Berettigede forventinger til statsbudsjettet 2015

Kalenderen viser oktober og i skrivende stund er det bare få dager til 2015-budsjettet legges frem. De første lekkasjene har allerede kommet.

Publisert Sist oppdatert

Det er første gang Solberg-regjeringen legger frem sitt eget statsbudsjett. Det vil bli det synlige beviset på om den nye regjeringen holder det de lovet i opposisjon. Politiets Fellesforbund (PF) har derfor store forventninger til at budsjettet til politi- og lensmannsetaten blir styrket og får tilført friske midler.

Politiet står foran tidenes største omstillingsprosess. Vi som fagforening kan ikke akseptere at etaten skal gå gjennom en så omfattende endring uten at det blir satt av egne penger til dette. PF har krevd omstillingsmidler, men så langt har ikke politi- og lensmannsetaten fått en eneste krone. Justisminister Anders Anundsen og politidirektør Odd Reidar Humlegård kan ikke forvente at omstillingen skal lykkes dersom det ikke blir bevilget penger til å sukre pillen til de som blir berørt.

Fremtidens politi skal kunne møte den kompliserte, alvorlige og grenseoverskridende kriminaliteten, og samtidig levere en god polititjeneste der folk bor. Det koster å gjøre politiet bedre og mer robust. Det er behov for mer utstyr, spesielt når det gjelder IKT, nye bygninger, mer trening av innsatspersonell og ikke minst økt bemanning. Vi er langt unna regjeringens nasjonale målsetting om to polititjenestemenn per 1000 innbyggere i innen 2020. Skal politiet levere de tjenestene som samfunnet forventer, må bemanningen økes.

Samfunnet skriker etter mer politi. Derfor er det helt uforståelig at nyutdannede politimenn- og kvinner står uten jobb etter at de er ferdig uteksaminert på Politihøgskolen. PF har nylig tatt en ringerunde til alle i årets avgangskull. Det viser seg at av de 631 ferdig utdannede politistudentene, så er det kun i overkant 350 som har fått jobb, kun 154 av dem har fått fast stilling.

I regjeringsplattformen og i tildelingsbrevet fra Justisdepartementet til Politidirektoratet står det nemlig at regjeringen skal: «Styrke grunnbemanningen i norsk politi. Alle som har bestått eksamen fra Politihøgskolen skal tilbys jobb så raskt som mulig og i løpet av 2014». Dette løftet har så langt ikke blitt innfridd.

Regjeringen har i sine første budsjettlekkasjer foreslått å bruke 165 millioner kroner på å ansette 350 nyutdannede polititjenestemenn og -kvinner neste år. Det er et godt signal. Samtidig er det viktig å understreke at 165 millioner kroner kun dekker halvårsvirkninger og vil omfatte politistudentene som uteksamineres i 2015.

Det har også kommet frem at regjeringen vil bruke 32 millioner kroner ekstra til å styrke helikopterberedskapen i forsvaret. Det betyr at det til enhver tid skal være fire beredskapshelikoptre som skal kunne bistå politiet. Et godt tiltak, men det er utrolig viktig at når politiet rekvirerer et helikopter, at politiet selv får mulighet til å ta kommando over situasjonen.

Vi har rapport etter rapport som avdekker at politiet er for lite til stede for publikum og som har for lite ressurser til å følge opp etterforskning og grov kriminalitet. Men budsjettene er så stramme at man rett og slett ikke har råd til å ansette flere.

For å nå regjeringens mål om styrking av politiet, så må alle ferdigutdannede politistudenter sikres fast jobb. Det må være en garanti. Dette er en av PF sine viktigste politiske saker. Det er også den viktigste kampsaken til Kent Skibstad, nyvalgt leder av PF-studentene. Sammen lover vi å stå på for dagens og fremtidens politi.