Ny oversikt fra POD: Vet ikke når samlokalisering kan skje i de store byene

En oversikt over de resterende sju operasjonssentralene, som Politidirektoratet har utarbeidet for departementet, viser at samlokalisering er i det blå flere steder.

Publisert Sist oppdatert

I en oversikt over planene for de sju resterende operasjonssentralene, en oversikt Politidirektoratet har satt sammen på ordre fra Justis- og beredskapsdepartementet, framkommer det at det kan ta mange år før de siste av politiets og brannvesenets operasjonssentraler samlokaliseres. Faktisk vet ikke politiet når de kan samlokalisere flere av de største 112- og 110-sentralene.

Ifølge listen Politiforum har fått innsyn i, er «tidspunkt usikkert» for operasjonssentralene i Oslo, Trøndelag (Trondheim) og Sør-Vest (Stavanger). I Vest politidistrikt kan en operasjonssentral muligens være på plass i Bergen en gang mellom 2024 og 2026.

I verste fall betyr dette at det kan ta ti år fra Nærpolitireformen ble iverksatt, til politiet og brannvesen blir samlokalisert i Norges fire største byer.

Dette er årene POD forventer at en antatt samlokalisering kan skje:

  • Agder (Kristiansand): 2022/2023.
  • Finnmark (Kirkenes): 2019-2021.
  • Oslo: Tidspunkt usikkert.
  • Troms (Tromsø): 2018/2019.
  • Trøndelag (Trondheim): Tidspunkt usikkert.
  • Vest (Bergen): 2024-2026.
  • Sør-Vest (Stavanger): Tidspunkt usikkert.

I dag er 110- og 112-sentralene samlokalisert i Nordland og i Innlandet. Møre og Romsdal, Sør-Øst og Øst politidistrikter forventes å følge etter i løpet av 2018.

Finnmark forsinkes - bygningsmessige utfordringer over hele linja

Da VG i vår belyste prosessen rundt de nye samlokaliserte operasjonssentralene, ble operasjonssentralen i Finnmark listet opp som en av de neste sentralene som trolig ville bli samlokalisert. Men i planen fra POD kan antatt samlokalisering med 110-sentralen først skje mellom 2019 og 2021. Politihuset i Kirkenes har nemlig heller ikke nok areal for samlokalisering, og det foregår nå vurderinger knyttet til nybygg og tilbygg.

De bygningsmessige utfordringene preger samlokaliseringsprosessene. Politiet i Kristiansand og Oslo har leieavtaler som går ut i 2022. I Trøndelag vet man i det hele tatt ikke hva som kreves av areal eller om det er påkrevd å bygge ut politihuset i Trondheim. Påbygging kreves i Troms. I Vest utredes det og anbefales det å bygge et helt nytt politihus i Bergen. I Sør-Vest er det usikkerhet rundt leieforholdene i politihuset i Stavanger og 110-sentralen har nettopp flyttet inn i nye lokaler i Sandnes, fremgår det av oversikten fra POD.

Departementet: Samlokalisering en viktig del av reformen

Politiforum har spurt Justis- og beredskapsdepartementet om statsråd Per-Willy Amundsen er fornøyd med svaret han har fått fra POD. I en e-post fra kommunikasjonsavdelingen i departementet, siteres avdelingsdirektør Joakim S. T. Øren at det er utfordrende å få til samlokalisering i de eksisterende byggene.

– Regjeringen ønsker ikke å gjennomføre flytting av noen operasjonssentraler før vi er sikre på at alt fungerer den dagen vi går i operativ drift. Til det er nødmeldingstjenesten for viktig når liv og helse er i fare. Det er utfordrende å få til samlokaliseringen i flere av de eksisterende politibyggene, men det foreligger utkast til planer som vi må se nærmere på. Direktoratene har møter hver 14. dag for å finne gode løsninger.

Videre siteres Øren på at samlokalisering fortsatt er en viktig del av Nærpolitireformen for departementet, selv om store deler av reformen vil være iverksatt før samlokalisering skjer mange steder.

– Som en viktig del av nærpolitireformen ønsker regjeringen å samlokalisere politiets operasjonssentraler med brannvesenets 110-sentraler. Stortinget har blitt holdt orientert om fremdriften gjennom budsjettene for 2016 og -17. Under behandlingen av reformen i justiskomiteen opplyste Justis- og beredskapsdepartementet at det er ønskelig å få til samlokalisering av alle 12 operasjonssentralene innenfor en 3-årsperiode, men at det var for krevende å love dette. Tidlig i 2018 vil fem nødsentraler for politi, brann- og redning være samlokalisert, skriver Øren.

POD ikke overrasket over utfordringene

Frede Hermansen, avdelingsdirektør for strategi, økonomi og virksomhetsstyring i Politidirektoratet, sier POD ikke var overrasket over utfrodringene knyttet til samlokalisering.

– Dette gjelder både de byggetekniske forholdene i eksisterende politibygg, og tidsforsinkelsene som følger av at politiet flere steder planlegger nye bygg eller utvidelse av eksisterende bygg. Dette er forhold vi har vært godt kjent med, og en viktig faktor i de begrensinger og mulighetsrom vi hele tiden har kommunisert til oppdragsgiver, sier Hermansen til Politiforum.

– Hvor fornøyde er POD med tidshorisonten på samlokailseringa, når samlokalisering kan skje så seint som i 2026 i Vest, og har ukjent tidspunkt i Oslo, Trondheim og Stavanger?

– Det ville isolert sett vært ønskelig å få etablert løsninger alle steder tidligere enn det nå ser ut til, men her ligger det praktiske og økonomiske begrensinger som vi må ta hensyn til. I denne sammenheng er det også viktig å understreke politiets oppdrag i denne sammenheng er å tilrettelegge for brann og helse. Om og når de velger å samlokalisere er beslutninger som ikke politiet rår over. Vi har hele tiden arbeidet tungt for å tilrettelegge så langt det er mulig innenfor den bygningsmassen vi har. POD har løpende dialog med DSB om de videre samlokaliseringene, svarer Hermansen.

Powered by Labrador CMS