Flere saker oppklares. Men politiet henger etter med planen om å redusere gamle saker.
Flere saker oppklares. Men politiet henger etter med planen om å redusere gamle saker.

Henger etter med gamle saker

Færre lovbrudd anmeldes og flere lovbrudd oppklares. Men antall henleggelser øker og politiet lykkes ikke i å få unna gamle saker.

Publisert Sist oppdatert

Det ble anmeldt færre forhold til politiet per annet tertial i år, sammenlignet med samme periode i fjor og året før.

Det viser STRASAK-tall Riksadvokat Tor Aksel Busch har sendt i et brev til Justis- og beredskapsdepartementet.

Fram til 31. august i år ble det anmeldt 178.658 forhold. I fjor var tallet nesten 186.000 og året før 192.000 forhold. Det gir en nedgang på nesten fire prosent.

Langt færre lommetyverier

Spesielt begås det mindre vinningskriminalitet i Norge hittil i år. På to år har andelen anmeldte forhold sunket fra 110.000 til 95.000 forhold de åtte første månedene.

I disse tallene ligger anmeldelsene for grovt tyveri av person på offentlig sted. I Oslo, der de fleste slike tyverier finner sted og hvor politiet har opprettet en egen lommetyverigruppe, er det i år blitt anmeldt nær 7000 slike tilfeller. Det er en nedgang på over 3000 fra i fjor, og på hele 57 prosent de siste to årene.

Det anmeldes også færre ran. Ellers ligger de fleste typer anmeldte forhold stabilt. Det har vært en liten økning i antall narkotikasaker.

Innen miljøkriminalitet, som utgjør en svært liten del av alle anmeldte fohorhold, har det vært mer enn en dobling i antall anmeldelser. Fra 52 anmeldte forhold i fjor til 129 i år.

Flere oppklaringer

Tallene fra Riksadvokaten viser også at det har blitt oppklart noen flere forbrytelser så langt i år, enn årene før. Hittil er 61.625 saker oppklart. Det er en liten økning fra året før.

Sammenholder man antall oppklaringer med antall anmeldte lovbrudd, viser det seg at flere narkotikalovbrudd enn vinningskriminalitet blir oppklart. Narkotikasaker utgjør nesten en femtedel av de anmeldte sakene, mens de utgjør nær halvparten av alle oppklarte saker. Med vinningskriminaliteten er det motsatt.

Saker med kjent gjerningsperson henlegges

Antall henleggelser på grunn av manglende kapasitet øker. Første halvår i fjor var det 5445 henleggelser, mens det første halvår i år har vært over tusen flere. Økningen har nesten utelukkende skjedd i saker der gjerningspersonen er kjent.

Tor-Aksel Busch 6-1.jpg
Tor-Aksel Busch 6-1.jpg

Når det gjelder saksbehandlingstid holder politiet seg for det meste innenfor fristene, med unntak av ved voldssakene.

Voldssaker, som det også oppklares mindre av, har en saksbehandlingsfrist på 90 dager før påtale. Det har hittil i år tatt 99 dager. At oppklaringsprosenten for voldssaker synker, er uheldig, skriver Riksadvokaten.

Riksadvokat Tor Aksel Busch

Bekymret over gamle saker

I brevet skriver Riksadvokat Tor Aksel Busch at det i det store og det hele er mange positive signaler å hente i straffesakstallene.

Samtidig mener han at antall gamle saker gir særlig grunn til bekymring. Antallet såkalte restanser, saker som ikke er avgjort og som er over 90 dager gamle, ligger på stedet hvil.

Politidirektoratet har som mål å redusere ikke-avgjorte saker som er eldre enn tre måneder med 20 prosent. Lykkes politiet vil de ved nyttår være nede i 36.000 gamle, uavgjorte saker. Men tallene fra 31. august viser at det ikke har skjedd noen reduksjon. Dermed må politiet i løpet av høsten gjøre en voldsom innspurt for å nå målet.

Riksadvokaten skriver i brevet at dette er en av politiets største utfordringer. Politidirektoratet har bedt politimestrene i de ulike distriktene om tiltaksplaner. Statsadvokatene vil følge med på hvordan politiet følger opp utfordringen med gamle saker videre.