Politiets skarpskyttervåpen avfyrte seg selv

Her går det galt. Dette bildet viser øyeblikket hvor politiets skarpskytterrifle avfyrer seg selv, uten at tjenestemannen berørte avtrekkeren. Tilfeldigheter gjorde at ingen ble skadd.

Den 2. juni 2016 står en våpeninstruktør sammen med en skarpskytter på Politihøgskolens skytebane på Helgeroa.Skytebanen er lokalisert bare noen kilometer unna Stavern i det tidligere fylket Vestfold; nå Vestfold og Telemark.

Skarpskytteren får klarsignal til å skyte og tar rutinemessig av sikringen. Stillheten brytes plutselig av et kraftig smell.

Steinspruten står, og skuddet treffer rett i nærheten av skarpskytterens føtter. Samtidig fyker en stor stein over skulderen på våpeninstruktøren som står bare noen meter unna. 

Rifla har avfyrt seg selv. Og hendelsen ble filmet.

ØVER: Her skyter skarpskytteren først et skudd.

Slo full alarm

Det er ikke et hvilket som helst skarpskyttervåpen som denne dagen tas i bruk på skytebanen til Politihøgskolen (PHS).

NYTT SKUDD: Så lader han om.

Det er en produktprøve fra den østeriske våpenprodusenten Steyr Arms. Året før, i 2015, har Steyr vunnet anbudskonkurransen om å produsere politiets nye skarpskyttervåpen.

Både slitasje og mer moderne krav gjør at det er et presserende behov for å skifte ut politiets gamle skarpskyttervåpen.

PANG: Når tjenestemannen avsikrer våpenet, avfyrer rifla seg selv.

Den da 20 år gamle norskproduserte rifla VS94P skulle få en kjærkommen og sårt tiltrengt avløsning. Så kom vådeskudd nummer to.

STEINSPRUT: Skuddet går i bakken så grus og steiner spruter i alle retninger. En stein er nær ved å treffe våpeninstruktøren.

«Presisjonen og påliteligheten til dette våpenet er i en helt annet klasse enn det gamle våpenet». Slik ble den nye skarpskytterrifla Steyr SSG 08-A1 beskrevet overfor Politiforum da valget av rifla ble kjent i 2016.

Politiets skarpskyttere er blant annet trent opp til å kunne håndtere trusler på lengre avstander. De blir ofte satt inn som observatører fra tak og høye bygg, og formidler situasjonsbildet til andre mannskaper.

Observasjonene gjøres gjennom kikkertsiktet på våpenet eller ved bruk av kikkert. Hvis en trussel identifiseres, avsikres rifla.

Det var under avsikring av rifla på en trening i fjor at det andre vådeskuddet gikk av. Også denne gangen gikk rifla av helt av seg selv, og uten at noen rørte ved avtrekkeren.

Hendelsen skjedde den 22. oktober 2019, da en annen tjenestemann fikk utlevert en Steyr-rifle for første gang. Han skulle få opplæring i bruk av det nye skarpskyttervåpenet. Treningen skjedde på en skytebane i Øst politidistrikt.

Tjenestemannen avsikret rifla i det han løftet våpenet for å skyte på et mål. Plutselig smalt det. Skuddet traff bakken like ved den liggende våpeninstruktøren. Det ble umiddelbart slått alarm til Politiets Fellestjenester (PFT), Politidirektoratet (POD) og politiets hovedverneombud.

Fikk bruksforbud

De neste timene og dagene ble hektiske for PFT, som er ansvarlig for anskaffelser i politiet.

Det viser dokumenter som Politiforum har fått innsyn i. Bare noen timer etter at vådeskuddet hardde gått av, ble blant annet de tolv politidistriktene varslet om hendelsen.

«Etter en uønsket hendelse, hvor utilsiktet skudd har gått av fra en av politiets skarpskytterrifl er, nedlegges midlertidig bruksforbud på skarpskytterrifl en Steyr SSG 08-A1. Det oppstod ingen skader på personell, og det arbeides med å fi nne årsak til hendelsen», skriver PFT i brevet.

I brevet, datert 22. oktober i fjor, fortsetter PFT: «Det er ikke grunnlag for å tro at dette er et omfattende problem, men av sikkerhetshensyn nedlegges midlertidig bruksforbud inntil årsak er klarlagt. Beslutningen er drøftet med Politidirektoratet og Hovedverneombud».

Inntil nærmere beskjed ble gitt, skulle skarpskytterne beholde de tildelte riflene.

Brevet var signert av politiinspektør Teith Kyrre Dalsrud og seksjonsleder for polititeknisk materiell Dag Willy Minsås i PFT.

Tre dager etter, den 25. oktober, mottok PFT den aktuelle rifla. Da skulle PFT sammen med våpenprodusenten Steyr og politiets leverandør av våpenvedlikehold, Våpensmia, gjøre ytterligere undersøkelser.

Samtidig ble det midlertidige bruksforbudet opprettholdt.

«Det presiseres at bruksforbudet gjelder all bruk. PFT har forståelse for at dette kan innebære utfordringer for tjenesten, men av sikkerhetssyn må riflen tas ut av tjeneste frem til årsak er klar. Politidistriktene som har gammel skarpskytterrifle av type VS94P kan benytte denne, forutsatt at våpenet er vedlikeholdt etter plan, bruker har opplæring og har skutt godkjenningsprøve med dette våpenet», understreker PFT overfor politidistriktene.

Etter gjennomgangen av skarpskytterrifla, var konklusjonen om hvorfor vådeskuddet gikk av klar: «Produsenten har overlevert en rapport som konkluderer med at årsaken til hendelsen er feiljustering av avtrekkmekanismen på fabrikk», het det i et nytt brev den 29. oktober fra PFT.

Det ble også klart at det ville komme nye rutiner/tiltak for å kontrollere at våpnene var i henhold til teknisk spesifikasjon og at sikkerhet var ivaretatt.

UTSTILLINGSMODELL: I 2015 oppgraderte politiet skarpskyttervåpenet sitt til Steyr SSG 08-A1. Ved to separate anledninger har våpenet avfyrt seg selv, og i fjor høst ble det innført midlertidig bruksforbud på våpenet. Bruksforbudet ble siden opphevet etter at produsenten friskmeldte rifla.

LES OGSÅ: Skarpskytterne oppgraderer med nytt våpen og nytt kurs

Alle rifler sjekkes

Den første dagen i november i fjor ble de nye tiltakene kjent.

«Alle rifler av type Steyr SSG 08-A1 skal leveres Våpensmia slik at avtrekksmekanismen kan kontrolleres og justeres. Avtrekksmekanismen på alle rifler vil bli justert på nytt, og dette dokumenteres i en servicerapport. Rifler sendes snarest til Våpensmia slik at arbeidet kan påbegynnes. Justering og kontroll utføres fortløpende og våpnene returneres så snart det lar seg gjøre. Midlertidig bruksforbud oppheves etter hvert som rifler er justert, utlevert og servicerapport foreligger», var det første nye tiltaket.

Det andre tiltaket var innføringen av en årlig kontroll av skarpskytterriflene Steyr SSG 08-A1. 

«Kontroll utføres av Våpensmia. Frem til nå har skarpskytterriflene vært kontrollert hvert 3. år. Dette endres til årlig kontroll, alternativ etter 1000 skudd (det som måtte komme først)».

Etter hendelsen ble i tillegg sikkerhetskontrollen utvidet med ytterligere ett punkt:

«Parallelt med tiltakene ovenfor, vil PFT følge opp leverandør for å få klarhet i hvorfor et våpen med feiljustert avtrekksmekanisme ble utlevert fra produsent», skriver PFT videre.

Politiforum har også fått innsyn i en e-post, som er send til seksjonsleder for polititeknisk materiell hos PFT, Dag Willy Minsås til orientering. Avsenderen er sladdet, men e-posten er skrevet på engelsk og har derfor trolig gått til våpenprodusenten.

«Konsensusen etter gårsdagens møte med POD er at vi ikke kan ha en tilsvarende hendelse med SSG 08-A1 igjen. (…) Hendelsen kunne ha skjedd under et oppdrag og skuddet kunne ha gått av i en folkemengde. Så det er helt avgjørende at dette aldri skjer igjen

DRAMATISK: - Når du ikke forventer at skuddet skal gå av er det en betydelig fare for at det kan få dramatiske følger, sier hovedverneombudet for politi- og lensmannsetaten Audun Buseth.

Produsenten har tatt hendelsen på største alvor og har reagert hurtig på våre henvendelser. Det har ikke vært aktuelt å avslutte kontrakten

Det har ikke lykkes Politiforum å få en kommentar fra Steyr Arms.

I en rapport som våpenprodusenten har sendt til PFT, går det fram at representanter fra selskapet reiste til PFTs avdeling på Jaren og sjekket den aktuelle rifla, og konkluderte med at årsaken var en feiljustering av avtrekksmekanismen fra fabrikken. I tillegg ble åtte andre rifler sjekket, uten at feil ble funnet. I en rapporten konkluderer Steyr Arms derfor med at dette var et enkelttilfelle.

– Må stole på våpnene

Hovedverneombudet for politi- og lensmannsetaten, Audun Buseth, kom inn i saken da det det siste vådeskuddet gikk av. Han karakteriserer episoden som svært uheldig.

– Når et våpen går av utilsiktet, er det potensielt fare for skade. Det vil det alltid være. Selv om det skjer på en skytebane. Når du ikke forventer at skuddet skal gå av er det en betydelig fare for at det kan få dramatiske følger. Vi må kunne stole på de våpnene vi har i tjeneste. Både med tanke på egen sikkerhet og ikke minst befolkningens sikkerhet, sier han.

Når det er sagt, er Buseth fornøyd med hvor resolutt saken ble tatt tak i og håndtert.

– Jeg er komfortabel med de vurderinger som er gjort underveis. Mitt inntrykk er at det var et godt samarbeid mellom PHS, PFT og POD. Det er selvfølgelig uheldig at politiet blir uten skarpskyttervåpen i en kort periode, men vi kan ikke bruke våpen vi ikke kan stole på, forsetter hovedverneombudet.

Buseth føler seg nå trygg på at politiet kan stole på skarpskyttervåpnene. Han viser til tiltakene som er innført.

– Dette er skarpskyttervåpen, og vi må være trygge på at de fungerer som de skal. Våpen i seg selv er forbundet med en viss fare for skade, så vi må ha sikre våpen og gode rutiner. Et hvert uhell med våpen kan få katastrofale konsekvenser, og derfor må det være et stort sikkerhetsfokus på all omgang med skytevåpen. Det gikk heldigvis bra i denne situasjonen, og det virker som at det er fulgt opp på en god måte, fortsetter han.

Buseth sier at det hender skudd går av utilsiktet med politiets våpen.

Dette er skarpskyttervåpen så vi må være trygge på at de fungerer som de skal

– Heldigvis har vi svært få skader som følge av slike uønskede hendelser. Det som gjorde denne saken så spesiell, var at det var er en teknisk feil som var årsaken, fortsetter han.

Han peker på at det også derfor var så viktig at det raskt ble innført et midlertidig bruksforbud på alle riflene av samme type.

– Vurderingen fra PFT er at tiltakene og de undersøkelsene som er gjort er tilstrekkelig til at vi kan stole på våpenet. Så vil det teoretisk sett alltid være mulighet for at det kan oppstå nye feil og ting vi ikke rår over. Men min opplevelse er at når situasjonen oppsto, ble den tatt tak i. PFT valgte å legge ned midlertidig bruksforbud, selv om det ikke er helt ukomplisert at etaten er uten skarpskyttervåpen i en periode, avslutter han.

Ikke aktuelt å avslutte

Seksjonsleder for polititeknisk materiell Dag Willy Minsås hos PFT, avviser at det har vært aktuelt å avslutte kontrakten med våpenprodusenten.

– Politiet opplever samarbeidet med produsenten som godt. Produsenten har tatt hendelsene på største alvor og har reagert hurtig på våre henvendelser, skriver han i en e-post til Politiforum.

Minsås legger til at den første hendelsen gjaldt en produktprøve til anskaffelsen.

– Denne rifla har aldri vært utlevert for operativ bruk i politiet og vi har ingen indikasjon på at hendelsen skyldtes feiljustering fra fabrikk. Produktprøven som ble tilgjengelig gjennom tilbudet i anskaffelsen var for øvrig rutinemessig blitt returnert til leverandør kort tid etter hendelsen, siden det var en tilbudsprøve, og våpenet har ikke vært i bruk i politiet, sier han.

SIKKERHETSFOKUS: - Sikkerheten for politiets operative personell tas på stort alvor og er bakteppe for alle saker som dette, sier seksjonsleder Dag Willy Minsås hos PFT.

Ifølge Minsås var det to potensielle årsaker til hendelsen med produktprøven i Stavern: At justeringsskruene på våpenet gjennom bruk var kommet ut av stilling eller at bruker hadde forsøkt å justere avtrekksmekanismen.

Minsås sier det var viktig for PFT å sikre at dette ikke kunne skje med de våpnene som skulle leveres til politiet.

– Produsenten innførte derfor loctite og lakk på justeringsskruene på alle rifler som senere ble levert til politiet, fortsetter han.

Hvis justeringsskruen betjenes, vil det nå kunne ses på merker i lakken.

– Skal ikke kunne skje igjen

Det er ikke rapportert slike hendelser med skarpsytterrifle til PFT tidligere.

– Sikkerheten for politiets operative personell tas på stort alvor og er bakteppe for alle saker som dette. Det var også på denne bakgrunn at vi innførte et midlertidig bruksforbud i dette konkrete tilfellet mens saken ble vurdert, fortsetter seksjonslederen for polititeknisk materiell hos PFT.

– Hva gjøres for å forhindre at dette ikke skjer igjen og hva skjer dersom en annen rifle utløser seg selv?

– Som nevnt er det gjort grep fra produsenten for at dette ikke skal kunne skje igjen. Justeringsskruer på avtrekksmekanisme låses med loctite og lakkeres. I tillegg har produsenten skjerpet sine rutiner for etterkontroll av avtrekk. Fra politiets side er kontroll og servicerutiner oppdatert, svarer Minsås videre.

– Er det heldig at etaten har stått uten skarpskyttervåpen i en periode?

– Som nevnt i tidligere epost ble det i samarbeid med Politidirektoratet iverksatt kompenserende tiltak under bruksforbudet for å ivareta beredskapen. Politidirektoratet ønsker ikke å beskrive disse detaljene, fortsetter Minsås.

Videre sier Minsås at alle vurderinger ble gjort i dialog med POD og politiets hovedverneombud.

– Vi er glade for at kontrollene ikke har avdekket flere rifler med feil på avtrekket. I etterkant er alle operative rifler godkjent, sier han videre i e-posten.

– Hva har kontrollen av de øvrige riflene vist?

– Kontrollen avdekket ingen øvrige feil. I etterkant er ett av de kontrollerte våpnene innlevert for service. En bruker registrerte under trening en ukjent lyd i avtrekksmekanismen. Siden forrige service var det skutt cirka 900 skudd med våpenet. I henhold til rutiner var det derfor kun 100 skudd til neste service og våpenet ble derfor sendt inn for inspeksjon. Våpenet ble sjekket og avtrekket var innenfor sikkerhetsmargin. For sikkerhets skyld ble avtrekksmekanismen allikevel skiftet før retur til bruker, sier han videre.

I et møtereferat datert 31. oktober 2019, hvor representanter fra POD, PHS og PFT var tilstede, kommer det frem at det i tillegg også skal ha vært «et eller to tilfeller hvor det er stilt spørsmål rundt funksjon til avtrekkmekanismen» på skarpskytterriflene.

– PFT har mottatt informasjon om ett tilfelle vedrørende funksjon av avtrekksmekanisme. I dette kontrete tilfellet ble det konkludert med at betjeningen av sikring ikke var utført i henhold til veiledning. Vi har søkt etter informasjon om et annet påstått tilfelle, men ikke funnet holdepunkter eller dokumentasjon på at det faktisk har skjedd. Saken ble derfor avsluttet, sier Minsås om dette.

Han understreker at rutinene i etterkant av saken er gjennomgått og oppdatert.

SKYTEBANE: Her øver skarpskyttere på Politihøgskolens skytebane utenfor Stavern, der skuddet på videoen ble avfyrt. Bildet er tatt i en annen sammenheng.

– PHS, hovedverneombud og POD har vært involvert i arbeidet med de oppdaterte rutinene. I tillegg har produsenten innskjerpet sine rutiner med etterkontroll av avtrekket på våpnene, sier han videre.

Politiforum har også spurt PFT hva de ekstra riflekontrollene og de årlige kontrollene vil koste, samt hvem som plukker opp regningen.

– Arbeidet med å kartlegge og teste våpnene har vært ressurskrevende for politiet, og PFT er i dialog med produsenten om økonomisk ansvar for kostnader ved den gjennomførte kontrollen, svarer Minsås.

Hva regningen fra Våpensmia har kommet på eller hva de årlige kontrollene av riflene vil koste, har ikke Politiforum fått svar på.

Minsås viser til at «opplysninger om enkeltpriser er underlagt taushetsplikt da dette anses å være forretningsforhold som det av konkurransemessige årsaker vil være av betydning å unnta offentlighet».

Fikk kritikk for anskaffelse

I oktober 2014 kunne Politiforum fortelle om uenigheten rundt anskaffelsen av politiets nye skarpskyttervåpen. Anbudsprosessen møtte kritikk, og det ble reist spørsmål ved om politiet valgte feil våpen. For å få ned bestillingstiden krevde POD, etter det Politiforum erfarte den gang, at et nytt skarpskyttervåpen skulle være et «bolt-action»-våpen, som krever manuell lading for hvert skudd, i stedet for et halvautomatisk våpen.

Målet var at et nytt våpen skulle være på plass i løpet av 2015, men i skarpskyttermiljøet var det uenighet om den gamle «bolt-action»-mekanismen lenger var den beste løsningen. Spørsmålet var om en halvautomatisk løsning var det fremtidens scenario krevde.

Deler av skarpskyttermiljøet reagerte den gang på at en halvautomatisk løsning var ekskludert fra anbudsprosessen. De mente at politiet ikke hadde tatt inn over seg endringer i hvilke situasjoner skarpskytteren kan havne i – situasjoner hvor en manuell rifle har for store begrensninger.

Det ble blant annet vist til at skarpskyttermiljøer utenfor Norge valgte halvautomatiske løsninger. Et vanlig scenario tidligere, har vært at skarpskytteren har hatt en tilbaketrukket rolle for å sikre egne mannskaper, og eventuelt ta ut farlige personer på lang avstand. Med de mer ekstreme oppdragene som politiet de senere år har hatt, er det ikke sikkert at skarpskytteren får anledning til å ha den tilbaketrukne og statiske rollen han til nå har vært tiltenkt.

Selv om fagmiljøene var kritiske, gikk anskaffelsen sin gang. To år senere, i 2016, skrev Politiforum at valget var tatt, og at politiet hadde valgt Steyr SSG 08-A1 som sitt nye skarpskyttervåpen.

Konfrontert med hva kritikerne sa den gang, svarer POD:

– I anskaffelsen ble «bolt-action» satt som må-krav av flere årsaker. Det var en kjent mekanisme som ikke krevde ny opplæring ut over et kort konverteringskurs. Det ble også vektlagt at vedlikehold skulle være enkelt. Det var enighet om disse kravene i arbeidsgruppen som ble oppnevnt, sier Elisabeth Rise, som leder Politioperativ seksjon i POD.

Hun viser til at et av kravene også var at våpenet skulle være hyllevare og at anskaffelsestiden var den samme uavhengig av mekanisme i våpenet.

– Under bruksforbudet ble det iverksatt kompenserende tiltak for å ivareta beredskapen. Vi ønsker ikke å beskrive disse tiltakene, avslutter hun.

Powered by Labrador CMS