Nå får operasjonssentralene nytt kartsystem

Snart er Geopol historie: Den 19. november skal alle landets operasjonssentraler være oppe å gå med politiets nye kartløsning «Tellus».

Publisert

– Lanseringsdatoen har stått fast hele tiden. Det er så mye som skjer i politidistriktene i forbindelse med politireformen, at det ikke har vært aktuelt å skyve på datoen. Distriktene må ha forutsigbarhet. Og vi må levere, sier politioverbetjent Dag Hjulstad.

Nå er Hjulstad og teamet som har jobbet i to år med å utforme erstatteren til Geopol, i ferd med å gjøre akkurat det. Allerede 29. oktober er pilotdistriktene Troms, Trøndelag og Oslo i gang med å bruke Tellus – tre uker før systemet rulles ut over hele landet.

– I pilotperioden slipper vi på tre politidistrikter for å høste tidlige erfaringer fra normal bruk, og håndtere eventuelle problemer eller viktige justeringsbehov, sier prosjektleder Knut Vidar Hoholm, som er innleid av Politiets IT-tjenester (PIT) til arbeidet med den nye løsningen.

– Det er helt avgjørende at dette fungerer 365 dager i året, 24 timer i døgnet. Vi har brukt mye penger og energi på å sørge for det. Tellus vil være et kritisk system for operasjonssentralene, og det skal ikke være svarte skjermer.

Vil skru av før nyttår

Slik ser frisiktsanalysen i Tellus ut. Den lar brukeren se hva som er synlig fra et bestemt punkt i terrenget.
Slik ser frisiktsanalysen i Tellus ut. Den lar brukeren se hva som er synlig fra et bestemt punkt i terrenget.

TELLUS

  • Er politiets nye kartsystem for operasjonssentralene.
  • Skal erstatte det over 20 år gamle systemet Geopol.
  • Koster politiet i overkant av 16 millioner kroner.
  • Skal utnytte geografisk informasjon bedre enn i dag.
  • Gir økte muligheter for flåtestyring og analyse.
  • Vil være i drift i hele landet fra 19. november.

Prislappen for Tellus endte på rundt 31 millioner kroner etter anbudsrunden – nesten dobbelt så dyrt som det opprinnelige anslaget på rundt 16 millioner kroner. Sluttsummen inkluderer programvare, maskinvare og arbeid.

– Etter å ha kjørt en offentlig anskaffelsesprosess med forhandlinger med ulike leverandører, ble det avklart at løsningen ville koste 31 millioner kroner å anskaffe og implementere. En vesentlig del av dette skyldes de høye kravene til oppetid og tilgjengelighet for løsningen, forklarer Hoholm.

I en overgangsperiode kommer Geopol til å kjøre parallelt med Tellus, både som en ekstra sikkerhet i initialfasen og som et verktøy for ansatte som av ulike årsaker ennå ikke har rukket å få opplæring i det nye styringsverktøyet.

– Ambisjonen har vært å slå av strømmen for Geopol før årsskiftet, men dette er en vurdering og beslutning som ligger til forvaltningsteamet i PIT, sier Hoholm.

Når det over 20 år gamle systemet blir kastet på den digitale skraphaugen, kommer de ansatte til å oppleve en helt ny hverdag, mener prosjektlederen.

– Geopol er passé. Dette blir som å bytte ut en gammel Nokia med en ny Iphone, med de mulighetene det gir. Tellus er langt mer brukervennlig og avansert, sier han.

Hvor langt kan en patrulje kjøre på en bestemt tid? Det viser dette skjermbildet.
Hvor langt kan en patrulje kjøre på en bestemt tid? Det viser dette skjermbildet.

Analyser

Når Tellus rulles ut, vil den inneholde sju forskjellige analyser til bruk for operasjonssentralen.

Frisiktanalyse: Lar brukeren se hva som er synlig område fra et valgt punkt i terrenget.

Spredningsanalyse: Lar brukeren markere punktet for et giftig gassutslipp, eksplosjonsfare eller en røykutvikling, samt vindretning og vindstyrke. Systemet indikerer da rød, gul og grønn sone i bebyggelsen rundt.

Adferdsanalyse: Gir en indikasjon på hvor en person kan ha gått, gjennom å analysere letteste vei fra et punkt i 16 forskjellige himmelretninger.

Bufferanalyse: Lar brukeren definere et punkt eller et område, samt ønsket distanse fra dette, hvorpå systemet angir en buffersone rundt punktet/områdeet.

Kjøretidsområde: Brukes til å analysere hvor langt en patruljebil kan kjøre på et gitt antall minutter. Kan brukes til flåtestyring for å sikre tilfredsstillende responstid.

Tetthetsanalyse: Gir «heatmap»-analyser over tettheten av for eksempel nødnettsamband innenfor et gitt område. Kan i framtiden brukes på historiske data for å identifisere områder som er mer utsatt for kriminalitet.

Nærhetsanalyse: Lar brukeren spesifisere et punkt eller adresse, hvorpå systemet finner objekter i nærheten. Med objekter menes politiressurser, andre nødnettressurser og oppdrag.

Skal videreutvikles

Da utviklingsarbeidet først satte i gang i 2016, var ambisjonsnivået høyt med tanke på hvilke datakilder og systemer som kunne integreres i det nye styringsverktøyet til operasjonssentralene. Både trafikkdata fra Vegvesenet, værinformasjon og andre typer sanntidsinformasjon kan knyttes opp mot Tellus. Tellus kan også brukes til å sammenstille og analysere informasjon fra politiets datasystemer eller andre kilder; analyser som kan legge til rette for bedre flåtestyring.

Dag Hjulstad og Knut Vidar Hoholm ser fram til å sette Tellus i drift.
Dag Hjulstad og Knut Vidar Hoholm ser fram til å sette Tellus i drift.

– Hvis vi tenker søk og redning, kan vi for eksempel integrere en avansert adferdsanalyse av forskjellige grupper av mennesker, som barn, demente eller suicidale personer. Systemet kan så bruke informasjonen for å analysere seg fram til den mest sannsynlige veien en savnet person har gått, sier Hjulstad, som selv er operasjonsleder i Trøndelag.

Slike muligheter må imidlertid operasjonssentralene fortsatt vente på. Underveis i prosessen ble ambisjonsnivået justert, blant annet av økonomiske hensyn, men også fordi det ble besluttet at Tellus skal være en erstatter for Geopol – ikke et nytt verktøy.

– Det er et poeng at innføring av et nytt kartsystem ikke skal endre arbeidsprosessene. Politidistriktene har det tøft nok i en travel hverdag. Samtidig er noe av den store fordelen med Tellus at vi kan berike systemet med mye mer funksjonalitet etter hvert. Når PIT overtar drift og vedlikehold av Tellus fra januar 2019, legges det opp til jevnlige versjonsoppdateringer hvor forbedringer etter brukererfaringer vurderes og implementeres, og ny funksjonalitet vil legges til, understreker Hjulstad.

Det er selskapet Geodata som leverer GIS-plattformen (geografisk informasjonssystem), mens underleverandøren Locus Public Safety leverer selve kartklienten for operasjonssentralene. Locus har også levert kartsystemer til AMK-sentralene og 110-sentralene, noe som muliggjør enkel integrasjon mellom kartsystemene til de tre nødetatene.

– Teknisk sett kan alt sammenkobles, slik at alle nødetatene får samme situasjonsbilde, sier operasjonslederen.

Andre politipatruljer eller andre nødnettressurser kan vises i nærheten av en adresse.
Andre politipatruljer eller andre nødnettressurser kan vises i nærheten av en adresse.

Fordi systemet i bunn er hyllevare, vil også politiet kunne nyte godt av eventuell videreutvikling av systemet hos brann og helse.

Raskere respons

Tellus har en langt tetter integrering med PO enn det Geopol hadde, noe som vil gjøre det lettere å bruke kartsystemet til ressursstyring og som beslutningsstøtte, sier Hjulstad.

– En annen viktig oppgradering er at kartene nå oppdateres automatisk. Før kunne det gå år mellom hver oppdatering, men nå kan vi være trygge på at de alltid er så oppdaterte som de kan være, sier han.

Det nye kartsystemet vil blant annet foreslå den beste kjøreruten for aktuelle patruljer til en hendelse – en funksjonalitet som illustrerer nødvendigheten av å bytte ut Geopol.

– I verste fall er dette snakk om liv og død, sier Hjulstad.

– Jo bedre informasjon vi får, jo raskere kan vi respondere. Dette åpner for en langt mer presis flåtestyring, fortsetter han.

Utviklingen av Tellus har foregått uten store problemer. Et suksesskriterium, mener Hjulstad, er at teknikerne fra Geopol og Locus har brukt tid på å skjønne hvordan det nye kartsystemet skal brukes.

– Det første de gjorde, var å sitte på operasjonssentralen for å få en forståelse av arbeidsmetodikken. Nettopp fordi dette er et system som må være funksjonelt på en hektisk operasjonssentral, sier han.

Spredningsanalysen viser punktet for for eksempel et gass- eller røykutslipp og beregner spredningsfaren derfra.
Spredningsanalysen viser punktet for for eksempel et gass- eller røykutslipp og beregner spredningsfaren derfra.
Politibetjent Trond Hangaas fra operasjonssentralen i Trøndelag.
Politibetjent Trond Hangaas fra operasjonssentralen i Trøndelag.

Siden før sommeren har også superbrukere fra forskjellige politidistrikter brukt Tellus, og kommet med innspill til justering av systemet.

– Vi har sett forskjellige behov mellom by og land, for eksempel. Vi har trukket inn en god del av disse innspillene i prosjektet, sier prosjektleder Hoholm.

Opplæring i gang

I september begynte opplæringen av superbrukere fra alle landets politidistrikter i PITs lokaler i Oslo. Superbrukerne skal deretter lære opp operatørene i sitt eget distrikt.

– Det er en del nye funksjoner her jeg setter pris på å finne, sier politibetjent Trond Hangaas, som er operatør på sentralen i Trøndelag.

Oppdragsleder Tor Andre Gram Franck fra Møre og Romsdal.
Oppdragsleder Tor Andre Gram Franck fra Møre og Romsdal.

Politiforum møter ham på opplæring hos PIT.

– Dette blir en forbedring, og jeg ser fram til å ta Tellus i bruk, sier han.

Operasjonsleder Tor Andre Gram Franck fra Møre og Romsdal politidistrikt, er enig.

– Jeg tror dette blir et framskritt. Tellus er mer brukervennlig og visuelt, og har mer funksjonalitet enn Geopol. I tillegg får vi opp mer informasjon i kartet. Jeg ser fram til å lære opp kollegene mine, sier han.

Hjulstad er overbevist om at de ikke kommer til å bli skuffet.

– Forventningene til et nytt kartsystem ute i landets operasjonssentraler er store. Geografisk informasjon er viktig for politiet, og nå får vi et godt verktøy designet for bruk i arbeidet for et trygt og godt samfunn, sier han.