Politidirektoratet er, sammen med Justis- og beredskapsdepartementet, dårlige på åpenhet.
Politidirektoratet er, sammen med Justis- og beredskapsdepartementet, dårlige på åpenhet.

Justis- og beredskaps- departementet verst i åpenhetsrapport

Også Politidirektoratet (POD) bruker for lang tid på å gjøre dokumenter tilgjengelige for offentligheten.

Publisert Sist oppdatert

Alle statlige organer plikter å journalføre dokumenter som sendes inn og ut av organet, slik at offentligheten kan overvåke beslutninger og saksbehandling i det offentlige Norge. Normalt skal dokumenter journalføres fortløpende og i løpet av fire virkedager.

Nå viser en rapport fra Pressens offentlighetsutvalg (PDF) at departementet som styrer politiet, Justis- og beredskapsdepartementet, er desidert verst i klassen. Utvalget har kartlagt hvor lang tid de ulike departementene bruker på å journalføre dokumentene og publisere journalene.

Justis- og beredskapsdepartementet bruker i snitt nesten 40 dager på dette, ti ganger så lang tid som det utvalget mener er akseptabelt. Det er nesten dobbelt så lang tid som neste departement på lista.

En trenering av innsynsretten

Pressens offentlighetsutvalg mener forsinket journalføring er en av flere måter offentlig forvaltning trenerer innsynsretten på.

Journalister har blant annet avslørt hvordan Justis- og beredskapsdepartementet i brev har påpekt viktigheten av at «det etableres rutiner som sikrer at departement og etat kan kommunisere i en innledende fase i saker uren at dette blir kjent utad».

«Sterkt forsinket journalføring/publisering undergraver offentlighetsloven – og dermed demokratiet. Møter kan avvikles i hemmelighet, saker kan avgjøres uten offentlig debatt og direktiver kan sendes til underordnede organer – uten at offentligheten får kjennskap til hva som skjer», uttaler Pressens offentlighetsutvalg i rapporten.

De fremholder at for eksempel Riksrevisjonen må følge opp Justis- og beredskapsdepartementet spesielt.

Også POD bruker lang tid

Departementet påpeker i sitt svar til rapporten at de mottar rundt 100 saker hver dag, produserer rundt 100 notater daglig selv og mottar 7800 innsynsforespørsler i året. Dette er årsaken til etterslepet, mener de.

Også POD trekkes fram i rapporten fra Pressens offentlighetsutvalg, etter at en journalist i et tidsrom på ett år har sett på hvor lang tid POD har brukt mellom intern journalføring og publisering av journalen. POD brukte i snitt 41 dager på å publisere journalene, langt mer enn det som regnes som akseptabelt.

Det er arkivloven som regulerer journalpraksisen i det offentlige. Det finnes ingen kode for brudd på arkivloven i Strasak, og eventuelle brudd på loven straffes etter alt å dømme svært sjelden, skriver Pressens offentlighetsutvalg.

Selv om Justis- og beredskdepartementet er verst, er de ikke alene. Hele 13 av 15 av departementene har en praksis som er kritikkverdig og som utvalget mener er lovstridig.

Powered by Labrador CMS