«Aldri følt meg så diskriminert»

Turid Haugen Thor trodde ikke det hun hørte.

Publisert Sist oppdatert

Turid Haugen Thor mener politiet er på en skummel vei når reisende skalbestemme hvem de skal kontrolleres av (foto: Politiforum).

Turid Haugen Thor ble regelrett tilsidesatt da en gruppemenn nektet å la kvinnelige grensekontrollører «ta dem imot» pågrunn av sin religiøse overbevisning.

Det var i oktober i fjor at grensekontrollen på Gardermoenmottok en melding fra selskapet Serviceair om at det var en gruppe menn på veifra London som hadde meldt ifra om at de på grunn av sin religiøseoverbevisning ikke ville akseptere en kvinnelig grensekontrollør ved ankomstGardermoen.

- Den kvelden var vi to kvinner som satt i passboksen. Detvar ingen mann som var i posisjon for kontroll, og jeg hadde aldri trodd atkravet skulle bli etterkommet. Men når flyet hadde landet, hadde teamleder fåtttak i en mann som kunne foreta passkontrollen. Vi kvinnene ble tilsidesatt,mens en mann kontrollerte denne flokken av menn som kom fra London. Jeg føltemeg som et naut. Og det var helt galt. Jeg tok det direkte opp med teamleder.Jeg fortalte han at jeg aldri har følt meg så diskriminert i hele mitt liv,sier grensekontrollør Turid Haugen Thor.

I tillegg sendte hun en klage til seksjonssjefen, som menteat dette ikke var diskrimi­nering, men at saken, tvert imot, var løst til bestefor «alle». Deretter ble Thor innkalt til stasjonssjef Hege Høiland som meldteat hun ikke så på dette som noen diskrimineringssak.

På ville veier

Thor mener politiet er på en skummel vei når reisende skalbestemme hvem de skal kontrolleres av.

- Det forelå ingen dokumentasjon annet enn en melding fra ettilfeldig handlingsselskap. Skal det være nok å bare si at det er en religiøsoverbevisning? Politiet har ikke engang giddet å spørre om å få dokumentasjonforut for beslutningen om å bytte ut meg som kvinne. Jeg opplever det som utroligrespektløst overfor meg som ansatt og meg som kvinne å bli byttet ut på dennemåten, sier Thor. Og hun spør: Hva gjør politiet neste gang det dukker opp særeønsker fra reisende. Hva om noen sier at de ikke vil kontrolleres av homofileeller personer med mørk hud av religiøse årsaker? Da må vi jo også imøtekommedisse kravene, sier Thor.

Hun mener politiet er på ville veier, og at de med sliktilrettelegging umulig kan ha sett konsekvensen av denne misforståttevennligheten og tilretteleggingen.

- Vi kan ikke la smidighet og redselen for klager frapublikum gå foran norsk lov. Ledelsens argument om få flyt og service ikontrollen holder ikke. Jeg vært ansatt i sju år, og hele tiden arbeidet fornettopp flyt og service. Det trenger vi ikke en mann til å gjøre, sier TuridHaugen Thor.

Ulovlig

Thor kontaktet likestillingsombudet. Ulovlig, et brudd pålikestillingsloven fra politiets side, konkluderte Likestillings- ogdiskrimineringsombud Beate Gangås og ga Thor fullt medhold.
- Hun fikk ikke lov til å gjøre jobben sin fordi hun erkvinne, sier Gangås til VG.
Hun mener politiet strakte seg lengre for de fem mennene ennde pleier å gjøre overfor burkakledde kvinner som ikke vil vise ansiktet sitttil fremmede menn. Hvis ingen kvinnelige kontrollører er på vakt da, må definne seg i å bli kontrollert av en mann.
- I dette tilfellet viste det seg at praksisen var ulik forkvinnelige ogmannlige ansatte, og den var også ulik for kvinnelig og mannligreisende, oppsummerer ombudet.

Uheldig at politiet bøyer av

Informasjonsleder i Human Rights Service Hege Storhaug erkrass i kritikken av politiet som ga særbehandling på et religiøst grunnlag.
- På prinsipielt grunnlag skal vi ikke gi etter for særkravfra religiøse grupper. Begynner man å gi etter for en gang, så vil det heltsikkert komme det flere særkrav. Å gi etter for konservative religiøse dogmer er svært uheldig, også i etkvinneperspektiv. Jeg vil stå fast på et sekulært demokrati, det har blittaltfor mye religion i det offentlige allerede. Det vi ser nå er bare starten,sier Storhaug til Politiforum.
Hun viser til de klassiske islamske kravene som at jenterikke får svømme­undervisning og delta på leirskoler, og krav om niqad(ansiktsdekkende slør hvor kun øynene ses).

- Dette er rene dogmer om segregering av kjønnene. Å gietter for slike særkrav er overgrep mot jentene. Vi må stå fast på hvaverdigrunnlaget i Norge, og vi må ikke bøye av for helt grunnleggendedemokratiske verdier som likeverd, likestilling, ytringsfrihet og religiøsfrihet, sier Storhaug.

Endrer praksis

- Jeg oppfatter ikke uttalelsen fra Likestillings- ogdiskrimineringsombudet som udelt negativt. De finner det korrekt at dettilrettelegges for en skånsom og ikke-integritetskrenkende pass- og personkontroll av kvinnelige og mannlige religiøseminoriteter. Dette tolker jeg som at vi har en god praksis, men ikke i dennesaken. Husk at vi har en enorm trafikk med nær 18 millioner passeringer årligog mottar svært få klager fra publikum. Praksisen er at kontrollen er denviktigste, den skal gjennomføres. Men vi har valgt en smidighet i situasjonermed utlendingers første møte med Norge, sier politistasjonssjef Hege Høilandved Gardermoen politistasjon.

- Kommer du til å slutte å fjerne kvinner fra jobben tilfordel for menn?

- Det er klart vi tar likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelsevurdering til etterretning,konstaterer Høiland.