Rydder opp i våpenrot

Fire av fem politidistrikt hadde feil og mangler i sine våpenregistre i 2008. Nå er tilsyn med distriktenes våpenhåndtering rett rundt hjørnet.

Publisert Sist oppdatert

-Slik politiet håndterer våpen i dag mener vi det er en risiko for at våpen kan komme på avveie. Det kan skape fare for liv og helse, sier Per Engeseth, ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen.

Det Engeseth og kollegene fant da de kontrollerte våpenhåndteringen i fem politidistrikt i 2008, var ikke oppløftende. Blant annet avdekket de at:

  • Et stort antall MP5 maskinpistoler, som ifølge det sentrale registeret i Politiets data- og materielltjeneste skulle befinne seg på Romerike, ikke var der. Distriktet forklarte dette med dobbelføring.
  • Flere av politidistriktene ikke hadde gode nok rutiner for oppbevaring av våpen i bilene og plombering av våpen og ammunisjon.
  • I Oslo politidistrikt var to våpen som politiet mistet i 1997, ennå ikke registrert som tapt i det sentrale registeret.
  • Ammunisjon som ikke var godkjent, ble brukt som treningsammunisjon i Sør-Trøndelag. Salten valgte bruksforbud for den samme ammunisjonen. Det førte til ekstrautgifter for dem i forbindelse med avhending.

Tilsyn kommer snart

Justisdepartementet lovte Riksrevisjonen i fjor vår at de ville instruere Politidirektoratet (POD) om å opprette en egen tilsynsordning med våpenbeholdningen ute i distriktene.

POD opplyser at de per dags dato ikke har opprettet en slik tilsynsordning, men at den er like rundt hjørnet. Årsaken til forsinkelsen er at de har ventet på ferdigstillelsen av et rundskriv om våpenforvaltning.

Rundskrivet, som gir utfyllende bestemmelser til våpeninstruksen om forvaltning av tjenestevåpen og ammunisjon i politiet, har i disse dager blitt sendt ut til distriktene.

-Hvor langt unna er dere å få på plass rutiner for et detaljert tilsyn med våpen?

-Det er i støpeskjeen fremdeles, men vil være på plass ganske snart, sier Knut Ragnar Mikkelsen, seniorrådgiver i etatsledelsen og tilsynsavdelingen.

-Hvor snart?

-Vi har muligheter for å gjennomføre tilsyn med våpen i løpet av få uker, og det vil vi vurdere å gjøre. Grunnen til dette lille forbeholdet er at vi må prioritere oppdragene innbyrdes.

-Før rundskrivet gikk ut hadde politidistriktene både Våpeninstruksen og forvaltning av tjenestevåpen å forhold seg til. Kunne dere ikke, før rundskrivet gikk ut, ført tilsyn med om politidistriktene forholdt seg til dette detaljerte regelverket?

-Grunnen til at tilsynet ikke er gjort så langt er at de eksisterende tilsynene, som vi gjennomfører hvert tredje år, har tatt for seg overordnede forhold som gjelder driften av politidistriktene. Disse tilsynene har i mindre grad tatt for seg spesielle forhold knyttet til våpenbehandling, beslag, hittegods og kjøretøyforvaltning. Vi har besluttet å følge bedre opp en del slike områder og har derfor i den senere tid arbeidet med å planlegge gjennomføringen av denne type spesialtilsyn. Når det spesielt gjelder politiets våpenbehandling har det vært naturlig å avvente det nye rundskrivet i og med at det var like rundt hjørnet, sier Mikkelsen.

Powered by Labrador CMS