– Naturlig at vi omorganiserer PF

Når politiet endres, bør også fagforeninga endres. En gruppe som skal se på organiseringen av Politiets Fellesforbund (PF) er i gang med arbeidet.

Publisert Sist oppdatert

– For å få best mulig måloppnåelse for våre medlemmer, må PF organisere seg slik at vi treffer arbeidsgiver på riktig nivå, hvor avgjørelser tas. I tillegg må vi være organisert på en slik måte at vi kan ivareta medlemmene på en best mulig måte, både nå og for fremtiden. Derfor er det er naturlig at også PF omorganiserer når resten av politiet gjør det, sier nestleder i PF, Unn Alma Skatvold.

Hun leder gruppa som PF-landsmøtet i november i fjor vedtok å opprette. I mandatet til den såkalte prosesstøttegruppa kommer det fram at den både skal gi støtte til lokallagene i etableringen av nye lokallag og se på organiseringen av fremtidens PF.

Hvordan PF kan bli bedre og bistå medlemmene best mulig? Det spørsmålet er kjernen i arbeidet, og Skatvold ønsker å involvere resten av organisasjonen i arbeidet.

– Vi har reist rundt til alle lokallag og særorganer for å høre hva de oppfatter som de største utfordringene der de står akkurat nå og hva slags utfordringer de tror vil komme fremover. Vi har også forhørt oss om hva de trenger av bistand, kompetanse og hjelp fra sentralt hold i tiden som kommer. Det er ikke gruppa på ni medlemmer som skal bygge fagforeninga. Vi er opptatt av at politidistriktene skal bygges med involvering, og det vil vi også skal skje med PF, forteller PF-nestlederen.

Vil vurdere omrokeringer sentralt

Skatvold er klar på at man i arbeidet må tørre å se på hele PF, når man skal se på utviklinga av organisasjonen.

– Vi må tørre å se på alt fra ytterste ledd i lokallagene, til innerst på Oslo-kontoret, uavhengig av posisjoner, slår Skatvold fast.

Det betyr at det kan bli endringer sentralt i PF. Organiseringa av PF sentralt i Møllergata i Oslo er ikke hugget i stein.

– Foreløpig ser jeg ikke for meg de store endringene akkurat nå, men det er litt tidlig å si noe om fremtidens sentrale PF. Det kan for eksempel være mer behov for spesialistkompetanse, som for eksempel juridisk kompetanse akkurat nå under omorganiseringa av politiet. Samtidig skal vi bygge et godt PF sentralt på lang sikt, og ikke bare etter tiden vi står i akkurat nå. Vi kan ikke bygge ferdig PF før vi vet hvordan det blir i politiet, sier Skatvold.

En arbeidsgiver som, ifølge Skatvold, ønsker en mer sentral styring av etaten, gjør at også PF må være godt rusta sentralt.

– Arbeidsgiver krever at mer skal skje sentralt. Det merker vi på mange områder. Da må vi kunne møte det. Det betyr ikke nødvendigvis flere ansatte sentralt, men at vi må være rusta med folk med riktig kompetanse som kan møte hos POD på Majorstua.

«Ett Politi» og «Ett PF»

Mandatet fra landsmøtet i november er bredt og det vil ta tid det før det nye Politi-Norge er klart. Derfor vil det ta tid å bygge PF også. Foreløpig har gruppa altså kartlagt utfordringer og behov lokalt, samt lokallagenes tanker om et PF sentralt.

– For lokallagene er kursing og opplæring viktig, slik at de kan samhandle best mulig med arbeidsgiver lokalt. For eksempel når det gjelder forhandlinger. PF er tydelig på at det som angår lokale forhold må forhandles lokalt, da må lokallagene ha nok kompetanse til å gjennomføre dette, sier Skatvold.

Mens «Ett politi» er politiets mantra, bør «Ett PF» kunne være PFs, foreslår PF-nestlederen.

– Vi vil også ha et mer likt PF, med tanke på kompetanse. Med færre lokallag klarer vi å bygge enda proffere lokallag og styrer. Det blir flere med tung tillitsvalgtbakgrunn i styrene lokalt, som gjør at de kan jobbe enda sterkere ute. Vi må også bli bedre på å dele «best practice» mellom lokallagene og hjelpe hverandre mer. For eksempel ser vi at man i Finnmark har videomøter med tillitsvalgte hver 14. dag. Det kan kanskje flere lokallag med store avstander også gjøre, tenker Skatvold høyt, og fortsetter:

– Nå har man slått sammen lokallag med ulik kultur. I stedet for at alle skal finne sine egne nye arbeidsmåter, så kan vi kanskje finne flere felles måter å jobbe på. Jeg tror vi oppnår mest for medlemmene lokalt, men at vi må legge noen rammer sentralt.

De tillitsvalgte ute opplever press når distriktene nå er endret. Samtidig som de skal være med å bygge det nye politidistriktet, skal de bygge et nytt lokallag og få det til å fungere, påpeker Skatvold.

– Man får flere medlemmer og skal holde informasjonsflyten gående. Lokalt skal ansatte gjennom omstilling. De tillitsvalgte skal da vite at de har prosesstøttegruppa og hele PF i ryggen. De skal vite at vi er et fellesskap hvor samhold gjør oss bedre og sterkere.

Fagforening under press

– Dere som jobber sentralt på PF-kontoret, er dere ydmyke nok til å kunne gjennomføre endringer i organisasjonen?

– Vi er bare på valg og veit at vi ikke har jobb til vi dør. Vi skal ha hjerte for PF, og ikke oss selv. Det betyr at om vi må omrokere, skalere om og endre arbeidsmåter, så gjør vi det.

Fagforeningene er under press fra to hold, mener Skatvold. Det synes hun er viktig å ha i bakhodet.

– Fagforeningene er under press både fra arbeidsgiver og fra enkeltmedlemmer som lurer på hva de får ut av å være fagorganisert. Innerst inne skulle jeg ønske at fellesskapet og solidaritet stod enda sterkere, men enkeltmedlemmenes forventninger gjør også at vi skjerper oss og må se på hva vi kan gjøre bedre. Det er om å gjøre at medlemmene forstår fordelene med fagforeninga både på kort og lang sikt.

MED ARGUSØYNE: Unn Alma Skatvold og resten av prosesstøttegruppa i PF skal se på hvordan fagforeninga kan organisere seg best mulig.
Powered by Labrador CMS