SER BEHOV: POD har evaluert miljøkoordinatorordningen og ser at ordningen ikke alltid fungerer optimalt.
SER BEHOV: POD har evaluert miljøkoordinatorordningen og ser at ordningen ikke alltid fungerer optimalt.

POD-evaluering: Behov for endring

Miljøkoordinatorrollen har behov for å bli endret, er konklusjonen i evalueringsrapport fra Politidirektoratet.

Publisert Sist oppdatert

I Politidirektoratets evaluering står det at miljøkoordinatorrollen fungerer godt der koordinator har tilnærmet 100 prosent stilling, er plasert nær politimester og etterforskningsresursser og der det finnes en miljøjurist som blir værende over tid.

Men det er kun et fåtall steder dette er tilfelle.

Fungerer ikke optimalt i praksis

Hovedinntrykket er at alle politidistrikt formelt har etablert miljøkoordinator, -kontakt- og -juristfunksjoner - men disse funksjonene fungerer ikke optimalt i praksis.

Majoriteten ønsker å beholde koordinatorordningen. Det er en viktig oppgave som ligger i stillingen - nemlig å sørge for at miljøkriminalitet ikke blir glemt. Dette blir trukket fram som en fordel med dagens ordning. I tillegg kan koordinatorene i dag selv prioritere oppgaver etter distrikets forutsetninger og behov.

Det evalueringen peker på som ikke fungerer så godt er:

Miljøkoordinatorene

 • Flere steder er stillingsprosenten for lav til å innfri stillingskravene.
 • Flere miljøkoordinatorer har i tillegg andre oppgaver som er vanskelig å kombinere.
 • Stor utskifting gjør at det til tider ikke er noen koordinator i distriktet.
 • Effekten av rollen beror i stor grad på personlig kompetanse og egenskaper, samt politimesters personlige preferanser.
 • Stor fare for å bli stående alene.

Miljøkontaktene

 • Er ofte tilfeldig utpekt. Dette gjelder også i flere tilfeller miljøkoordinatorene.
 • Disse har ofte problemer med å kombinere kontaktrollen med primæroippgaven sin når de går på tjenestelister.

Miljøjuristene

 • Stor utskiftning gir dårlig kontinuitet i arbeidet.

Miljøforaene

 • Arbeidet bør bli mer fremtidsrettet.
 • Det bør arbeides med flere risiko- og sårbarhetsanalyser.
 • Kontrollinnsats må styrkes og koordineres.

Nasjonal miljøkoordinator

 • Stort spenn mellom Økokrims kjernevirksomhet og nasjonal miljøkoordinators forebyggende og samlende arbeid, gjør at er hensiktsmessig.
 • Økomkrim jobber med etterforskning av egne signalsaker, mens nasjonal miljøkoordinator skal jobbe forebyggende og samlende.

I tillegg mangler innsatsen mot miljøkriminalitet sentrale mål, og det er få politidistrikter som har utarbeidet lokale. Ledelse og styring har ikke vært et tema i styringsdialogen mellom Etatsledlesesavdelingen og underliggende etater i Politidirektoratet.

Trenger ikke reform

Evaluering ser ikke at en eventuell omlegging av ordningen trenger å vente på en strukturreform. Det kan raskt gjennomføres i de større distriktene, mens i de mindre bør rollen knyttes opp til felles etterforsknings- eller operativ enhet.

Formålet med evalueringen er å kartlegge utfordringene med miljøkoordinatorrollen og skaffe et beslutningsgrunnlag for veien videre. Ikke å vurdere den totale innsatsen på miljøkrim eller juridiske problemstillinger.