Sivile inntar politirollen

Etterforskning og avhør av enkle saker, DNA-prøvetakning og trafikktjeneste. Dette er bare noen av mange politioppgaver sivile kan bli satt til å gjøre i framtiden.

Publisert Sist oppdatert

Dette framgår av Politidirektoratets driftsanalyse som ble lagt frem i april. I den luftes også tanken om å overføre enkle politioppgaver til andre etater.

– Det er en todelt årsak til at vi ønsker å overlate flere politioppgaver til sivile. For det første er politikompetanse en knapphetsgode som vi må bruke der den gjør best nytte for seg. En del oppgaver, som man ikke trenger Politihøgskolen for å løse, ønsker vi derfor å overføre til sivile. For det andre mener vi sivile, for eksempel økonomer, statsvitere og IKT-utdannede, kan tilføre mye kompetanse til politiet og dermed gjøre oss bedre. Innenfor enkelte spesielle sakstyper, som datakriminalitet, er vi helt avhengig av spisskompetanse. Politiutdanning vil i mange tilfeller ikke være tilstrekkelig, sier Knut Kværner, leder for prosjektseksjonen i Politidirektoratet.

Frykter ikke dårligere etterforskning

Derfor foreslår Politidirektoratet økt bruk av sivile både på ordens- og etterforskningsområdet. Når de sivile for alvor vil gjøre sin inntreden på disse områdene i politiet er usikkert, men ifølge Kværner vil POD innen utgangen av året levere en plan til Justisdepartementet på hvordan de skal nå målet om to politifolk per 1000 innbygger innen 2020. I denne planen vil bruken av sivile til flere politioppgaver være sentralt.

Ved å bruke sivile etterforskere, er dere ikke redd for at kvaliteten på etterforskningen vil gå ned?

– Nei. For det første vil de få spesialkompetanse som jeg mener heller vil heve kvaliteten på etterforskningen. Når det gjelder overføring av enkelte oppgaver, så vil god opplæring av sivile, samt gode rutiner og retningslinjer, sikre fortsatt høy kvalitet. Ta for eksempel utskriving av referat fra et avhør med lyd og bilde. Ved å gi riktig opplæring kan vi fint overlate denne oppgaven til sivile slik at den politiutdannede kan fokusere på det han er god på – nemlig å etterforske videre, sier Kværner.