ILLUSTRASJON: Bildet er tatt under Arendalsuka i 2019.

Ny medarbeiderundersøkelse i politiet

Mange opplever å ikke ha nok tid, at man ikke er enige om hvordan ressursene brukes og at man mangler tilstrekkelig innflytelse, heter det i rapporten.

Publisert

Annethvert år gjennomføres det en større medarbeiderundersøkelse i politiet. Her får de ansatte i politi- og lensmannsetaten, spørsmål om alt fra jobbtilfredshet, gjennomføringsevne, til relasjon til ledere.

I går ettermiddag publiserte Politidirektoratet (POD) resultatet fra medarbeiderundersøkelsen for 2020. 83 prosent av de ansatte har besvart undersøkelsen, som tilsvarer en økning på 12 prosentpoeng fra forrige gjennomføring, som var i 2017.

Undersøkelsen viser at mange medarbeidere rapporterer at samarbeidet med kolleger kjennetegnes av gjensidig respekt, støtte og kunnskapsdeling. Samt at mange identifiserer seg sterkt med samfunnsoppdraget. 

Uenig om ressursbruk

De ansatte er ikke like tilfreds med arbeidsbelastningen.

«Arbeidsbelastningen er blant undersøkelsens lavest vurderte. Mange opplever å ikke ha nok tid, at man ikke er enige om hvordan ressursene brukes og mangler tilstrekkelig innflytelse», heter det i rapporten.

- STOR INNSATS I POLITIET: - Endringstrykket i politiet har vært høyt, og det er nødvendig å tilpasse tiltakene bedre til de ressursene vi har, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en pressemelding fra POD.

I tillegg vurderes gjennomføringsevnen lavere enn ved forrige medarbeiderundersøkelse.

- Det gjøres en stor innsats i hele politiet for å klare det daglige arbeidet i en krevende ressurssituasjon, samtidig som det innføres og etableres nye måter å jobbe på.  Endringstrykket i politiet har vært høyt, og det er nødvendig å tilpasse tiltakene bedre til de ressursene vi har, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en pressemelding fra POD.

Samtidig understrekes det at arbeidet med å justere ambisjonsnivået og sikre mer realistiske gjennomføringsplaner vil fortsette i 2020-2021.

- Viktig at lederne er tett på

Sammenlignet med medarbeiderundersøkelsen i 2017 har det også vært en positiv utvikling i vurderingen av nærmeste leder, kommer det frem i rapporten. 

- Det er positivt at mange medarbeidere rapporterer om en god relasjon med nærmeste leder, og enda bedre enn i 2017. Mange medarbeidere har stått, og står fortsatt i endring, og det er viktig at lederne er tilgjengelige og tett på. Lederutvikling har vært en viktig satsing i reformarbeidet, med ulike utviklingstiltak på alle nivåer, sier avdelingsdirektør for HR og HMS i POD, Karin Aslaksen, i pressemeldingen.

Men toppledelsen kommer derimot ikke like godt ut. I pressemeldingen kommer det frem at vurderingen av øverste ledelse i etat, særorgan og politidistrikt kommer middels til lavt ut. POD antar at det har en sammenheng med innføringen av politireformen.

- Vi vil fortsette å prioritere utvikling av god ledelse på alle nivåer i virksomheten, fortsetter Aslaksen.

- Bekymret for tilgjengelighet

I undersøkelsen får også nærpolitireformen lave vurderinger, og da særlig reformens påvirkning på synlig og tilgjengelig politi. Dette ble også bekreftet da Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), nylig la frem den femte rapporten som skal vurdere nærpolitireformen, etter oppdrag fra Justisdepartementet.

I rapporten påpekes det at selv om innbyggernes tillit til politiet fortsatt er høy, er både innbyggere og mange politiansatte på grunnplanet bekymret for tilgjengelighet og tilstedeværelse lokalt.

- Å balansere hensynet til beredskap, behovet for sterke fagmiljøer og lokal tilstedeværelse er et arbeid som pågår løpende, og vi gjør justeringer underveis, sier Aslaksen i pressemeldingen.

Nedgang i uønsket atferd

I 2017, da den forrige medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført, kunne Politiforum fortelle at to prosent av de politiansatte hadde rapportert om uønsket seksuell oppmerksomhet i løpet av det året.

Nå oppgir 1,3 prosent av de spurte medarbeiderne i etaten, at de har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet.

- Ingen skal oppleve seksuell trakassering på jobb. Det er likevel positivt at det er en nedgang i denne type opplevelser. De siste årene er det jobbet systematisk i samarbeid med fagforeningene og vernetjenesten med flere tiltak for økt åpenhet, godt ytringsklima og god ledelse. Det er etablert kanaler for å si ifra, både anonymt og åpent. Vi oppfordrer medarbeidere til å si fra om ubehagelige opplevelser, sier Aslaksen i pressemeldingen.

Avslutningsvis oppgir 21 prosent av medarbeiderne i etaten, at de har blitt utsatt for trusler om vold, og 11 prosent har opplevd vold. Flertallet av disse hendelsene knytter seg til pågripelser.

LES OGSÅ: Rapport om nærpolitireformen: - Tiltak er utformet uten god nok oversikt over kostnadene

Powered by Labrador CMS