluderer medat politidistriktene i rene driftsutgifter samlet vil spare nesten 30 millionerkroner hvert år i tillegg til at 150 stillinger kan brukes til andre sårttiltrengte oppgaver. Politidistriktene ville ikke lenger trenge tradisjonelle«tykke» PC-er men gå over til såkalt «tynne» klienter, som er enklere pc'er somikke trengs å byttes ut så ofte som dagens pc-'er.

Dette alenebetyr en årlig innsparing på 9 millioner kroner for distriktene. I gevinstenved D#2 ligger også en betydelig innsparing på strøm verdt rundt 10 millionerkroner, eller omsatt på miljøvernspråk, en CO² utslipp på 260 millioner tonn.Men det langt viktigste vil være at politiet vil få tilgjengelighet, stabilitetog trygghet i PC-nettet for å sikre at politiet fortsatt er i stand til å gjørejobben, sier avdelingsdirektør Silseth.